1 Pedro 3:1-22

3  Sa amo man nga paagi, kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, agod ang bisan sin-o nga wala nagatuman sa pulong, madaug sila nga wala sing pulong paagi sa paggawi sang ila asawa,  bangod nasaksihan mismo nila ang inyo putli nga paggawi upod ang tudok nga pagtahod.  Kag ang inyo pagpamuni indi mangin sa gua lamang nga pagsalapid sing buhok kag ang pagsuksok sing bulawan nga mga puni ukon ang pagsuksok sing sampaw nga mga panapton,  kundi ini mangin amo ang tinago nga pagkatawo sa tagipusuon nga may di-madinulunton nga panapton nga malinong kag malulo nga espiritu, nga may daku nga balor sa mga mata sang Dios.  Kay ang balaan nga mga babayi sang una nga nagalaum sa Dios nagpamuni man sing subong sini, nga nagapasakop sa ila bana,  subong nga si Sara nagtuman kay Abraham, nga nagatawag sa iya nga “ginuo.” Kag kamo mangin mga anak niya, kon padayon kamo nga nagahimo sang maayo kag wala nagakahadlok sa bisan ano nga kabangdanan sang kakugmat.  Kamo nga mga bana, padayon kamo nga magpuyo kaupod nila sa kaanggid nga paagi suno sa ihibalo, nga nagahatag sa ila sang dungog subong nga sa isa ka mas maluya nga suludlan, ang isa nga babayi, sanglit mga masigkamanunubli man kamo kaupod nila sang wala tupong nga pabor sang kabuhi, agod indi masablagan ang inyo mga pangamuyo.  Sa katapusan, kamo tanan mag-isa sa hunahuna, nga nagapakita sang simpatiya, may utudnon nga pagpalangga, mapinalanggaon nga may kaawa, mapainubuson sa hunahuna,  nga wala nagabalos sang halit sa halit ukon sang pagtamay sa pagtamay, kundi, sa baylo, nagapakamaayo, bangod gintawag kamo sa sini nga dalanon, agod makapanubli kamo sang pagpakamaayo. 10  Kay “sia nga nagahigugma sang kabuhi kag luyag makakita sang maayo nga mga adlaw, punggan niya ang iya dila gikan sa malain kag ang iya mga bibig gikan sa paghambal sing daya, 11  kag talikdan niya ang malain kag himuon ang maayo; pangitaon niya ang paghidait kag tinguhaan nga ipakita ini. 12  Kay ang mga mata ni Jehova nagatulok sa mga matarong, kag ang iya mga dulunggan nagapamati sa ila pag-ampo; apang ang nawong ni Jehova batok sa mga nagahimo sang malain nga mga butang.” 13  Sa pagkamatuod, sin-o nga tawo ang magahalit sa inyo kon mangin makugi kamo sa kon ano ang maayo? 14  Apang kon mag-antos gid man kamo tungod sa pagkamatarong, malipayon kamo. Apang, indi kamo magkahadlok sa ginakahadlukan nila, kag indi man kamo matublag. 15  Kundi pakabalaana si Cristo subong Ginuo sa inyo tagipusuon, nga handa pirme nga magpangapin sa atubangan sang tanan nga nagapangayo sa inyo sang pangatarungan tuhoy sa paglaum nga yara sa inyo, apang ginahimo ini nga may kalulo kag tudok nga pagtahod. 16  Hupti ninyo ang maayo nga konsiensia, agod sa butang nga ginahambal nila batok sa inyo mahuy-an sila nga nagapang-insulto tuhoy sa inyo maayo nga paggawi may kaangtanan kay Cristo. 17  Kay maayo pa nga mag-antos bangod nagahimo kamo sang maayo, kon amo ina ang kabubut-on sang Dios, sangsa bangod nagahimo kamo sang malaut. 18  Si Cristo mismo napatay sing makaisa gid lang may kaangtanan sa mga sala, isa ka matarong nga tawo para sa mga di-matarong, agod madul-ong niya kamo sa Dios, sia nga ginpatay sa unod, apang ginbuhi sa espiritu. 19  Sa sini man nga kahimtangan nagkadto sia kag nagbantala sa mga espiritu sa bilangguan, 20  nga wala magtuman sadto sang mapailubon nga naghulat ang Dios sadtong mga adlaw ni Noe, samtang ginahimo ang arka, nga sa sini pila lamang ka tawo, nga amo ang walo ka kalag, ang naluwas sa tubig. 21  Ang katumbas sini nagaluwas man karon sa inyo, nga amo ang bawtismo, (indi ang pagkuha sa higko sang unod, kundi ang pagpangabay sa Dios sing maayo nga konsiensia,) paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. 22  Yara sia sa tuo sang Dios, kay nagkadto sia sa langit; kag ang mga anghel kag mga awtoridad kag mga kagamhanan ginpasakop sa iya.

Footnote