Chokruok makende ma notim Vienna, e piny Austria

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Julai 2018

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi puonj mag Muma ma konyo joot obed mamor.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Bed Jachiwo Mang’won

Ng’at mang’won oyie tiyo gi thuolone, tekone, kod gik ma en-go mondo okony kendo ojiw jomoko.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ang’o ma Dwarore Mondo Wabed Jolup Yesu?

Onego watim ang’o ka wachako paro kinde machon?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ngero mar Ja-Samaria

Jolup Yesu onego otim duto ma ginyalo mondo ginyis jomoko hera, to mano oriwo nyaka joma opogore kodgi.

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ang’o Momiyo Ok Wariw Lwedo Weche mag Pinyni? (Mik 4:2)

Ka waluwo ranyisi mar Nyasachwa ma ok buon ji, onego watim ne ji duto gik mabeyo.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Nengou Duong’ Ahinya Moloyo Oyundi Mang’eny”

Ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar Jehova mar dewo joma isando?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ngero mar Wuowi ma Nolal

Gin puonj mage ma ngeroni puonjowa e wi rieko, bolruok, kod geno kuom Jehova Nyasaye?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Wuowi ma Nolal Oduogo

Puonj mage madongo ma wayudo e vidioni?