‘Kuom Adier, Nyasaye ne Okete Ruoth Kendo Kristo’

Kaka kinde medo kalo, wanyalo bedo gi kiawa kendo yiewa nyalo dok chien. Vidio mopog e kidienje ariyoni nyalo tego yie ma in-go kuom Yesu ma e Mesia ma nosingi kendo Ruoth mar Pinyruodh Nyasaye.

‘Kuom Adier, Nyasaye ne Okete Ruoth Kendo Kristo’ (Kidieny Mokwongo)

Ang’o momiyo in gadier ni Nyasaye noketo Yesu obed Ruoth kendo Kristo?

‘Kuom Adier, Nyasaye ne Okete Ruoth Kendo Kristo’ (Kidieny mar 2)

Ne ane gima nyalo konyi bedo gi yie motegno kuom Yesu.