Ongiini aanona taya vulu okwiilonga okukala ye hole Kalunga?

Longitha iiyilongomwa yomeshito wu kwathele aamwoye ya tseye Kalunga noya kale ye mu hole

Aanona yoye otaya vulu owala okukala ye hole Kalunga ngele oye na uushili kutya oko e li noku ya hole. Opo ya kale ye hole Kalunga, oya pumbwa oku mu tseya. (1 Johannes 4:8) Pashiholelwa, oya pumbwa okutseya kutya: Elalakano lyaKalunga lyokushita omuntu olya li lyashike? Omolwashike Kalunga e etha okumona iihuna ku kale po? Kalunga ota ka ningila aantu shike monakuyiwa?— Lesha Aafilippi 1:9.

Opo wu kwathele aamwoye ya kale ye hole Kalunga, owu na oku ya olukila kutya owu mu hole wo. Ngele oye shi wete kutya owu mu hole, otashi vulika ya landule oshiholelwa shoye.— Lesha Deuteronomium 6:5-7; Omayeletumbulo 22:6.

Ongiini to vulu okwaadha omitima dhaamwoye?

Oohapu dhaKalunga odhi na oonkondo. (Aahebeli 4:12) Onkee kwathela aamwoye yi ilonge omalongo gadho gopetameko. Jesus okwa li ha pula omapulo, ha pulakene, nokwa li ha yelitha omanyolo, opo a adhe omitima dhaantu. Opo wu adhe omitima dhaamwoye, oto vulu okuholela omukalo gwaJesus gwokulonga.— Lesha Lukas 24:15-19, 27, 32.

Shimwe ishewe, omahokololo gOmbiimbeli gankene Kalunga a li u ungaunga naantu otaga vulu okukwathela aanona ya tseye Kalunga noya kale ye mu hole. Iileshomwa mbyoka ya nyanyangidhwa nelalakano lyokukwathela aanona ya kale ye hole Kalunga otayi adhika ko-wwww.jw.org.— Lesha 2 Timoteus 3:16.