Filemon 1:1-25

  • Mos (1-3)

  • Hera kod yie mar Filemon (4-7)

  • Paulo sayo Onesmas (8-22)

  • Mos mogik (23-25)

1  An Paulo, jal motue e jela nikech Kristo Yesu, ka an gi Timotheo owadwa, andiko ne in Filemon jatich wadwa ma wahero,  kendo ne Afia nyaminwa, bende, ne Arkipo ma en jalweny wadwa, kendo ne kanyakla manie odi:  Ng’wono mogundho kod kuwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kodu.  Kinde duto agoyo ne Nyasacha erokamano sama ahulo nyingi e lamo maga,  kaka amedo winjo wach yieni kod hera ma iherogo Ruodhwa Yesu kendo ne joma ler duto.  Alamo mondo yie ma in bende in-go omi ing’e gik mabeyo duto ma waseyudo kokalo kuom Kristo.  Nimar ne abedo gi mor mogundho kod hoch bang’ winjo wach hera ma inyiso, nimar kokalo kuomi in owadwa, oseduog chuny joma ler duto.  Mano e momiyo kata obedo ni an gi ratiro maduong’ mar wuoyo kaka jaote Kristo mondo achiki itim gima kare,  ber moloyo mondo asayi kuom hera, nimar ing’eyo kaka an, an Paulo jal ma hike ng’eny, ee, ma bende sani ni e jela nikech Kristo Yesu. 10  Asayi kuom wach nyathina ma Onesmas ma ne abedo wuon mare kane an e jela. 11  Chon ne en ng’at ma onge gima okonyigo, to sani okonyi ahinya kendo an bende okonya. 12  Aduoge iri kendo, ee, jal ma en chunya awuon. 13  Daher ni adong’ kode kae mondo odhi nyime konya, kotimo kamano e loyi e kinde ma an e tuech nikech wach maber. 14  Kata kamano, ok daher kawo okang’ moro amora ka pok iyiena, mondo gima ber mibiro timo kik bed ma ochunigo, to ma in e ma iyiero timo. 15  Samoro mano e momiyo noringo moweyi kuom kinde machuok, mondo obi oduog iri mochwere, 16  to ok mana kaka misumba kendo, to kaka ng’at ma koro oloyo misumba, tiende ni owadwa moher ahinya, mokwongo an e ma ahere, to in to e ma koro ibiro here moloyo, nikech in ruodhe kendo in owadgi kuom Ruodhwa. 17  Omiyo, ka ikwana kaka osiepni, yie irwake e yo mang’won mana kaka da itimona. 18  E wi mano, ka dipo ni ne okethoni e yo moro amora, kata ka en gi gopi moro, kwan gowino e wiya. 19  An Paulo kendo andiko gi lweta awuon: Abiro chulo gowino—kata ka ok aparoni ni in jagopa nikech ngimani iwuon. 20  Ee, owadwa, akwayo ni mondo ayudie konyno koa kuomi nikech wan kuom Ruodhwa; duog chunya nimar wan kuom Kristo. 21  An gadier ni ibiro timo kaka asesayino, omiyo andikoni ka ang’eyo ni ibiro timo kata mana mokalo gik ma asewachogo. 22  Bende, akwayi ni iiknae kamoro ma anyalo dakie, nimar ageno ni kokalo kuom lamo magu, ibiro gonya mi duoka iru kendo. 23  Epafra, ma en wadwa motueyago e jela nikech Kristo Yesu, ooronu mos, 24  Mariko, gi Aristako, gi Dema, kod Luka, ma gin jotich wetena, bende otimo kamano. 25  Ng’wono mogundho mar Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kod chuny ma unyiso.

Weche Moler Piny