Twende kovidio oini

OMAPURIRO OMITANDA NGU VE PURA

Omena raye tji me sokukumba?

Omena raye tji me sokukumba?

 Otja komakonḓononeno nga ri po, ozopresente 80 zomitanda moAmerica vi kumba nu ohinga ya imba mbe kumba ombe tjita nao eyuva arihe. Tjiva ve ripura kutja: ‘hapo ongumbiro otjiṋa tji tji ndji wisa omuinyo pehi, poo otjiṋa tjarwe otjinene?’

 Ongumbiro otjikeṋa?

 Ongumbiro omahakaeneno ku nOmuute woviṋa avihe. Ripura uriri kutja iho matji hee ye. Jehova ongu ri ombara yovandu momiano avihe, posi yokutja eye “ke ri kokure na eṱe atuhe.” (Oviungura 17:27) Kombanda ya nao, mOmbeibela mu nomaṋangero omawa nga: “Tumbukeye ku Ndjambi, nEye ma tumbuka ku eṋe.”​—Jakobus 4:8.

 Omomuano uṋe mu mo yenene okutumbuka ku Mukuru?

  •   Omuano umwe okupitira mongumbiro, imbo oomuano mbu mo yenene okuhungira ku na Mukuru.

  •   Omuano warwe okupitira momakonḓononeno wOmbeibela, imbo oomuano Mukuru me “hungira” ku na ove.

 Okupitira momiano vivari mbyo, okukumba nokukonḓonona Ombeibela mavi ku vatere okutunga oupanga ouwa ku na Mukuru.

 “Okuhungira ku na Jehova poo okuhakaena ku na ingwi wOkombandambanda i tjimwe tjotjiyandjewa omundu tji mo yenene okukara na tjo.”​—Jeremy.

 “Okuraera Jehova oumune wandje oukoto mongumbiro ku tjita kutja mbi rimune popezu na ye.”​—Miranda.

 Hapo Mukuru u puratena?

 Nandarire kutja u kambura mu Mukuru nokukumba ku ye, mape ya arire ouzeu okukambura kutja eye tjiri u puratena kozongumbiro. Kombanda ya nao, Ombeibela i tja Jehova “u zuvira ozongumbiro.” (Epsalme 65:2) Oyo wina i tja “Omerikendero weṋu aehe yumbeye kombanda Ye, Eye tjinga e mu pa imbi mbi mwa hepa.”​—1 Petrus 5:7.

 Ripurira ku ihi: Hapo ove u twa po oruveze okuhungira ku nomapanga woye aruhe? Ove wina mo yenene okutjita nao ku na Mukuru. Kumba ku ye aruhe mongumbiro, nu tjita nao mokuungurisa ena re, Jehova. (Epsalme 86:5-7; 88:9) Otjiperi kutja, Ombeibela i ku ṋanga kutja u ‘Kumbe nokuhaisa ko.’​—1 Ovatesalonika 5:17.

 “Ongumbiro ehungi pokati kandje na Tate womeyuru, nu mu yo ami mbi mu raera oviṋa avihe mbi ri momutima wandje.”​—Moises.

 “Ami mbi hungira ku na Jehova ohunga noviṋa ovikoto, tjimuna tji me hungire ku na mama poo epanga ropopezu.”​—Karen.

 Me yenene okukumba ohunga na i ye?

 Ombeibela i tja: “Mozongumbiro zeṋu azehe ningireye ku Ndjambi imbi mbi mwa hepa, aruhe amamu tja okuhepa ku Ye.”​—Ovafilipi 4:6.

 Hapo iho matji hee kutja onawa okukumba ohunga nouzeu woye? Ii! Kombanda ya nao, Ombeibela i tja: “Omerikendero woye ye esa na Muhona, nEye me ku zeuparisa.​”—Epsalme 55:22.

 Chantelle wa tja, otjiperi kutja mozongumbiro zoye ove ko sokuhungira ohunga nouzeu woye uriri. “Oupanga kamaa urire ouwa indu ami tji me ningire ombatero ya Jehova uriri. Ami mbi muna kutja me sokutja ndangi rutenga, noviṋa ami mbi mbi nondangi ku vyo ombi mavi sokurira ovingi.”

 Ripurira ku ihi: Ovikeṋa mehupo roye mbi u nondangi ku vyo? Ripura noviṋa vitatu mbi mo yenene okutja ndangi ku Jehova ndino?

 “Nandarire otjiṋa otjiṱiṱi tjimuna ongara ombwa, mai yenene okutjita kutja tu tje ndangi ku Jehova.”​—Anita.

 “Ripurira ko oukoto kotjiṋa ngamwa moviutwa tji tji ku tjatera poo kezeva rOmbeibela nde ku ṱunu, okuzambo u tje ndangi ku Jehova koviṋa mbyo.”​—Brian.