Juan 10:1-42

10  “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sia nga wala nagasulod sa toril paagi sa ganhaan kundi nagataklas sa iban nga duog, ina nga tawo kawatan kag manug-ati.  Apang sia nga nagasulod paagi sa ganhaan amo ang manugbantay sang mga karnero.  Ang manugbantay sa ganhaan nagabukas sa iya, kag ang mga karnero nagapamati sa iya tingog, kag ginatawag niya ang iya mga karnero sa ila ngalan kag ginagiyahan sila pagua.  Sang napagua na niya ang tanan nga iya, nagauna sia sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, bangod kilala nila ang iya tingog.  Indi gid sila magsunod sa isa ka estranghero kundi magapalagyo sila gikan sa iya, bangod indi nila kilala ang tingog sang mga estranghero.”  Ginhambal ni Jesus ini nga pagpaanggid sa ila; apang wala nila mahibaluan ang kahulugan sang iya ginhambal sa ila.  Gani si Jesus nagsiling liwat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ako ang ganhaan sang mga karnero.  Ang tanan nga nagkari nga tal-us sa akon mga kawatan kag mga manug-ati; apang ang mga karnero wala magpamati sa ila.  Ako ang ganhaan; ang bisan sin-o nga magsulod paagi sa akon maluwas, kag magasulod sia kag magagua kag makakita sang halalban. 10  Ang kawatan wala nagakari kon indi magpangawat kag magpatay kag maglaglag. Nagkari ako agod makatigayon sila sang kabuhi kag matigayon nila ini sing bug-os. 11  Ako ang maayo nga manugbantay; ginahatag sang maayo nga manugbantay ang iya kalag para sa mga karnero. 12  Ang ginsuhulan nga tawo, nga indi manugbantay kag indi tag-iya sang mga karnero, nakakita sang lobo nga nagapakari kag nagabiya sa mga karnero kag nagapalagyo—kag ginataban sila sang lobo kag ginapaaplaag— 13  bangod ginsuhulan lang sia nga tawo kag wala nagakabalaka sa mga karnero. 14  Ako ang maayo nga manugbantay, kag kilala ko ang akon mga karnero kag ang akon mga karnero nakakilala sa akon, 15  subong nga ang Amay nakakilala sa akon kag ako nakakilala sa Amay; kag ginahatag ko ang akon kalag para sa mga karnero. 16  “Kag may yara ako iban nga mga karnero, nga indi sa sini nga toril; sila man dapat ko dalhon, kag magapamati sila sa akon tingog, kag sila mangin isa ka panong nga may isa ka manugbantay. 17  Amo kon ngaa ginahigugma ako sang Amay, bangod ginahatag ko ang akon kalag, agod mabaton ko ini liwat. 18  Wala sing tawo nga nagakuha sini sa akon, kundi ginahatag ko ini sing kinabubut-on. May awtoridad ako sa paghatag sini, kag may awtoridad ako sa pagbaton sini liwat. Ang sugo tuhoy sini nabaton ko gikan sa akon Amay.” 19  Nabahinbahin liwat ang mga Judiyo bangod sini nga mga pulong. 20  Madamo sa ila ang nagsiling: “May demonyo sia, kag buang. Ngaa nagapamati kamo sa iya?” 21  Ang iban nagsiling: “Indi ini mga pinamulong sang ginsudlan sang demonyo nga tawo. Mabuksan bala sang demonyo ang mga mata sang bulag nga mga tawo?” 22  Ginhiwat sadto sa Jerusalem ang kapiestahan sang pagdedikar. Tigtulugnaw sadto, 23  kag si Jesus nagalakatlakat sa templo sa portiko ni Solomon. 24  Gani ang mga Judiyo nagtipon sa palibot niya kag nagsiling sa iya: “Tubtob san-o ang pagpahawathawat mo sa amon? Kon ikaw ang Cristo, sugiri kami sing tampad.” 25  Si Jesus nagsabat sa ila: “Ginsugiran ko na kamo, apang wala kamo magpati. Ang mga buhat nga akon ginahimo sa ngalan sang akon Amay nagapanaksi tuhoy sa akon. 26  Apang wala kamo magpati, bangod kamo indi akon mga karnero. 27  Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, kag kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. 28  Kag hatagan ko sila sing kabuhi nga walay katapusan, kag indi gid sila malaglag, kag wala sing magaagaw sa ila sa akon kamot. 29  Ang ginhatag sa akon sang akon Amay daku pa sa tanan iban nga butang, kag wala sing makaagaw sa ila sa kamot sang Amay. 30  Ako kag ang Amay isa.” 31  Sa liwat ang mga Judiyo nagpulot sang mga bato agod batuhon sia. 32  Si Jesus nagsiling sa ila: “Ginpakita ko sa inyo ang madamo nga maayo nga mga buhat gikan sa Amay. Diin sini nga mga buhat ang kabangdanan nga batuhon ninyo ako?” 33  Ang mga Judiyo nagsabat sa iya: “Batuhon ka namon, indi bangod sa maayo nga buhat, kundi bangod sa pagpasipala, bangod ikaw, nga isa ka tawo, nagahimo sang imo kaugalingon nga isa ka dios.” 34  Si Jesus nagsabat sa ila: “Wala bala masulat sa inyo Kasuguan, ‘Nagsiling ako: “Kamo mga dios”’? 35  Kon gintawag niya nga ‘mga dios’ ang mga nakabaton sang pulong sang Dios, kag ang Kasulatan indi mapawala-pulos, 36  ginasilingan bala ninyo ako, nga ginpakabalaan sang Amay kag ginpadala sa kalibutan, ‘Nagapasipala ka,’ bangod ako nagsiling, Ako ang Anak sang Dios? 37  Kon wala ko ginahimo ang mga buhat sang akon Amay, indi kamo magpati sa akon. 38  Apang kon ginahimo ko ini, bisan pa indi kamo magpati sa akon, magpati kamo sa mga buhat, agod mahibaluan ninyo kag padayon nga mahibaluan nga ang Amay nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa Amay.” 39  Gani gintinguhaan nila liwat nga dakpon sia; apang nakalikaw sia sa ila. 40  Gani nagtabok sia liwat sa Jordan sa duog diin nagpangbawtismo anay si Juan, kag nagpabilin sia didto. 41  Kag madamo nga tawo ang nagkadto sa iya, kag nagsiling sila: “Sa pagkamatuod, si Juan wala maghimo bisan sang isa ka tanda, apang ang tanan nga ginsiling ni Juan tuhoy sa sini nga tawo matuod.” 42  Kag madamo ang nagtuo sa iya didto.

Footnote