John 8:1-59

8  Ἰησοῦς Jesusδὲ butἐπορεύθη wentεἰς intoτὸ theὌρος Mountainτῶν of the᾿Ελαιῶν. Olives. 2  Ὄρθρου Of daybreakδὲ butπάλιν againπαρεγένετο he came to be alongsideεἰς intoτὸ theἱερόν, temple,καὶ andπᾶς alltheλαὸς peopleἤρχετο was comingπρὸς towardαὐτόν, him,καὶ andκαθίσας having sat downἐδίδασκεν he was teachingαὐτούς. them. 3  Ἄγουσιν Are bringingδὲ butοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesγυναῖκα womanἐπὶ uponμοιχείᾳ adulteryκατειλημμένην, having been caught,καὶ andστήσαντες having stoodαὐτὴν herἐν inμέσῳ midst 4  λέγουσιν are sayingαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,αὕτη thistheγυνὴ womanκατείληπται has been caughtἐπ’ uponαὐτοφώρῳ very actμοιχευομένη· committing adultery; 5  ἐν inδὲ butτῷ theνόμῳ Lawἡμῖν to usΜωυσῆς Mosesἐνετείλατο commandedτὰς theτοιαύτας such [women]λιθάζειν· to be stoning;σὺ youοὖν thereforeτί whatλέγεις; are you saying? 6  τοῦτο Thisδὲ butἔλεγον they were sayingπειράζοντες testingαὐτόν, him,ἵνα in order thatἔχωσιν they may haveκατηγορεῖν to be accusingαὐτοῦ. of him.Theδὲ butἸησοῦς Jesusκάτω downκύψας having bentτῷ to theδακτύλῳ fingerκατέγραφεν was writing downεἰς intoτὴν theγῆν. earth. 7  ὡς Asδὲ butἐπέμενον they were remaining uponἐρωτῶντες questioningαὐτόν, him,ἀνέκυψεν he bent upκαὶ andεἶπεν saidαὐτοῖς to themThe (one)ἀναμάρτητος sinlessὑμῶν of YOUπρῶτος firstἐπ’ uponαὐτὴν herβαλέτω let him throwλίθον· stone; 8  καὶ andπάλιν againκατακύψας having bent downἔγραφεν he was writingεἰς intoτὴν theγῆν. earth. 9  οἱ The (ones)δὲ butἀκούσαντες having heardἐξήρχοντο were going outεἷς oneκαθ’ downεἷς oneἀρξάμενοι having startedἀπὸ fromτῶν theπρεσβυτέρων, older ones,καὶ andκατελείφθη he was left downμόνος, alone,καὶ alsotheγυνὴ womanἐν inμέσῳ midstοὖσα. being. 10  ἀνακύψας Having bent upδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῇ to herΓύναι, Woman,ποῦ whereεἰσίν; are they?οὐδείς No oneσε youκατέκρινεν; judged down? 11  The (one)δὲ butεἶπεν saidΟὐδείς, No one,κύριε. lord.εἶπεν Saidδὲ buttheἸησοῦς JesusΟὐδὲ Neitherἐγώ Iσε youκατακρίνω· am condemning;πορεύου, be going,ἀπὸ fromτοῦ theνῦν nowμηκέτι not yetἁμάρτανε.]] be you sinning.]] 12  Πάλιν Againοὖν thereforeαὐτοῖς to themἐλάλησεν spoketheἸησοῦς Jesusλέγων saying᾿Εγώ Iεἰμι amτὸ theφῶς lightτοῦ of theκόσμου· world;the (one)ἀκολουθῶν followingμοι to meοὐ notμὴ notπεριπατήσῃ should walk aboutἐν inτῇ theσκοτίᾳ, darkness,ἀλλ’ butἕξει he will haveτὸ theφῶς lightτῆς of theζωῆς. life. 13  εἶπον Saidοὖν thereforeαὐτῷ to himοἱ theΦαρισαῖοι PhariseesΣὺ Youπερὶ aboutσεαυτοῦ yourselfμαρτυρεῖς· are bearing witness;theμαρτυρία witnessσου of youοὐκ notἔστιν isἀληθής. true. 14  ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν saidαὐτοῖς to themΚἂν And (if) everἐγὼ Iμαρτυρῶ am bearing witnessπερὶ aboutἐμαυτοῦ, myself,ἀληθής trueἐστιν istheμαρτυρία witnessμου, of me,ὅτι becauseοἶδα I have knownπόθεν wherefromἦλθον I cameκαὶ andποῦ whereὑπάγω· I am going under;ὑμεῖς YOUδὲ butοὐκ notοἴδατε have knownπόθεν wherefromἔρχομαι I am comingorποῦ whereὑπάγω. I am going under. 