Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  JANUALI 2015

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | OTO VULU OKUHEDHA POPEPI NAKALUNGA

Oho popi ngaa naKalunga?

Oho popi ngaa naKalunga?

Ookuume kopothingo ohaya popi olwindji shi thike pwaashi onkalo yawo tayi ya pitike kutya nduno oye li pamwe, mongodhi, mo-e-mail, movidio, nenge montumwafo. Kungawo, opo tu hedhe popepi naKalunga, otwa pumbwa okukala hatu popi naye pandjigilile. Shika ohashi ningwa nduno ngiini?

Otatu vulu okupopya naJehova okupitila megalikano. Ihe okugalikana kuKalunga itaku vulu okuyelekanithwa nokukundathana noomakula yetu. Otwa pumbwa okudhimbulula kutya uuna tatu galikana, otatu popi nOmushiti gwetu, Omukombandambanda meshito alihe. Shika oshi na oku tu inyengitha tu galikane nesimaneko enene. Opo omagalikano getu ga pulakenwe kuKalunga, otu na okuvulika kiitegelelwa yontumba. Mpaka otapu landula itatu yomuyo.

Shotango, omagalikano oge na okuukithwa kuJehova Kalunga, ihe hakuJesus, hakwaamboka haku tiwa anuwa aayapuki nenge koshihongwathano. (Eksodus 20:4, 5) Ombiimbeli oya popi sha yela ya ti: ‘Inamu kala mu na nando oshimpwiyu shasha, ihe oompumbwe dheni dhi tseyithileni Kalunga momagalikano geni agehe.’ (Aafilippi 4:6) Oshitiyali, otu na okugalikana okupitila medhina lyOmwana gwaKalunga, Jesus Kristus. Jesus mwene okwe shi yelitha a ti: ‘Kape na ngoka ta vulu okuya kuTate, okuninga ta pitile mungame.’ (Johannes 14:6) Oshititatu, omagalikano oge na okukala metsokumwe nehalo lyaKalunga. Ombiimbeli oya ti: ‘Ngele tatu mu indile shaa shoka she mu opalela, oye ote tu uvu ethimbo kehe ndyoka tatu mu indile.’ * — 1 Johannes 5:14.

Ookuume kopothingo ohaya popi olundji ngaashi tashi vulika

Eeno shili, okukala nekwatathano lyopothingo nomuntu gwontumba itaku ka wapa ngele omuntu gumwe oye owala ha kala ta popi. Ngaashi owala ookuume haya nyanyukilwa okukundathana, otu na okweetha Kalunga a popye natse notu na okupwilikina kuye uuna ta popi. Mbela owu shi kutya Kalunga oha popi natse ngiini?

 Kunena, Jehova Kalunga oha popi natse okupitila mOohapu dhe dha nyolwa, Ombiimbeli. (2 Timoteus 3:16, 17) Omolwashike tatu tile ngawo? Opo tu shi thaneke: Natu tye ando owa yakula ontumwafo ya za kukuume koye kopothingo. Uuna we yi lesha, otashi vulika wu lombwele yalwe wa nyanyukwa, “ondu uva kukuume kandje!” Ihe okukwatathana kakwa li pakupopya ihe opakunyola. Sha faathana, okupitila mokulesha Ombiimbeli, oto pe Jehova ompito a popye nangoye. Gina ngoka a popiwa moshitopolwa shotango, okwa ti: “Ondi wete kutya ngele onda hala Kalunga a kale a tala ndje ko ndi li kuume ke, ondi na okukonakona ontumwafo ndjoka e tu pa, sha hala okutya Ombiimbeli.” Okwa gwedha ko a ti: “Okulesha Ombiimbeli esiku kehe okwa hedhitha ndje popepyeelela naKalunga.” Oho etha ngaa Jehova a popye nangoye esiku kehe okupitila mokulesha Oohapu dhe, Ombiimbeli? Okuninga ngaaka otaku ke ku kwathela wu hedhe popepyeelela naKalunga.

^ okat. 5 Opo wu mone uuyelele wa gwedha po shi na ko nasha nankene to vulu okuhedha popepi naKalunga okupitila megalikano, tala ontopolwa 17 yembo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa? lya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova.