Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO JANUALI 2015 | Oto vulu okuhedha popepi naKalunga

Mbela Kalunga ota monika a fa e li kokule nangoye? Mbela owi ipula ngaa nale ngele oto vulu okukala wu na uukuume naKalunga?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela owu uvite ngaa wa hedha popepi naKalunga?

Aantu omamiliyona oya tompwa kutya Kalunga okwe ya tala ko kutya oye li ookuume ke.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela owu shi ngaa edhina lyaKalunga noho li longitha?

Kalunga okwe tu lombwela kutya oye lye sho a ti: “Ongame Jehova. Ndyoka olyo edhina lyandje.”

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Oho popi ngaa naKalunga?

Ohatu popi naKalunga okupitila megalikano, ihe ongiini tatu vulu okupulakena kuye?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Oho ningi ngaa shoka Kalunga ta pula?

Okuvulika kuKalunga okwa simanenena, ihe opu na oshinima shilwe twa pumbwa okuninga opo tu ninge ookuume ke.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Kapu na we omukalo gulwe gwonkalamwenyo gwa dhenga mbanda gu vule nguka

Oonkatu dhi li ndatu opo wu pange uukuume wopothingo naKalunga.

OONKUNDATHANA NAGUMWE

Uukwaniilwa waKalunga owa li wa tameke okupangela uunake? (Oshitopolwa oshi-2)

Ehunganeko lyOmbiimbeli nosho wo ondjodhi ndjoka Kalunga a li a pe omukwaniilwa gwaBabilon otayi popi omumvo moka lya li lya ningwa.

NATU HOLELENI EITAALO LYAWO

“Ondi longe ngiini uuwinayi u thike mpono?”

Josef okwa li a kondjitha ngiini okukala kwomukulukadhi gwaPotiphar ngoka a li a tokola toko oku mu hilila momilalo?

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Ongiini to vulu okwaadha omitima dhaamwoye netumwalaka lyOmbiimbeli?