Kal idhi e weche manie iye

Ofis kod Weche Limbe

Warwaki ahinya mondo ilim ofisewa kod kuonde ma wagoye buge. Ng’e kuonde minyalo limo kod seche mag limbe.

Malawi

Plot 38, Area 32

Paul Kagame Road

LILONGWE

MALAWI

+265 1-762-111

Limo Ofis

Wuok Tich nyaka Tich Abich

Sa 2:00 okinyi nyaka 5:00 okinyi kod 7:00 odiechieng’ nyaka 10:00 odhiambo

Okawo sa 1.30

Tije Mitimo

Loko buge ma lero Muma e dhok ang’wen mag Malawi. Ochung’ ne kanyakla ma dirom 1,300 e piny Malawi.

Gol brosua ma lero gik mitimo.