Juan 19:1-42

19  Gani, sa amo nga tion ginkuha ni Pilato si Jesus kag ginlapdusan sia.  Kag ang mga soldado nagsalapid sang purongpurong nga tunukon kag ginbutang ini sa iya ulo kag ginsul-uban sia sing kunop nga purpura;  kag nagpalapit sila sa iya kag nagsiling: “Maayong adlaw, ikaw nga Hari sang mga Judiyo!” Gintampa man nila sia.  Kag naggua liwat si Pilato kag nagsiling sa ila: “Yari karon! Ginadala ko sia sa inyo sa gua agod mahibaluan ninyo nga wala ako sing nakita nga kasal-anan sa iya.”  Gani naggua si Jesus, nga may purongpurong nga tunukon kag nagasuksok sang kunop nga purpura. Kag nagsiling sia sa ila: “Tan-awa! Ang tawo!”  Apang, sang makita sia sang puno nga mga saserdote kag sang mga opisyal, nagsinggit sila: “Ilansang sia sa usok! Ilansang sia sa usok!” Si Pilato nagsiling sa ila: “Kamo ang magdala sa iya kag maglansang sa iya sa usok, kay wala ako sing makita nga kasal-anan sa iya.”  Ang mga Judiyo nagsabat sa iya: “May kasuguan kami, kag suno sa kasuguan dapat sia mapatay, bangod ginhimo niya ang iya kaugalingon nga anak sang Dios.”  Gani, sang nabatian ni Pilato ini nga pinamulong, hinadlukan pa gid sia;  kag nagsulod sia liwat sa palasyo sang gobernador kag nagsiling kay Jesus: “Diin ka naghalin?” Apang wala magsabat si Jesus. 10  Gani si Pilato nagsiling sa iya: “Indi ka bala maghambal sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may awtoridad ako nga buy-an ka kag may awtoridad ako nga ilansang ka sa usok?” 11  Si Jesus nagsabat sa iya: “Wala gid ikaw kuntani sing awtoridad batok sa akon kon wala ini mahatag sa imo gikan sa ibabaw. Amo kon ngaa may daku pa nga sala ang tawo nga nagtugyan sa akon sa imo.” 12  Bangod sini padayon nga nagpangita sang paagi si Pilato kon paano sia mabuy-an. Apang nagsinggit ang mga Judiyo, nga nagasiling: “Kon buy-an mo ini nga tawo, indi ka abyan ni Cesar.* Ang tagsa ka tawo nga nagahimo sang iya kaugalingon nga hari nagahambal batok kay Cesar.” 13  Gani sang nabatian ini ni Pilato, gindala niya si Jesus sa gua, kag naglingkod sia sa lingkuran nga hukmanan sa duog nga ginatawag Ang Salog nga Bato, apang sa Hebreo, Gabbatha. 14  Tion na karon sa paghanda para sa paskua; mga ikan-om nga oras* sadto. Kag nagsiling sia sa mga Judiyo: “Tan-awa! Ang inyo hari!” 15  Apang, nagsinggit sila: “Patya sia! Patya sia! Ilansang sia sa usok!” Si Pilato nagsiling sa ila: “Ilansang ko bala sa usok ang inyo hari?” Ang puno nga mga saserdote nagsabat: “Wala kami sing hari kundi si Cesar.” 16  Gani, sa amo nga tion, gintugyan niya sia sa ila agod ilansang sa usok. Nian gindala nila si Jesus. 17  Kag, ginapas-an mismo ang usok sang pag-antos,* naggua sia pakadto sa duog nga ginatawag Duog sang Bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota; 18  kag didto ginlansang nila sia sa usok, kag kaupod niya ang duha pa ka tawo, ang isa sa isa ka kilid kag ang isa pa sa pihak, kag si Jesus yara sa tunga nila. 19  Si Pilato nagsulat man sang isa ka pahibalo kag ginbutang ini sa usok sang pag-antos. Amo ini ang nasulat: “Jesus nga Nazaretnon ang Hari sang mga Judiyo.” 20  Gani madamo nga Judiyo ang nakabasa sini nga pahibalo, bangod malapit sa siudad ang duog diin ginlansang si Jesus; kag nasulat ini sa Hebreo, sa Latin, sa Griego. 21  Apang, ang puno nga mga saserdote sang mga Judiyo nagsiling kay Pilato: “Indi pag-isulat ‘Ang Hari sang mga Judiyo,’ kundi nga sia nagsiling, ‘Ako ang Hari sang mga Judiyo.’” 