Jalendo moro tiyo gi vidio sama opuonjo japuonjre Muma e piny South Africa

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Mach 2019

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi gimomiyo Nyasaye nochueyo dhano.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Tiend Nyiso Hera mar Jokristo

Ka ng’ato ochwanyowa, hera mar Jokristo biro miyo wakaw okang’ mane?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Gen Kuom Jehova Mondo Ohoyi Kendo Okonyi Nano

Jehova hoyowa kendo jiwowa kotiyo gi Muma.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

In Dhand Ringruok Koso Dhano ma Roho Tayo?

Waduto onego wabed Jokristo motegno kendo wadhi nyime bedo gi winjruok motegno gi Jehova.

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo​—Ndiko Barupe Mabeyo

Ang’o monego iket e paro sama indiko barua ne ng’at ma ok ing’eyo?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Barua Motigo Kaka Ranyisi

Ndik barua kaluwore gi gima idwaro chopo, kendo kaluwore gi kido kod timbe mag ji e alworau.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Thowi Manok e ma Yienyo Mogo Duto Midwalo”

Ere kaka golo ng’ato e kanyakla nyiso hera?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ti gi Vidio Sama Ipuonjo Jopuonjreni mag Muma

Be ijatiyo gi vidio sama ipuonjo jopuonjreni mag Muma?