1 Pedro 5:1-14

5  Gani, ginalaygayan ko ang mga gulang nga lalaki sa tunga ninyo, kay isa man ako ka gulang kaupod nila kag isa ka saksi sa mga pag-antos ni Cristo, isa ka umalambit sang himaya nga ipahayag:  Bantayi ninyo ang panong sang Dios nga yara sa inyo pag-atipan, indi nga napilitan, kundi sing kinabubut-on; indi tungod sa gugma sa di-bunayag nga pagganar, kundi sing malangkagon;  indi subong nagapakaginuo sa mga palanublion gikan sa Dios, kundi mangin mga halimbawa sa panong.  Kag kon napadayag na ang puno nga manugbantay, mabaton ninyo ang wala nagakalaya nga purongpurong sang himaya.  Sa amo man nga paagi, kamo nga lamharon nga mga lalaki, magpasakop kamo sa mga tigulang nga lalaki. Apang wagkusi ninyo tanan ang inyo kaugalingon sang pagpaubos sang hunahuna sa pagpakig-angot sa isa kag isa, bangod ginapamatukan sang Dios ang mga matinaastaason, apang nagahatag sia sang wala tupong nga kaayo sa mga mapainubuson.  Gani, magpaubos kamo sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios, agod bayawon niya kamo sa gintalana nga tion;  samtang ginatugyan* ninyo sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, bangod nagaulikid sia sa inyo.  Hupti ang inyo kaligdong, mangin mabinantayon. Ang inyo kaaway, ang Yawa, nagaluyong subong sang nagangurob nga leon, nga nagapangita sing matukob.  Apang magtindog kamo batok sa iya, nga malig-on sa pagtuo, bangod nahibaluan ninyo nga ang amo man nga mga pagpaantos ginahimo sa inyo bug-os nga paghiliutod sa kalibutan. 10  Apang, sa tapos kamo mag-antos sa malip-ot nga tion, ang Dios mismo nga ginahalinan sang tanan nga wala tupong nga kaayo, nga nagtawag sa inyo sa iya wala katapusan nga himaya nga nahiusa kay Cristo, magatapos sang inyo paghanas, palig-unon niya kamo, pabakuron niya kamo. 11  Mangin sa iya ang gahom sing dayon. Kabay pa.* 12  Paagi kay Silvano,* nga ginakabig ko nga matutom nga utod, nagsulat ako sa inyo sang pila lang ka tinaga, agod magpalig-on kag sinsero nga magpamatuod nga ini ang matuod nga wala tupong nga kaayo sang Dios; magtindog kamo sing malig-on sa sini. 13  Sia nga yara sa Babilonia, nga isa ka pinili subong sa inyo, nagapadala sa inyo sang iya panamyaw, kag subong man si Marcos nga akon anak. 14  Tamyawa ninyo ang isa kag isa paagi sa halok sang gugma. Kabay nga may paghidait kamo tanan nga nahiusa kay Cristo.

Footnote

1Pe 5:7 * Sa literal, “ginahaboy.”
1Pe 5:11 * Ukon, “Amen.”
1Pe 5:12 * Ukon, “Silas.”