15  ὑμεῖς YOUκατὰ according toτὴν theσάρκα fleshκρίνετε, YOU are judging,ἐγὼ Iοὐ notκρίνω am judgingοὐδένα. no one. 16  καὶ Andἐὰν if everκρίνω am judgingδὲ butἐγώ, I,theκρίσις judgmenttheἐμὴ mineἀληθινή trueἐστιν, is,ὅτι becauseμόνος aloneοὐκ notεἰμί, I am,ἀλλ’ butἐγὼ Iκαὶ andtheπέμψας having sentμε meπατήρ. Father. 17  καὶ Andἐν inτῷ theνόμῳ lawδὲ butτῷ to theὑμετέρῳ YOURSγέγραπται it has been writtenὅτι thatδύο of twoἀνθρώπων mentheμαρτυρία witnessἀληθής trueἐστιν. is. 18  ἐγώ Iεἰμι amtheμαρτυρῶν bearing witnessπερὶ aboutἐμαυτοῦ myselfκαὶ alsoμαρτυρεῖ is bearing witnessπερὶ aboutἐμοῦ metheπέμψας having sentμε meπατήρ. Father. 19  ἔλεγον They were sayingοὖν thereforeαὐτῷ to himΠοῦ Whereἐστὶν istheπατήρ Fatherσου; of you?ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς JesusΟὔτε Neitherἐμὲ meοἴδατε YOU have knownοὔτε norτὸν theπατέρα Fatherμου· of me;εἰ ifἐμὲ meᾔδειτε, YOU had known,καὶ alsoτὸν theπατέρα Fatherμου of meἄν likelyᾔδειτε. YOU had known. 20  Ταῦτα Theseτὰ theῥήματα sayingsἐλάλησεν he spokeἐν inτῷ theγαζοφυλακίῳ treasuryδιδάσκων teachingἐν inτῷ theἱερῷ· temple;καὶ andοὐδεὶς no oneἐπίασεν got hold ofαὐτόν, him,ὅτι becauseοὔπω not yetἐληλύθει had cometheὥρα hourαὐτοῦ. of him. 21  Εἶπεν He saidοὖν thereforeπάλιν againαὐτοῖς to them᾿Εγὼ Iὑπάγω am going underκαὶ andζητήσετέ YOU will seekμε, me,καὶ andἐν inτῇ theἁμαρτίᾳ sinὑμῶν of YOUἀποθανεῖσθε· YOU will die;ὅπου whereἐγὼ Iὑπάγω am going underὑμεῖς YOUοὐ notδύνασθε are ableἐλθεῖν. to come. 22  ἔλεγον Were sayingοὖν thereforeοἱ theἸουδαῖοι JewsΜήτι Not whatἀποκτενεῖ he will killἑαυτὸν himselfὅτι becauseλέγει he is sayingὍπου Whereἐγὼ Iὑπάγω am going underὑμεῖς YOUοὐ notδύνασθε YOU are ableἐλθεῖν; to come? 23  καὶ Andἔλεγεν he was sayingαὐτοῖς to themὙμεῖς YOUἐκ out ofτῶν the (things)κάτω belowἐστέ, YOU are,ἐγὼ Iἐκ out ofτῶν the (things)ἄνω aboveεἰμί· I am;ὑμεῖς YOUἐκ out ofτούτου thisτοῦ theκόσμου worldἐστέ, YOU are,ἐγὼ Iοὐκ notεἰμὶ amἐκ out ofτοῦ theκόσμου worldτούτου. this. 24  εἶπον I saidοὖν thereforeὑμῖν to YOUὅτι thatἀποθανεῖσθε YOU will dieἐν inταῖς theἁμαρτίαις sinsὑμῶν· of YOU;ἐὰν if everγὰρ forμὴ notπιστεύσητε YOU should believeὅτι thatἐγώ Iεἰμι, am,ἀποθανεῖσθε YOU will dieἐν inταῖς theἁμαρτίαις sinsὑμῶν. of YOU. 25  ἔλεγον They were sayingοὖν thereforeαὐτῷ to himΣὺ Youτίς whoεἶ; are you?εἶπεν Saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΤὴν Theἀρχὴν beginningὅτι whyκαὶ alsoλαλῶ am I speakingὑμῖν; to YOU? 26  πολλὰ Many (things)ἔχω I am havingπερὶ aboutὑμῶν YOUλαλεῖν to be speakingκαὶ andκρίνειν· to be judging;ἀλλ’ butthe (one)πέμψας having sentμε meἀληθής trueἐστιν, is,κἀγὼ and Iwhatἤκουσα I heardπαρ’ besideαὐτοῦ of himταῦτα these (things)λαλῶ I am speakingεἰς intoτὸν theκόσμον. world. 27  οὐκ Notἔγνωσαν they knewὅτι thatτὸν theπατέρα Fatherαὐτοῖς to themἔλεγεν. he was saying. 28  εἶπεν Saidοὖν thereforetheἸησοῦς JesusὍταν Wheneverὑψώσητε YOU should put high upτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου, man,τότε thenγνώσεσθε YOU will knowὅτι thatἐγώ Iεἰμι, am,καὶ andἀπ’ fromἐμαυτοῦ myselfποιῶ I am doingοὐδέν, nothing,ἀλλὰ butκαθὼς according asἐδίδαξέν taughtμε metheπατὴρ Fatherταῦτα these (things)λαλῶ. I am speaking. 