Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  JANUALI 2015

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | OTO VULU OKUHEDHA POPEPI NAKALUNGA

Oho ningi ngaa shoka Kalunga ta pula?

Oho ningi ngaa shoka Kalunga ta pula?

“Ngele owu na shoka wa pumbwa, lombwela ndje owala.” Otashi vulika kuu lombwele omuntu ngoka kuu shi oohapu ndhoka nenge owala omuntu ngoka kee shi gwopopepi nangoye. Ihe otashi vulika kaashi kale oshidhigu okulombwela kuume koye kopothingo oohapu ndhoka. Olundji ookuume kopothingo ohaya kala ya hala okuningilathana kehe shimwe.

Ombiimbeli otayi ulike kutya Jehova oha ningi aluhe shoka e shi kutya otashi ka nyanyudha aalongeli ye. Pashiholelwa, omukwaniilwa David, ngoka a li e na ekwatathano lyopothingo naKalunga, okwa ti: “Owe tu ningile iinima oyindji Omuwa, Kalunga ketu; . . . Owe tu dhiladhilile uuwanawa owindji. Ine vula oku u tumbula auhe.” (Episalomi 40:5) Kakele kaashono, Jehova oha ningile nokuli uuwanawa mboka kaaye mu shi natango, ‘he ya pe iikulya noha nyanyudha oomwenyo dhawo.’— Iilonga 14:17.

Ohatu ningile uuwanawa nenyanyu mboka tu hole notwa simaneka

Molwaashoka Jehova oha nyanyukilwa okuninga shoka tashi nyanyudha yalwe, oshi li pandunge okukala a tegelela mboka ya hala okuninga ookuume kaKalunga ya ninge shoka tashi ‘nyanyudha omwenyo’ gwe. (Omayeletumbulo 27:11) Ihe mbela owu na okuninga shike lela kondandalunde opo wu nyanyudhe Kalunga? Ombiimbeli otayi yamukula tayi: “Inamu dhimbwa okulonga uuwanawa nokukwathathana, oshoka omayambo ga tya ngeyi oga hokiwa kuKalunga.” (Aahebeli 13:16) Mbela shika osha hala okutya okulonga uuwanawa nokukwathathana osho owala tu na okuninga opo tu nyanyudhe Jehova?

Ombiimbeli otayi ti: “Kape na ngoka ta hokiwa kuKalunga, ngele ke na eitaalo.” (Aahebeli 11:6) Shoka oshindhindhilikwedhi, Abraham okwa li owala ‘i ithanwa kuume kaKalunga sho i itaale Kalunga.’ (Jakob 2:23) Jesus Kristus okwa li wo a tsu omuthindo ompumbwe ‘yokwiitaala muKalunga,’ opo tu lalekwe nuuyamba kuKalunga. (Johannes 14:1) Ongiini nduno to vulu okumona eitaalo ndyoka Kalunga ha kongo maantu mboka ha nanene kuye? Oto vulu okutameka nokukala ho konakona pandjigilile Oohapu dhaKalunga, Ombiimbeli. Mokuninga ngaaka, oto ka mona “ontseyo okutseya ehalo lye” nokwiilonga nkene wu na ‘okulonga aluhe shoka she mu opalela.’ Naasho nduno ontseyo yoye yokutseya Jehova tayi indjipala naasho to tula miilonga shoka to ilongo kombinga yiitegelelwa ye yuuyuuki, eitaalo lyoye muye otali ka koka nota ka hedha popepyeelela nangoye.— Aakolossa 1:9, 10.