22  Si Pilato nagsabat: “Ang nasulat ko nasulat ko na.” 23  Karon sang nalansang na sang mga soldado si Jesus, ginkuha nila ang iya sampaw nga mga panapton kag ginbahinbahin ini sa apat, isa ka bahin sa kada soldado, kag ginkuha man nila ang nasulod nga panapton. Apang ang nasulod nga panapton wala sing tinahian, nga hinabol sing bug-os halin sa ibabaw paidalom. 24  Gani nagsinilingay sila: “Indi naton ini paggision, kundi mapagabutgabot* kita agod mahibaluan naton kon kay sin-o ini makadto.” Amo sini agod matuman ang kasulatan: “Ginpartida nila ang akon sampaw nga mga panapton, kag ginpagabutgabutan nila ang akon mga panapton.” Kag ginhimo gid ini sang mga soldado. 25  Kag sa tupad sang usok sang pag-antos ni Jesus nagatindog ang iya iloy kag ang utod nga babayi sang iya iloy; si Maria nga asawa ni Clopas, kag si Maria Magdalena. 26  Gani, sang makita ni Jesus ang iya iloy kag ang disipulo nga iya hinigugma nga nagatindog sa malapit, nagsiling sia sa iya iloy: “Babayi, tan-awa! Ang imo anak!” 27  Masunod nagsiling sia sa disipulo: “Tan-awa! Ang imo iloy!” Kag sugod sadto gindala sia sang disipulo sa iya puluy-an. 28  Pagkatapos sini, nahibaluan ni Jesus nga natuman na ang tanan nga butang, kag agod matuman ang kasulatan, nagsiling sia: “Ginauhaw ako.” 29  May suludlan didto nga puno sang maaslom nga alak. Gani ginbutang nila sa tukon nga hisopo ang espongha nga nahumog sang maaslom nga alak kag gintunghol ini sa iya baba. 30  Karon, sang nabaton ni Jesus ang maaslom nga alak, sia nagsiling: “Natuman na!” kag nagduko sia, kag nabugtuan sia sang ginhawa.* 31  Adlaw sang Paghanda* sadto, gani agod ang mga bangkay indi mabilin sa mga usok sang pag-antos sa Adlaw nga Inugpahuway, (kay daku ini nga Adlaw nga Inugpahuway,) ginpangabay sang mga Judiyo si Pilato nga balbagon ang mga batiis sang mga tawo kag kuhaon ang ila bangkay. 32  Gani nag-abot ang mga soldado, kag ginbalbag ang mga batiis sang una nga tawo kag ang iya sang isa pa nga ginbutang sa usok kaupod niya. 33  Apang sang nagkadto sila kay Jesus, nakita nila nga patay na sia, gani wala nila ginbalbag ang iya mga batiis. 34  Apang ginbuno sang isa sa mga soldado ang iya kilid sang bangkaw, kag naggua gilayon ang dugo kag tubig. 35  Kag sia nga nakakita sini nagpanaksi, kag ang iya panaksi matuod, kag nahibaluan sini nga tawo nga nagahambal sia sang matuod nga mga butang, agod magpati man kamo. 36  Sa katunayan, nahanabo ini nga mga butang agod matuman ang kasulatan: “Wala sing tul-an niya nga madugmok.” 37  Kag, ang isa pa ka kasulatan nagasiling: “Magatulok sila sa Isa nga ila ginbuno.” 38  Kag pagkatapos sini si Jose nga taga-Arimatea, nga isa ka disipulo ni Jesus apang sing tago bangod nahadlok sia sa mga Judiyo, nagpangabay kay Pilato nga kuhaon niya ang bangkay ni Jesus; kag gintugutan sia ni Pilato. Gani nag-abot sia kag ginkuha ang bangkay. 39  Si Nicodemo, ang tawo nga nagkadto sa iya sa gab-i sang una nga higayon, nag-abot man nga dala ang isa ka rolyo nga mira kag aloe, nga mga katluan kag tatlo ka kilo. 40  Gani ginkuha nila ang bangkay ni Jesus kag ginsamburan ini sing mga tela nga may mga pahumot, suno sa kinabatasan sang mga Judiyo sa paghanda sa lubong. 41  Natabuan nga may hardin sa duog diin ginlansang sia sa usok, kag sa hardin may bag-o nga lulubngan nga wala pa gid malubngan. 42  Bangod tion sa paghanda sang mga Judiyo, ginlubong nila si Jesus didto, bangod malapit ini nga lulubngan.

Footnote

Ju 19:12 * Ukon, “sang Emperador.”
Ju 19:14 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Ju 19:17 * Tan-awa ang Apendise 6.
Ju 19:24 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:35.
Ju 19:30 * Sa literal, “gintugyan niya ang espiritu.”
Ju 19:31 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:62.