1 Pedro 1:1-25

1  Halin kay Pedro, nga apostol ni Jesucristo, para sa umalagi nga mga pumuluyo nga nagalinapta sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia,* kag Bitinia, sa mga pinili  suno sa abanse nga ihibalo sang Dios nga Amay, nga ginpakabalaan sang espiritu, agod mangin matinumanon sila kag mawisikan sang dugo ni Jesucristo: Kabay nga ang wala tupong nga kaayo* kag paghidait mangin bugana sa inyo.  Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, kay suno sa iya daku nga kaluoy ginhatagan niya kita sang bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa isa ka buhi nga paglaum paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay,  pakadto sa isa ka di-madinulunton kag wala sing dagta kag di-maalimunaw nga palanublion. Ginatigana ini sa langit para sa inyo,  nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga handa ipahayag sa katapusan nga hut-ong sang tion.  Sa sining katunayan nagakasadya kamo sing daku, bisan pa nga sa malip-ot nga tion sa karon kinahanglan nga mag-antos kamo sang nanuhaytuhay nga pagtilaw,  agod ang natilawan nga kinaiya sang inyo pagtuo, nga ang balor daku pa sa bulawan nga nagakawala wala sapayan nga gintilawan ini sa kalayo, masapwan nga isa ka kabangdanan para sa kadayawan kag himaya kag kadungganan sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo.  Bisan pa wala gid ninyo sia makita, ginahigugma ninyo sia. Bisan pa wala ninyo sia makita sa karon, apang nagatuo kamo sa iya kag nagakasadya sing tuman upod ang di-mabungat kag daku nga kalipay,  samtang ginabaton ninyo ang resulta sang inyo pagtuo, ang kaluwasan sang inyo kalag. 10  Tuhoy sa sini mismo nga kaluwasan naghimo sang maukod nga pag-usisa kag mahalungon nga pagpanalawsaw ang mga manalagna nga nagtagna tuhoy sa wala tupong nga kaayo nga para sa inyo. 11  Padayon nila nga gin-usisa kon ano nga espesipiko nga panahon ukon ano nga sahi sang panahon ang ginapakita sang espiritu nga yara sa ila tuhoy kay Cristo sang nagpanaksi na nga daan ini tuhoy sa mga pag-antos ni Cristo kag tuhoy sa mga himaya nga magasunod sa sini. 12  Ginpahayag sa ila nga nagaalagad sila, indi sa ila kaugalingon, kundi sa inyo, may kaangtanan sa mga butang nga ginapahibalo karon sa inyo paagi sa mga nagpahayag sang maayong balita sa inyo, nga nagpahayag upod ang balaan nga espiritu nga ginpadala gikan sa langit. Ang mga anghel nagahandum nga magtan-aw sa sini gid nga mga butang. 13  Busa ihanda ninyo ang inyo hunahuna* para sa hilikuton, hupti nga bug-os ang inyo kaligdong; ipahamtang ang inyo paglaum sa wala tupong nga kaayo nga dalhon sa inyo sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo. 14  Subong matinumanon nga mga anak, untati ninyo ang pagpauyon suno sa mga kailigbon nga yara anay sa inyo sang wala pa kamo sing nahibaluan, 15  apang, nahisuno sa Isa nga Balaan nga nagtawag sa inyo, mangin balaan man kamo sa tanan ninyo nga paggawi, 16  bangod nasulat na: “Dapat kamo mangin balaan, bangod ako balaan.” 17  Dugang pa, kon nagatawag kamo sa Amay nga nagahukom nga wala sing ginapasulabi suno sa binuhatan sang kada isa, maggawi kamo nga may kahadlok sa tion sang inyo pagpuyo subong dumuluong. 18  Kay nahibaluan ninyo nga indi paagi sa madinulunton nga mga butang, sa pilak ukon bulawan, nga ginluwas kamo gikan sa inyo wala pulos nga paggawi nga nabaton paagi sa tradisyon gikan sa inyo mga katigulangan. 19  Kundi paagi ini sa hamili nga dugo ni Cristo, nga subong sang dugo sang kordero nga wala sing depekto kag wala sing higko. 20  Matuod, nakilala na sia nga daan sa wala pa matukod ang kalibutan, apang ginpadayag sia sa katapusan sang mga tion tungod sa inyo 21  nga paagi sa iya nagatuo sa Dios, ang isa nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga patay kag naghatag sa iya sang himaya; agod ang inyo pagtuo kag paglaum mangin sa Dios. 22  Karon nga ginpaputli na ninyo ang inyo kalag paagi sa inyo pagkamatinumanon sa kamatuoran nga nagresulta sa di-salimpapaw nga utudnon nga pagpalangga, maghigugmaanay kamo sing hanuot gikan sa tagipusuon. 23  Kay ginhatagan na kamo sang bag-o nga pagkabun-ag, indi paagi sa madinulunton, kundi paagi sa di-madinulunton nga binhi, paagi sa pulong sang buhi kag wala katapusan nga Dios. 24  Kay “ang tanan nga unod kaangay sa hilamon, kag ang tanan nga himaya sini kaangay sa bulak sang hilamon; ang hilamon nagakalaya, kag ang bulak nagakapulak, 25  apang ang pulong ni Jehova nagapabilin sing dayon.” Bueno, amo ini ang “pulong,” nga ginbantala sa inyo subong maayong balita.

Footnote

1Pe 1:1 * Tan-awa ang nota sa Bin 2:9.
1Pe 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
1Pe 1:13 * Sa literal, “magpangwagkus sa inyo hunahuna.”