1 Pedro 4:1-19

4  Busa sanglit si Cristo nag-antos sa unod, sangkapi man ninyo ang inyo kaugalingon sang amo man nga panimuot sang hunahuna; bangod ang tawo nga nag-antos sa unod nag-untat na sa pagpakasala,  agod magkabuhi sia sa iya nabilin nga tion sa unod, indi na para sa mga kailigbon sang mga tawo, kundi para sa kabubut-on sang Dios.  Kay tuman na ang panahon nga nagligad nga ginhimo ninyo ang kabubut-on sang mga pungsod sang nagpadayon kamo sa mga buhat sang lugak nga paggawi, mga kailigbon, pagpatuyang sa alak, magansal nga kinalipay, paindisanay sa pag-inom, kag ginadilian nga idolatriya.  Bangod wala kamo nagapadayon sa pagdalagan upod sa ila sa sini nga dalanon padulong sa amo man nga lamawan sang pagpatuyang, nagakatingala sila kag padayon nga nagapakalain sa inyo.  Apang ini nga mga tawo manabat sa isa nga handa maghukom sa mga buhi kag mga patay.  Sa katunayan, sa sini nga katuyuan ginbantala man ang maayong balita sa mga patay, agod mahukman sila suno sa unod sa pagtamod sang mga tawo apang magkabuhi suno sa espiritu sa pagtamod sang Dios.  Apang ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Gani, mangin maligdong kamo sing hunahuna, kag mangin mabinantayon may kaangtanan sa mga pangamuyo.  Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok, bangod ang gugma nagatabon sang madamo nga sala.  Mangin maabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala nagakumod. 10  Suno sa dulot nga nabaton sang tagsatagsa, gamita ini sa pag-alagad sa isa kag isa subong maayong mga tulugyanan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginpakita sa nanuhaytuhay nga paagi. 11  Kon nagahambal ang isa, maghambal sia subong nga ini ang sagrado nga mga kapahayagan sang Dios; kon nagaalagad ang isa, mag-alagad sia nga nagasandig sa kusog nga ginahatag sang Dios; agod sa tanan nga butang mahimaya ang Dios paagi kay Jesucristo. Iya ang himaya kag gahom tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.* 12  Mga hinigugma, indi kamo matingala sa pagpanunog sa tunga ninyo, nga nagakatabo sa inyo subong pagtilaw, nga subong bala nga makatilingala nga butang ang nahanabo sa inyo. 13  Sa baylo, padayon kamo nga magkasadya kay mga umalambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo, agod magkasadya kamo kag magkalipay man sing labi gid sa tion sang pagpahayag sang iya himaya. 14  Kon ginapakahuy-an kamo tungod sa ngalan ni Cristo, malipayon kamo, bangod ang espiritu sang himaya, ang espiritu mismo sang Dios, yara sa inyo. 15  Apang, wala sing bisan sin-o sa inyo nga mag-antos subong isa ka manugpatay ukon kawatan ukon malauton ukon mahilabtanon sa iban nga mga tawo. 16  Apang kon nagaantos sia subong isa ka Cristiano, indi sia magkahuya, kundi padayon niya nga himayaon ang Dios sa sini nga ngalan. 17  Kay ini ang gintalana nga tion nga ang paghukom magsugod sa balay sang Dios. Karon kon magsugod ini sa aton, ano ayhan ang madangatan sang mga indi matinumanon sa maayong balita sang Dios? 18  “Kag kon ang matarong nga tawo maluwas nga may kabudlayan, diin pa makita ang di-diosnon nga tawo kag ang makasasala?” 19  Gani, padayon nga itugyan sang mga nagaantos nahisuno sa kabubut-on sang Dios ang ila kalag sa matutom nga Manunuga samtang nagahimo sila sang maayo.

Footnote

1Pe 4:11 * Ukon, “Amen.”