Oshike wu na okuninga opo wu hedhe popepi naKalunga? Otwi ilonga omikalo ndhika tadhi landula mpaka, ndhoka to vulu okukatuka opo wu pange uukuume wopothingo naye:

  1. Tseya nokulongitha edhina lyaKalunga, Jehova.

  2. Kala ho popi naye pandjigilile okupitila megalikano nokukonakona Oohapu dhe, Ombiimbeli.

  3. Kala aluhe ho ningi shoka tashi nyanyudha Jehova.

Hedha popepi naKalunga mokulongitha edhina lye, mokugalikana kuye, mokukonakona Oohapu dhe nokulonga shoka tashi mu nyanyudha

Shi ikolelela kiitegelelwa mbika, mbela sho to tala oto ningi ngaa shoka wa pumbwa okuninga opo wu hedhe popepi naKalunga? Mbela opu na mpoka wu wete kutya owa pumbwa okuhwepopala? Shoka shi shi okuuviwa ko, owa pumbwa okuninga oonkambadhala, ihe dhiladhila kiizemo mbyoka to ka mona.

Jennifer gwokoAmerika okwa ti: “Oonkambadhala kehe ndhoka omuntu ha ningi opo a kale e na ekwatathano lyopothingo naKalunga ohadhi eta iizemo iiwanawa. Ekwatathano ndika ohali eta omalaleko nuuyamba ogendji ngaashi: okwiinekela thiluthilu muKalunga, okuuva ko hwepo omaukwatya ge, naashoka shi vule ayihe, ohole. Kapu na we omukalo gulwe gwonkalamwenyo gwa dhenga mbanda gu vule nguka!”

Ngele owa hala okukala wu na ekwatathano lyopothingo naKalunga, Oonzapo dhaJehova otadhi ka kala dha nyanyukwa oku ku kwathela. Otadhi vulu okuunganeka dhi konakone nangoye Ombiimbeli, oshali. Owa manguluka wo okukala pokugongala kehe kwadho kwopaMbiimbeli pOshinyanga shUukwaniilwa shoka shi li popepi nangoye, mpoka to ka nyanyukilwa okweendathana naamboka ya lenga ekwatathano lyawo naKalunga. * Sho to ningi ngaaka, nangoye oto ka kala wu uvite ngaashi omupisalomi ngoka a ti: “Osho opalela ndje okukala popepi naKalunga.”— Episalomi 73:28.

^ okat. 9 Opo wu pule ekonakonambiimbeli nenge wu mone mpoka pu na Oshinyanga shUukwaniilwa, popya naangoka e ku etele oshifo shika nenge wu ye kepandja lyetu lyokOintaneta, ko-www.jw.org, e to yi mpoka pwa nyolwa KWATATHANA NATSE pevi lyepandja.