Sante

Li Zis Devan Nou

Kan nou konsantre lor Paradi ki pou vini biento sa kapav ed nou pou andire.

Gras-a Zeova, Nou Enn Sel

Mem si nou pe viv dan enn move lemond, nou ena enn fami kot ena lape ek linite.

Donn Mwa Kouraz

Zeova kapav donn nou kouraz pou fer fas ar ninport ki sitiasion.

Mo Donn Twa Tou Seki Mo Ena

Zeova vremem merite ki nou servi Li ar tou nou leker.

Traka enn Zour Li Ase!

Nou kapav gagn lape ek lazwa malgre nou bann traka.

Pran Kouraz ek Vinn For

Enn kantik prefere ki ed nou pou andire.

Rekonesan pou Kreasion Zeova

Pran letan pou medit lor seki Zeova finn kree, ek remersie li dan lapriyer.

Nou To Fami

Ninport ki plas nou’ete, nou form parti dan Zeova so fami.

“Konbat Sa Zoli Konba pou Lafwa La”

Malgre tou nou bann problem ek difikilte, nou kapav res fidel ar Zeova.

Zeova Touletan Pre ar Nou

Zeova touletan pre pou trap nou lame.

Nou dan Lemond Nouvo

Nou kapav inflians nou bann panse par seki nou mazine dan nou lespri. Sa sante-la ed nou pou konsantre lor lemond nouvo.

Mo Viv pou Twa

Parski nou kontan Zeova, nou progrese ziska ki nou vwe nou lavi ar Li ek pran batem.

Lamour Pa Pou Disparet Zame!

Lamour Zeova zame pa pou disparet. Sa donn nou lazwa ek rekonfort nou.

Kont lor Li

Kontign kont lor Zeova pou gagn lafors ek rekonfor kan to deprime.

Kouma Zanfan

Kouma nou kapav vinn kouma enn zanfan dan fason ki nou montre lamour?

To Kapav Sir

Nou kapav sir ki Zeova kontan nou, malgre ninport ki leprev nou pe bizin andire.

Ed Mwa pou Pardone

Eski enn kikenn inn bles twa? Eski to trouv difisil pou pas lor la? Gete kouma to kapav pardone.

Kontigne Galoupe

Pran bann bon desizion pou ki to gagn sa lekours pou lavi la.

Nou Tini Ferm

Nou bizin servi bann bon materyo pou nou konstrir enn lafwa bien solid.

“Res dan Lazwa”

Enn zoli sante ki rapel nou plizir rezon ki nou ena pou nou zwaye.

Servi To Zenes pou Zeova

Servi to zenes pou Zeova. To pa pou regrete!

Nou Lazwa pou Touletan

Zeova Li nou Lasours vre lazwa ek Li pou res nou Lasours vre lazwa pou touletan.

Ferm Lizie ek Trouve

Ena lazwa dan lesperans ki pou ena enn nouvo lemond.

Fer Plis pou Zeova

Res okipe dan servis Zeova, samem meyer fason pou viv nou lavi.

Avek Lizie Lafwa

Imazinn sa zoli lavenir ki Bondie inn garde pou limanite la.

Zeova So Fami

Dan sa lemond-la, ena ankor dimounn ki pe rod laverite. Sa video-la pou ankouraz twa pou kontign rod bann dimounn ki sinser.

Ansam Nou For

Dan linite ansam avek nou bann frer ek ser ek avek led Zeova, nou kapav fer fas ar ninport ki leprev.

Ver Kisann-la Mo Pou Ale?

Parey kouma enn serviter ki fidel toutlong so lavi, anou ekout lavwa nou berze.

Mo Kone Zeova Avek Mwa

Avek led Zeova, nou kapav sirmont ninport ki kitsoz ki fer nou per.

Nou Regagn Nou Lamitie

Anou bliye seki’nn pase ek revinn kamarad!

Aprann ar To Erer

Si to aprann ar to erer, to pou vinn boukou pli for.

Viv pou Vre Lavi

Nou kapav viv enn zoli lavi ki ranpli ar lazwa depi aster-la mem ek dan lavenir.

Lape pou Leternite! (Sante Lasanble Rezional 2022)

Trouv pli lwin ki to bann problem kan to pans promes Bondie konsernan vre lape.

Vinn Pros Ar Mwa

Bondie vremem interese ar tou bann dimounn ki anvi vinn pros ar li, ninport kouma zot ete.

“Li Pa Pou An-Retar!” (Sante Lasanble Rezional 2023)

Imit bann ki fidel amezir ki ou pe atann Zeova avek pasians.

Lakaz

Li pa tro tar pou retourne.

‘De Ti Pies’

Zeova apresie tou bann sakrifis to fer, ki li tipti ouswa gran.

Li Konn Nou

Zeova konn sakenn parmi nou ek li konpran bann santiman profon ki nou ena.

Nou Pou Sante Avek Enn Sel Lavwa

Nou profit lape ki nou gagne kan nou servi Zeova.

Tro For pou Reziste

Fer Zeova konfians, ek kontign prese mem si to per.

Donn Mwa Enn Lafwa For

Ena enn lafwa for, ek tou to bann dout pou anvole.

‘Lape Vinn Kouma enn Larivier’

Lape ki Zeova done, li kouma enn larivier, ek li koule pou touletan.

“Vre Lavi”

Kan nou medit lor nou lespwar pou lavenir, sa donn nou lafors ek kouraz pou andir bann sitiasion difisil.

“Enn Bon Nouvel”! (Sante Lasanble Rezional 2024)

Depi premie siek ziska azordi, bann dimounn inn pres bon nouvel avek lazwa. Zot pe partisip dan sa gran travay bien inportan la ek Zezi pe diriz sa travay-la avek led bann anz.