OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK Septemba 2013

Sulani biro wuoyo e wi ng’ado paro e yo manyiso rieko, tego winjruokwa gi Jehova Nyasaye, koda gweth mwayudo kuom weche ma Jehova paronwa.

We Mondo Weche Manyiso Pogruok Okonyi

Kinde mang’eny Yesu ne tiyo gi weche manyiso pogruok. Puonjri kaka inyalo tiyo gi weche manyiso pogruok mondo ikony jomoko opuonjre adiera.

Weche ma Jehova Paronwa Gin Migeno

Kinde duto Jehova osebedo katiyo gi weche miparonwa mondo ochik joge. Ang’o momiyo wanyalo geno weche miparonwa e kindegi?

Bed Mamor gi Weche ma Jehova Paronwa

Be waluwo chike Jehova ka wamor koso wanenogi kaka chike matek luwo? Ere kaka wanyalo bedo gi geno e wi gik miparonwa?

Be Wach Nyasaye Oseloko Kiti?

Ang’o momiyo Jokristo duto onego okaw mapek ahinya wach timo ‘lokruok’? Timo lokruok oriwo timo ang’o gi ang’o, to ang’o manyalo konyowa mondo watim kamano?

Ng’ad Paro e Yo Manyiso Rieko

Wanyalo timo ang’o mondo wabed gadier ni paro mwang’ado oluwore gi dwaro mar Nyasaye? Ang’o manyalo konyowa dhi nyime luwo paro mwaseng’ado?

Tij Painia Tego Winjruokwa gi Nyasaye

Non ane yore aboro ma tij painia nyalo jiwogo winjruokni gi Jehova. Ang’o manyalo konyi dhi nyime gi tich majaberni?

Penjo Moa Kuom Josombwa

Ang’o momiyo pi wang’ Yesu nochuer kane pok ochiero Lazaro, kaka onyis e Johana 11:35?