Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Wale Omwe ni Mboni za Yahova Ambakhulupira kuti Ndiwo Okha Omwe An’dzapulumuka?

Kodi Wale Omwe ni Mboni za Yahova Ambakhulupira kuti Ndiwo Okha Omwe An’dzapulumuka?

Nee. Tikulewa bzimwebzo thangwe wanthu azinjisa omwe adakhala na moyo m’mbuyomu an’dzatambirambo moyo wakusaya kumala napo kuti iwo akhali ni Mboni za Yahova. Bibliya limbafotokoza kuti mu dziko lipsa lomwe Mulungu adatipicira, an’dzamusidwa ‘anyakufa wakulungama na wakusaya kulungama.’ (Mabasa 24:15) Ndipo wanthu azinji omwe ana moyo nsiku zino angayambe kutumikira Mulungu, acidzapulumusidwambo. Jezu ndiye omwe adapasidwa udindo bwakuyeruza wanthu kuti awa adathema kuwapuluka, wa nee.—Juwau 5:22, 27.