ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

“လၢတၢ်အံၤအဃိ ယဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ”

ပာ်သူၣ်ပာ်သး ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်သိၣ်လိ ဖဲအုၣ်အသး ဒူဒူလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အခါန့ၣ်တက့ၢ်.

ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ မးသဲ ၂၁:​၂၃-၄၆; ၂၂:​၁၅-၄၆.