Doorgaan naar inhoud

Wat is de Thora?

Het antwoord uit de Bijbel

Het Nederlandse woord ‘Thora’ komt van het Hebreeuwse woord tōrah, wat kan worden vertaald met onderricht, onderwijzing of wet (Spreuken 1:8; 3:1; 28:4). * De volgende voorbeelden tonen aan hoe dit Hebreeuwse woord in de Bijbel wordt gebruikt.

  • Tōrah duidt vaak op de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Deze boeken worden ook wel de Pentateuch genoemd, wat komt van een Grieks woord dat ‘vijfdelige schriftrol’ betekent. De Thora werd door Mozes geschreven en wordt daarom het ‘boek van de wet van Mozes’ genoemd (Jozua 8:31; Nehemia 8:1). Blijkbaar was de Thora oorspronkelijk als één boek geschreven maar werd hij later verdeeld zodat hij makkelijker te gebruiken zou zijn.

  • Tōrah wordt ook gebruikt voor de wetten die aan Israël werden gegeven over specifieke onderwerpen, zoals de ‘wet [tōrah] op het zondeoffer’, de ‘wet omtrent melaatsheid’ en de ‘wet aangaande de nazireeër’ (Leviticus 6:25; 14:57; Numeri 6:13).

  • Tōrah duidt soms op onderwijs, of dat nu van ouders, wijze mensen of van God afkomt (Spreuken 1:8; 3:1; 13:14; Jesaja 2:3).

Wat staat er in de Thora, oftewel de Pentateuch?

  • De geschiedenis van hoe God met de mens is omgegaan van de schepping tot aan de dood van Mozes (Genesis 1:27, 28; Deuteronomium 34:5).

  • De bepalingen van de Wet van Mozes (Exodus 24:3). Die Wet bestaat uit meer dan 600 voorschriften. Een van de belangrijkste daarvan is het sjema, de joodse geloofsbelijdenis. In het sjema staat onder meer: ‘Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw levenskracht’ (Deuteronomium 6:4-9). Jezus zei dat dit het ‘grootste en eerste gebod’ was (Mattheüs 22:36-38).

  • Zo’n 1800 vermeldingen van de naam van God, Jehovah. De Thora verbiedt het gebruik van Gods naam niet. Er staan juist geboden in die Gods aanbidders verplichtten zijn naam uit te spreken (Numeri 6:22-27; Deuteronomium 6:13; 10:8; 21:5).

Misvattingen over de Thora

Misvatting: De wetten van de Thora zijn eeuwig en kunnen niet genegeerd worden.

Feit: Sommige Bijbelvertalingen zeggen inderdaad dat specifieke wetten in de Thora, zoals die van de sabbat, het priesterschap en de Verzoendag, ‘eeuwigdurend’ of ‘voor altijd’ zijn (Exodus 31:16; 40:15; Leviticus 16:33, 34; De Nieuwe Bijbelvertaling). Maar het Hebreeuwse woord dat in deze verzen wordt gebruikt kan ook de betekenis hebben van durend tot onbepaalde tijd in de toekomst, niet per se voor altijd. * Het Mozaïsche wetsverbond was al 900 jaar van kracht toen God voorzei dat hij het zou vervangen door een ‘nieuw verbond’ (Jeremia 31:31-33). Door ‘te zeggen “een nieuw verbond”, heeft hij [God] het vroegere [verbond] verouderd gemaakt’ (Hebreeën 8:7-13). Het werd zo’n 2000 jaar geleden vervangen op basis van de dood van Jezus (Efeziërs 2:15).

Misvatting: Mondelinge joodse tradities en de Talmoed hebben net zo veel autoriteit als de geschreven Thora.

Feit: Er is geen Bijbels bewijs dat God naast de geschreven Thora ook een mondelinge wet aan Mozes had gegeven. In de Bijbel staat juist: ‘Voorts zei Jehovah tot Mozes: “Schrijf u deze woorden op”’ (Exodus 34:27). De mondelinge wet werd later opgeschreven en kwam bekend te staan als de Misjna, die uiteindelijk verder werd ontwikkeld tot de Talmoed. Die wet bestaat uit joodse tradities die hun oorsprong vinden bij de farizeeën. Die tradities waren vaak in strijd met de Thora. Daarom zei Jezus tegen de farizeeën: ‘Gij hebt dan het woord van God krachteloos gemaakt ter wille van uw overlevering’ (Mattheüs 15:1-9).

Misvatting: Vrouwen mogen niet in de Thora worden onderwezen.

Feit: De Wet van Mozes bevatte het gebod dat de volledige Wet aan heel het volk van Israël voorgelezen moest worden, ook aan de vrouwen en kinderen. Waarom? ‘Opdat zij mogen luisteren en opdat zij mogen leren, daar zij Jehovah, hun God, moeten vrezen en er zorg voor moeten dragen alle woorden van deze wet te volbrengen’ (Deuteronomium 31:10-12). *

Misvatting: De Thora bevat verborgen boodschappen.

Feit: Mozes, die de Thora opschreef, zei dat de boodschap ervan duidelijk en voor iedereen toegankelijk is, niet verborgen in een code (Deuteronomium 30:11-14). De theorie dat er verborgen boodschappen in de Thora staan is ontstaan uit de kabbala (joodse mystieke traditie), die ‘kunstig verzonnen’ methoden gebruikt om de Bijbel uit te leggen (2 Petrus 1:16). *

^ ¶1 Zie blz. 289 van het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, Strong-code 08451.

^ ¶9 Zie het Theological Wordbook of the Old Testament, Deel 2, blz. 672, 673.

^ ¶13 In tegenstelling tot wat de Thora leert, stond de wettelijke joodse traditie vaak niet toe dat vrouwen de Thora bestudeerden. In de Misjna bijvoorbeeld wordt rabbi Eliëzer ben Hyrcanus aangehaald, die zei: ‘Als iemand zijn dochter de Thora onderwijst, is het alsof hij haar obsceniteit onderwijst’ (Sotah 3:4). In de Jeruzalemse Talmoed staat de volgende uitspraak van hem: ‘Laten de woorden van de Thora liever door vuur vernietigd worden dan dat ze aan vrouwen onderwezen worden’ (Sotah 3:19a).

^ ¶15 De Encyclopaedia Judaica bijvoorbeeld beschrijft hoe de kabbalisten over de Thora denken: ‘De Thora betekent niet zozeer iets specifieks. In feite betekent het vele verschillende dingen op vele verschillende niveaus.’ — Tweede editie, Deel 11, blz. 659.