Juan 4:1-54

4  Karon sang nahibaluan sang Ginuo nga nabatian sang mga Fariseo nga mas madamo nga disipulo ang nahimo kag nabawtismuhan ni Jesus sangsa kay Juan—  bisan pa indi si Jesus mismo ang nagpangbawtismo kundi ang iya mga disipulo—  nagbiya sia sa Judea kag nagkadto liwat sa Galilea.  Apang kinahanglan sia mag-agi sa Samaria.  Gani nag-abot sia sa isa ka siudad sang Samaria nga ginatawag Sicar malapit sa  duta nga ginhatag ni Jacob kay Jose nga iya anak.  Nahamtang didto ang bubon ni Jacob. Si Jesus nalapyo bangod sang pagpanglakaton kag nagpungko nayon sa bubon. Mga ikan-om nga oras* sadto.  May nag-abot nga babayi nga taga-Samaria sa pagsag-ub sing tubig. Si Jesus nagsiling sa iya: “Hatagi ako sing mainom.”  (Kay ang iya mga disipulo nagkadto sa siudad sa pagbakal sing pagkaon.)  Ang Samaritana nagsiling sa iya: “Ngaa nagapangayo ka sa akon sang mainom, nga ikaw isa ka Judiyo kag ako isa ka Samaritana?” (Kay ang mga Judiyo wala nagapakig-angot sa mga Samaritano.) 10  Si Jesus nagsabat sa iya: “Kon nahibaluan mo ang wala bayad nga dulot sang Dios kag kon sin-o sia nga nagasiling sa imo, ‘Hatagi ako sing mainom,’ nagpangayo ka kuntani sa iya, kag hatagan niya ikaw sing tubig nga buhi.” 11  Ang babayi nagsiling sa iya: “Ginuo, wala ikaw sing timba, kag ang bubon madalom. Gani, diin ikaw makuha sining tubig nga buhi? 12  Daku ka pa bala sa amon katigulangan nga si Jacob, nga naghatag sa amon sang bubon kag nag-inom sia sa sini upod sa iya mga anak kag sa iya kasapatan?” 13  Si Jesus nagsabat sa iya: “Ang tagsatagsa nga nagainom sini nga tubig uhawon liwat. 14  Ang bisan sin-o nga nagainom sang tubig nga akon ihatag sa iya indi na gid pag-uhawon, kundi ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin tuburan sang tubig sa iya nga nagaibwal agod maghatag sang kabuhi nga walay katapusan.” 15  Ang babayi nagsiling sa iya: “Ginuo, hatagi ako sini nga tubig, agod indi na ako pag-uhawon ukon magbalikbalik diri sa pagsag-ub.” 16  Nagsiling sia sa iya: “Lakat ka, tawga ang imo bana kag magbalik diri.” 17  Ang babayi nagsabat: “Wala ako sing bana.” Si Jesus nagsiling sa iya: “Husto ang imo ginsiling, ‘Wala ako sing bana.’ 18  Kay may lima ka na ka bana, kag ang upod mo karon indi imo bana. Matuod ang imo ginsiling.” 19  Ang babayi nagsiling sa iya: “Ginuo, nahantop ko nga ikaw isa ka manalagna. 20  Ang amon mga katigulangan nagsimba sa sini nga bukid; apang nagasiling kamo nga sa Jerusalem ang duog diin dapat magsimba ang mga tawo.” 21  Si Jesus nagsiling sa iya: “Babayi, magpati ka sa akon, Magaabot ang tion nga magasimba kamo sa Amay indi sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. 22  Nagasimba kamo sa wala ninyo makilala; nagasimba kami sa amon nakilala, bangod ang kaluwasan paagi sa mga Judiyo. 23  Apang, magaabot ang tion, kag karon amo na, nga ang matuod nga mga sumilimba magasimba sa Amay sa espiritu kag kamatuoran, kay sa pagkamatuod amo sini ang ginapangita sang Amay nga magsimba sa iya. 24  Ang Dios Espiritu, kag ang mga nagasimba sa iya dapat magsimba sa espiritu kag kamatuoran.” 25  Ang babayi nagsiling sa iya: “Nakahibalo ako nga ang Mesias magakari, ang ginatawag nga Cristo. Kon mag-abot sia, ipahayag niya sa aton ang tanan nga butang.” 26  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ako nga nagapakighambal sa imo amo sia.” 27  Nian nag-abot ang iya mga disipulo, kag natingala sila bangod nagapakighambal sia sa isa ka babayi. Apang wala sing nagsiling: “Ano ang kinahanglan mo?” ukon, “Ngaa nagapakighambal ka sa iya?” 28  Gani ginbilin sang babayi ang iya tibod kag nagkadto sa siudad kag nagsiling sa mga tawo: 29  “Dali kamo, tan-awa ang tawo nga nagsugid sa akon sang tanan nga nahimo ko. Amo ayhan ini ang Cristo?” 