Juan 7:1-53

7  Pagkatapos sini nagpadayon si Jesus sa pagpanglakaton sa Galilea, kay indi niya luyag magpanglakaton sa Judea, bangod ginatinguhaan sia nga patyon sang mga Judiyo.  Apang malapit na ang kapiestahan sang mga Judiyo, ang kapiestahan sang mga tabernakulo.  Gani ang iya mga utod nagsiling sa iya: “Magbiya ka diri kag magkadto sa Judea, agod makita man sang imo mga disipulo ang mga buhat nga imo ginahimo.  Kay wala sing tawo nga nagahimo sang bisan ano nga butang sing tago kon luyag niya nga makilala sing dayag. Kon ginahimo mo ini nga mga butang, ipadayag mo ang imo kaugalingon sa kalibutan.”  Sa katunayan, ang iya mga utod wala nagatuo sa iya.  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Ang gintalana nga tion sa akon wala pa mag-abot, apang para sa inyo nagakaigo ang bisan ano nga tion.  Ang kalibutan wala sing rason agod dumtan kamo, apang nagadumot ini sa akon, bangod nagapanaksi ako tuhoy sini nga ang mga buhat sini malaut.  Magkadto kamo sa kapiestahan; indi pa ako magkadto sa sini nga kapiestahan, bangod ang gintalana nga tion sa akon wala pa mag-abot.”  Sa tapos niya ini masiling sa ila, nagpabilin sia sa Galilea. 10  Apang sang nagkadto na sa kapiestahan ang iya mga utod, nagkadto man sia, indi sing dayag kundi sing tago. 11  Gani ang mga Judiyo nagpangita sa iya sa kapiestahan, kag nagsiling: “Diin na sia?” 12  Kag madamo sing hinuringhuring tuhoy sa iya sa tunga sang kadam-an. Ang iban nagsiling: “Maayo sia nga tawo.” Ang iban naman nagsiling: “Indi, kundi ginapatalang niya ang kadam-an.” 13  Apang wala sing tawo nga naghambal nahanungod sa iya sing dayag bangod sa kahadlok sa mga Judiyo. 14  Sang tungatunga na sang kapiestahan, nagtaklad si Jesus sa templo kag nagpanudlo. 15  Busa natingala ang mga Judiyo, nga nagasiling: “Paano ini nga tawo nakatigayon sang ihibalo sa mga sinulatan, samtang wala sia makaeskwela?” 16  Si Jesus nagsabat sa ila kag nagsiling: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon. 17  Kon ang bisan sin-o nagahandum sa paghimo sang Iya kabubut-on, mahibaluan niya sa panudlo kon bala gikan ini sa Dios ukon nagahambal ako gikan sa akon lamang kaugalingon. 18  Sia nga nagahambal gikan sa iya lamang kaugalingon nagapangita sang iya kaugalingon nga himaya; apang sia nga nagapangita sang himaya sang nagpadala sa iya, ini sia matuod, kag wala sing pagkadimatarong sa iya. 19  Wala bala ginhatag sa inyo ni Moises ang Kasuguan? Apang wala sing isa sa inyo nga nagatuman sa Kasuguan. Ngaa ginatinguhaan ninyo nga patyon ako?” 20  Ang kadam-an nagsabat: “May demonyo ka. Sin-o ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?” 21  Si Jesus nagsabat sa ila: “Naghimo ako sang isa ka buhat, kag natingala kamo tanan. 22  Bangod sini, si Moises naghatag sa inyo sang kasuguan tuhoy sa pagtuli—indi nga gikan ini kay Moises, kundi gikan ini sa mga katigulangan—kay ginatuli ninyo ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway. 23  Kon ang isa ka tawo ginatuli sa adlaw nga inugpahuway agod indi malapas ang kasuguan ni Moises, naakig gid bala kamo sa akon bangod gin-ayo ko sing bug-os ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway? 24  Untati ninyo ang paghukom suno sa nagua nga panagway, kundi maghukom kamo sing matarong.” 25  Gani ang pila sa mga pumuluyo sang Jerusalem nagsiling: “Indi bala ini ang tawo nga ginatinguhaan nila nga patyon? 26  Apang, tan-awa! nagahambal sia sing dayag, kag wala sila sing ginasiling sa iya. Nakahibalo gid ayhan ang mga manugdumala nga sia amo ang Cristo? 