ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယဟိဝၤမ့ၢ် ယွၤအမ့ၢ်အတီ ထဲတဂၤဧိၤလီၤ

တၢ်မၤအသးအံၤ မ့ၢ်ဝဲဖဲ ချ.ခ.န ယၤဖှိၣ်နံၣ် ၁၀ အခါ ဒီးတယံာ်တမီၢ်န့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အံၤ ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ မတၤတဂၤ အိၣ်ဒီးအစိကမီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်, ကစၢ်ယွၤဧါ မ့တမ့ၢ် ဝံလၢအအၢအသီတဖၣ်ဧါ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအတတီတလိၤ, စီၤပၤလၢအအၢအသီ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢ အကူၣ်မၤသံအီၤန့ၣ် အိၣ်ဝးတရံးဝဲ ဝံအ့ၤလံယၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်. ဃုသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီး ဒ်သိးပှၤကသ့ၣ်ညါလၢ ယဟိဝၤ မ့ၢ်ယွၤအမ့ၢ်အတီအဂီၢ် အဝဲမၤဝဲဒ်လဲၣ် ဒီးမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ အဝဲဆဲးမၤဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ၁ စီၤပၤ ၁၆:​၂၉-၃၃; ၁ စီၤပၤ ၁၇:​၁-၇; ၁ စီၤပၤ ၁၈:​၁၇-၄၆; ဒီး ၁ စီၤပၤ ၁၉:​၁-၈.