Juan 14:1-31

14  “Indi malisang ang inyo tagipusuon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon.  Sa balay sang akon Amay may madamo nga puluy-an. Kon wala, ginsilingan ko kuntani kamo, bangod magalakat ako agod maghanda sang duog para sa inyo.  Subong man, kon maglakat ako kag maghanda sang duog para sa inyo, magakari ako liwat kag batunon ko kamo sa akon kaugalingon, agod kon diin ako didto man kamo.  Kag kon diin ako makadto mahibaluan ninyo ang dalan.”  Si Tomas nagsiling sa iya: “Ginuo, wala kami makahibalo kon diin ka makadto. Paano namon mahibaluan ang dalan?”  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.  Kon kilala gid ninyo ako, kilala man ninyo kuntani ang akon Amay; kutob karon nakilala ninyo sia kag nakita sia.”  Si Felipe nagsiling sa iya: “Ginuo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na ini sa amon.”  Si Jesus nagsiling sa iya: “Madugay na nga kaupod ninyo ako, apang wala mo pa ako makilala, Felipe? Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay. Ngaa nagasiling ka, ‘Ipakita sa amon ang Amay’? 10  Wala ka bala nagapati nga ako nahiusa sa Amay kag ang Amay nahiusa sa akon? Ang mga butang nga ginasiling ko sa inyo wala ko ginahambal gikan sa akon lamang kaugalingon; kundi ang Amay nga padayon nga nahiusa sa akon nagahimo sang iya mga buhat. 11  Magpati kamo sa akon nga ako nahiusa sa Amay kag ang Amay nahiusa sa akon; kon indi gani, magpati kamo bangod sa mga buhat mismo. 12  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sia nga nagatuo sa akon, magahimo man sia sang mga buhat nga ginahimo ko; kag magahimo sia sang mga buhat nga daku pa sa sini, bangod magakadto ako sa Amay. 13  Subong man, bisan ano ang pangayuon ninyo sa akon ngalan, himuon ko ini, agod ang Amay mahimaya paagi sa Anak. 14  Kon magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini. 15  “Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo; 16  kag magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sang isa pa ka manugbulig nga mangin kaupod ninyo sing dayon, 17  ang espiritu sang kamatuoran, nga indi mabaton sang kalibutan, bangod wala ini nakakita ukon nakahibalo sini. Nahibaluan ninyo ini, bangod nagapabilin ini sa inyo kag yara ini sa inyo. 18  Indi ko kamo pagbayaan nga nagakalisod. Magakari ako sa inyo. 19  Sa malip-ot pa nga tion kag ang kalibutan indi na makakita sa akon, apang makita ninyo ako, bangod nagakabuhi ako kag magakabuhi kamo. 20  Sa amo nga adlaw mahibaluan ninyo nga ako nahiusa sa akon Amay kag kamo nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa inyo. 21  Sia nga nagabaton sang akon mga sugo kag nagatuman sini amo sia ang nagahigugma sa akon. Sia man nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay, kag higugmaon ko sia kag ipahayag ko ang akon kaugalingon sa iya.” 22  Si Judas, indi ang Iscariote, nagsiling sa iya: “Ginuo, ano ang natabo nga tuyo mo nga ipahayag ang imo kaugalingon sa amon kag indi sa kalibutan?” 23  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa akon, tumanon niya ang akon pulong, kag higugmaon sia sang akon Amay, kag magakadto kami sa iya kag magapuyo upod sa iya. 24  Sia nga wala nagahigugma sa akon wala nagatuman sang akon mga pulong; kag ang pulong nga inyo ginapamatian indi akon, kundi iya sang Amay nga nagpadala sa akon. 25  “Ginahambal ko ini nga mga butang sa inyo samtang nagapabilin pa ako upod sa inyo. 26  Apang ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga butang nga ginsiling ko sa inyo. 27  Ginabilin ko sa inyo ang paghidait, ginahatag ko sa inyo ang akon paghidait. Wala ko ini ginahatag sa inyo subong sang paghatag sini sang kalibutan. Indi malisang ang inyo tagipusuon ukon mahadlok ini sing tuman. 28  Nabatian ninyo nga nagsiling ako sa inyo, Malakat ako kag mabalik sa inyo. Kon ginahigugma gid ninyo ako, magakasadya kamo nga makadto ako sa Amay, bangod ang Amay daku pa sa akon. 29  Gani karon ginasugiran ko kamo sa wala pa ini mahanabo, agod kon mahanabo ini mapati kamo. 30  Indi na ako maghambal sang madamo nga butang sa inyo, kay nagapakari ang manuggahom sang kalibutan. Kag wala sia sing gahom sa akon, 31  apang, agod mahibaluan sang kalibutan nga ginahigugma ko ang Amay, ginahimo ko ang suno sa sugo nga ginhatag sang Amay sa akon. Tindog kamo, mahalin kita diri.

Footnote