27  Nahibaluan gid naton kon diin gikan ini nga tawo; apang kon ang Cristo magkari, wala sing makahibalo kon diin sia gikan.” 28  Gani si Jesus naghambal sing mabaskog sang nagapanudlo sia sa templo kag nagsiling: “Nakilala ninyo ako kag nahibaluan ninyo kon diin ako gikan. Wala man ako magkari sa akon lamang kaugalingon, apang sia nga nagpadala sa akon matuod, kag indi ninyo sia kilala. 29  Kilala ko sia, bangod isa ako ka tiglawas gikan sa iya, kag ining Isa ang nagpadala sa akon.” 30  Gani nagtinguha sila sa pagdakop sa iya, apang wala sing isa nga nagtandog sa iya, bangod wala pa mag-abot ang iya tion. 31  Apang, madamo sa kadam-an ang nagtuo sa iya; kag nagsiling sila: “Kon mag-abot ang Cristo, magahimo bala sia sang mas madamo nga tanda sangsa nahimo sini nga tawo?” 32  Nabatian sang mga Fariseo ang kadam-an nga naghinuringhuring sini nga mga butang tuhoy sa iya, kag ang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo nagpadala sang mga opisyal sa pagdakop sa iya. 33  Gani si Jesus nagsiling: “Padayon ako nga kaupod ninyo sa malip-ot pa nga tion antes ako magkadto sa iya nga nagpadala sa akon. 34  Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto.” 35  Gani ang mga Judiyo nagsinilingay: “Diin makadto ini nga tawo nga indi naton sia makita? Makadto bala sia sa mga Judiyo nga nagalinapta sa tunga sang mga Griego kag tudluan ang mga Griego? 36  Ano ang kahulugan sang pinamulong nga iya ginsiling, ‘Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto’?” 37  Sa katapusan nga adlaw, sa daku nga adlaw sang kapiestahan, nagtindog si Jesus kag mabaskog nga nagsiling: “Kon ang bisan sin-o ginauhaw, magkari sia sa akon kag mag-inom. 38  Sia nga nagatuo sa akon, suno sa ginsiling sang Kasulatan, ‘Gikan sa iya pinakasulod nga bahin magailig ang mga suba sang tubig nga buhi.’” 39  Apang, ginsiling niya ini tuhoy sa espiritu nga buot na mabaton sang mga nagatuo sa iya; kay wala pa nila mabaton ang espiritu, bangod wala pa mahimaya si Jesus. 40  Gani ang pila sa kadam-an nga nakabati sini nga mga pulong nagsiling: “Amo gid ini Ang Manalagna.” 41  Ang iban nagsiling: “Amo ini ang Cristo.” Apang ang iban naman nagsiling: “Magagikan bala sa Galilea ang Cristo? 42  Indi bala ginsiling sang Kasulatan nga ang Cristo magagikan sa kaliwatan ni David, kag magagikan sa Betlehem nga minuro diin didto anay si David?” 43  Gani nabahinbahin ang kadam-an bangod sa iya. 44  Kag luyag sia dakpon sang pila sa ila, apang wala sing nagtandog sa iya. 45  Gani ang mga opisyal nagbalik sa puno nga mga saserdote kag mga Fariseo, kag ang mga Fariseo nagsiling sa ila: “Ngaa wala ninyo sia gindala diri?” 46  Ang mga opisyal nagsabat: “Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini.” 47  Ang mga Fariseo nagsabat: “Ginpatalang man bala kamo? 48  Wala sing isa sa mga manugdumala ukon sa mga Fariseo ang nagtuo sa iya, indi bala? 49  Apang ining kadam-an nga wala makahibalo sang Kasuguan ginpakamalaut nga mga tawo.” 50  Si Nicodemo, nga nagkadto anay sa iya kag isa sa ila, nagsiling sa ila: 51  “Ginahukman bala sang aton kasuguan ang isa ka tawo nga wala pa sia mapamatian kag mahibaluan ang iya ginahimo?” 52  Nagsabat sila sa iya: “Gikan ka man bala sa Galilea? Usisaa kag makita mo nga wala sing manalagna nga magagikan sa Galilea.” Indi makita sa mga manuskrito nga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, kag sa Sinaitic Syriac codex ang bersikulo 53 tubtob kapitulo 8, bersikulo 11, nga mabasa (nga may pila ka pagbag-o sa nanuhaytuhay nga Griegong teksto kag bersion) subong sang masunod: 53  Gani nagpalauli sila tanan.

Footnote