Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Binnenkort geen ellende meer!

Binnenkort geen ellende meer!

Stel u eens voor dat u in een wereld zonder ellende leeft, een wereld zonder criminaliteit, oorlogen, ziekte of natuurrampen. En dat u elke ochtend wakker wordt zonder u zorgen te hoeven maken over discriminatie, onderdrukking of economische onzekerheid. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Natuurlijk is er geen enkel mens en geen enkele organisatie van mensen die voor zo’n wereld kan zorgen. Maar God heeft beloofd alle oorzaken van pijn en verdriet, zoals de oorzaken die in het vorige artikel werden besproken, weg te nemen. Kijk eens naar de volgende beloften uit de Bijbel:

EEN GOEDE REGERING

„De God des hemels [zal] een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniël 2:44).

Het Koninkrijk van God is een regering vanuit de hemel. De Koning, Jezus Christus, zal in de plaats van alle menselijke machthebbers gaan regeren en zal ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan net zoals in de hemel (Mattheüs 6:9, 10). Deze regering wordt „het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus” genoemd en zal dus nooit vervangen worden door menselijk bestuur. Dat vormt een garantie voor eeuwige vrede (2 Petrus 1:11).

GEEN VALSE RELIGIE MEER

„Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken” (2 Korinthiërs 11:14, 15).

Valse religie zal ontmaskerd worden als het werk van de Duivel en zal van de aarde worden verwijderd. Er zal geen onverdraagzaamheid en bloedvergieten in naam van religie meer zijn. Daardoor zal iedereen die van de „levende en ware God” houdt, hem in „één geloof” en „met geest en waarheid” kunnen aanbidden. Dan zal er echt vrede en eenheid zijn! — 1 Thessalonicenzen 1:9; Efeziërs 4:5; Johannes 4:23.

GEEN ONVOLMAAKTHEID MEER

„God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:3, 4).

Jehovah, God, maakt dit mogelijk via zijn Zoon, Jezus, die zijn leven voor de mensheid gegeven  heeft (Johannes 3:16). Onder Jezus’ leiding zullen de mensen volmaakt worden. Er zal geen pijn en verdriet meer zijn omdat ’God zelf bij hen zal zijn’ en ’elke traan uit hun ogen zal wegwissen’. Menselijke onvolmaaktheid en alle ellende zullen binnenkort verleden tijd zijn. „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

GEEN BOZE GEESTEN MEER

„Hij [Jezus Christus] greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem voor duizend jaar. En hij slingerde hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de natiën niet meer zou misleiden” (Openbaring 20:2, 3).

Alle satanische invloeden zullen verdwenen zijn als Satan en de demonen worden gebonden en in „de afgrond” — een toestand van totale inactiviteit — worden gegooid. Ze zullen geen macht meer over de mensen hebben. Wat zal het een opluchting zijn om te leven in een wereld zonder de slechte invloed van Satan en de boze geesten!

„DE LAATSTE DAGEN” ZULLEN VOORBIJ ZIJN

„De laatste dagen” zullen eindigen met wat Jezus de „grote verdrukking” noemde. Hij zei: „Er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, neen, en ook niet meer zal voorkomen” (Mattheüs 24:21).

Die „verdrukking” zal groot zijn omdat er ongekende rampen zullen plaatsvinden. Het hoogtepunt ervan is „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”, beter bekend als „Armageddon” (Openbaring 16:14, 16, vtn.).

Overal kijken mensen die het goede willen doen uit naar het einde van deze slechte wereld. Wat zijn enkele zegeningen die ze onder Gods Koninkrijk kunnen verwachten?

GOD ZAL NOG MEER DOEN!

„Een grote schare” zal in een vredige nieuwe wereld mogen leven: De Bijbel zegt dat een ontelbare „grote schare” mensen „uit de grote verdrukking [zal] komen” en in een rechtvaardige nieuwe wereld zal mogen leven (Openbaring 7:9, 10, 14; 2 Petrus 3:13). Ze zullen hun redding toeschrijven aan Jezus Christus, „het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

Onderwijs van God zal een goede uitwerking hebben: In de nieuwe wereld ’zal de aarde stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah’ (Jesaja 11:9). Dit onderwijs van God zal mensen bijvoorbeeld leren om in vrede met elkaar te leven en in harmonie met de natuur. God belooft: „Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen” (Jesaja 48:17).

Overleden familieleden en vrienden zullen weer leven: Toen Jezus op aarde was, bracht hij zijn overleden vriend Lazarus weer tot leven (Johannes 11:1, 5, 38-44). Zo liet hij zien wat hij onder Gods Koninkrijk op veel grotere schaal zal gaan doen (Johannes 5:28, 29).

Er zal voor altijd vrede en gerechtigheid heersen: Als Christus regeert zal er geen wetteloosheid meer zijn. Waarom niet? Omdat Jezus het hart van mensen kan lezen, en hij zal dat vermogen gebruiken om te bepalen wie goed en wie slecht is. Iemand die weigert zijn slechte gedrag te veranderen, zal niet in Gods nieuwe wereld mogen leven (Psalm 37:9, 10; Jesaja 11:3, 4; 65:20; Mattheüs 9:4).

We hebben maar een paar van de vele Bijbelprofetieën bekeken die vooruitwijzen naar de schitterende tijd die voor ons ligt. Wanneer Gods Koninkrijk over de aarde regeert, zal er voor altijd een „overvloed van vrede” zijn (Psalm 37:11, 29). Alle oorzaken van pijn en ellende zullen worden weggenomen. God zelf belooft ons: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw. (...) Deze woorden zijn getrouw en waarachtig” (Openbaring 21:5).