30  Naggua sila sa siudad kag nagkadto sa iya. 31  Sa amo nga tion ang mga disipulo nag-agda sa iya, nga nagasiling: “Rabbi, magkaon ka na.” 32  Apang nagsiling sia sa ila: “May kalan-on ako nga wala ninyo mahibalui.” 33  Gani ang mga disipulo nagsinilingay: “May nagdala ayhan sa iya sang kalan-on?” 34  Si Jesus nagsiling sa ila: “Ang akon kalan-on amo ang paghimo sa kabubut-on sang nagpadala sa akon kag ang pagtapos sa iya buluhaton. 35  Wala bala kamo nagasiling nga may apat pa ka bulan antes magaabot ang ani? Yari karon! Nagasiling ako sa inyo: Tuluka ninyo kag tan-awa ang kaumhan, nga maputi na ini agod anihon. Sa karon 36  ang mangangani nagabaton na sang mga suhol kag nagatipon sang bunga para sa kabuhi nga walay katapusan, agod ang manugsab-ug kag ang mangangani magkasadya sing tingob. 37  May kaangtanan sini, matuod gid ang ginasiling, Ang isa manugsab-ug kag ang isa naman mangangani. 38  Ginpadala ko kamo sa pag-ani sing wala ninyo pagpangabudlayi. Iban ang nagpangabudlay, kag nanginpulos kamo sa ila pinangabudlayan.” 39  Madamo nga Samaritano sa amo nga siudad ang nagtuo sa iya bangod sa ginsiling sang babayi nga nagpamatuod: “Ginsugid niya sa akon ang tanan nga nahimo ko.” 40  Gani sang nagkadto sa iya ang mga Samaritano, nagpangabay sila sa iya nga magpabilin upod sa ila; kag nagpabilin sia didto sing duha ka adlaw. 41  Gani madamo pa ang nagpati bangod sa iya ginsiling, 42  kag nagsiling sila sa babayi: “Nagapati na kami indi bangod sa imo ginsiling; kay kami mismo nakabati kag nahibaluan namon nga ini nga tawo amo gid ang manluluwas sang kalibutan.” 43  Pagligad sang duha ka adlaw naghalin sia didto kag nagkadto sa Galilea. 44  Apang, si Jesus mismo nagpamatuod nga ang manalagna wala ginapadunggan sa iya kaugalingon nga lugar. 45  Gani sang nag-abot sia sa Galilea, ang mga taga-Galilea nagbaton sa iya, bangod nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sa Jerusalem sa tion sang kapiestahan, kay nagkadto man sila sa kapiestahan. 46  Busa nagkadto sia liwat sa Cana sang Galilea, diin ginhimo niya nga alak ang tubig. Kag ang isa ka alagad sang hari may anak nga lalaki nga nagamasakit sa Capernaum. 47  Sang nabatian sini nga tawo nga si Jesus nag-abot sa Galilea gikan sa Judea, nagkadto sia sa iya kag nagpangabay nga magdulhog kag ayuhon ang iya anak, kay tagumatayon sia. 48  Apang, si Jesus nagsiling sa iya: “Kon indi kamo makakita sang mga tanda kag mga kalatingalahan, indi gid kamo magpati.” 49  Ang alagad sang hari nagsiling sa iya: “Ginuo, magdulhog ka na sa wala pa mapatay ang akon anak.” 50  Si Jesus nagsiling sa iya: “Lakat ka; ang imo anak mabuhi pa.” Ang tawo nagpati sa pulong nga ginsiling ni Jesus sa iya kag naglakat. 51  Apang samtang nagadulhog sia, ginsugata na sia sang iya mga ulipon agod isugid nga buhi ang iya anak. 52  Gani ginpamangkot niya sila kon ano nga oras sia nag-ayo. Kag nagsiling sila sa iya: “Kahapon sang ikapito nga oras* nadula ang iya hilanat.” 53  Gani nahibaluan sang amay nga amo sadto nga oras nagsiling si Jesus sa iya: “Ang imo anak mabuhi pa.” Kag nagtuo sia kag ang iya bug-os nga panimalay. 54  Kag amo ini ang ikaduha nga tanda nga ginhimo ni Jesus sang naghalin sia sa Judea pakadto sa Galilea.

Footnote

Ju 4:6 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Ju 4:52 * Mga ala una sa hapon, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.