29  καὶ Andthe (one)πέμψας having sentμε meμετ’ withἐμοῦ meἐστίν· is;οὐκ notἀφῆκέν he let go offμε meμόνον, alone,ὅτι becauseἐγὼ Iτὰ the (things)ἀρεστὰ pleasingαὐτῷ to himποιῶ I am doingπάντοτε. always. 30  Ταῦτα These (things)αὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingπολλοὶ manyἐπίστευσαν believedεἰς intoαὐτόν. him. 31  Ἔλεγεν Was sayingοὖν thereforetheἸησοῦς Jesusπρὸς towardτοὺς the (ones)πεπιστευκότας having believedαὐτῷ to himἸουδαίους Jews᾿Εὰν If everὑμεῖς YOUμείνητε should remainἐν inτῷ theλόγῳ wordτῷ to theἐμῷ, mine,ἀληθῶς trulyμαθηταί disciplesμού of meἐστε, YOU are, 32  καὶ andγνώσεσθε YOU will knowτὴν theἀλήθειαν, truth,καὶ andtheἀλήθεια truthἐλευθερώσει will freeὑμᾶς. YOU. 33  ἀπεκρίθησαν They answeredπρὸς towardαὐτόν himΣπέρμα Seed᾿Αβραάμ of Abrahamἐσμεν we areκαὶ andοὐδενὶ to no oneδεδουλεύκαμεν we have been slavesπώποτε· at any time;πῶς howσὺ youλέγεις are sayingὅτι that᾿Ελεύθεροι Freeγενήσεσθε; YOU will become? 34  ἀπεκρίθη Answeredαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatπᾶς everyonetheποιῶν doingτὴν theἁμαρτίαν sinδοῦλός slaveἐστιν isτῆς of theἁμαρτίας· sin; 35  theδὲ butδοῦλος slaveοὐ notμένει is remainingἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseεἰς intoτὸν theαἰῶνα· age;theυἱὸς sonμένει is remainingεἰς intoτὸν theαἰῶνα. age. 36  ἐὰν If everοὖν thereforetheυἱὸς Sonὑμᾶς YOUἐλευθερώσῃ, should free,ὄντως essentiallyἐλεύθεροι freeἔσεσθε. YOU will be. 37  οἶδα I have knownὅτι thatσπέρμα seed᾿Αβραάμ of Abrahamἐστε· YOU are;ἀλλὰ butζητεῖτέ YOU are seekingμε meἀποκτεῖναι, to kill,ὅτι becausetheλόγος wordtheἐμὸς mineοὐ notχωρεῖ is finding roomἐν inὑμῖν. YOU. 38  What (things)ἐγὼ Iἑώρακα have seenπαρὰ besideτῷ theπατρὶ Fatherλαλῶ· I am speaking;καὶ andὑμεῖς YOUοὖν thereforewhat (things)ἠκούσατε YOU heardπαρὰ besideτοῦ of theπατρὸς fatherποιεῖτε. YOU are doing. 39  ἀπεκρίθησαν They answeredκαὶ andεἶπαν saidαὐτῷ to himTheπατὴρ fatherἡμῶν of us᾿Αβραάμ Abrahamἐστιν. is.λέγει Is sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΕἰ Ifτέκνα childrenτοῦ of the᾿Αβραάμ Abrahamἐστε, YOU are,τὰ theἔργα worksτοῦ of the᾿Αβραὰμ Abrahamποιεῖτε· be YOU doing; 40  νῦν nowδὲ butζητεῖτέ YOU are seekingμε meἀποκτεῖναι, to kill,ἄνθρωπον manὃς whoτὴν theἀλήθειαν truthὑμῖν to YOUλελάληκα I have spokenἣν whichἤκουσα I heardπαρὰ besideτοῦ of theθεοῦ· God;τοῦτο this (thing)᾿Αβραὰμ Abrahamοὐκ notἐποίησεν. did. 41  ὑμεῖς YOUποιεῖτε are doingτὰ theἔργα worksτοῦ of theπατρὸς fatherὑμῶν. of YOU.εἶπαν They saidαὐτῷ to himἩμεῖς weἐκ out ofπορνείας fornicationοὐκ notἐγεννήθημεν· we were generated;ἕνα oneπατέρα Fatherἔχομεν we are havingτὸν theθεόν. God. 42  εἶπεν Saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΕἰ Iftheθεὸς Godπατὴρ Fatherὑμῶν of YOUἦν wasἠγαπᾶτε YOU were lovingἂν likelyἐμέ, me,ἐγὼ Iγὰρ forἐκ out ofτοῦ theθεοῦ Godἐξῆλθον came outκαὶ andἥκω· I am arriving;οὐδὲ neitherγὰρ forἀπ’ fromἐμαυτοῦ myselfἐλήλυθα, I have come,ἀλλ’ butἐκεῖνός that (One)με meἀπέστειλεν. sent forth. 43  διὰ Throughτί whatτὴν theλαλιὰν speechτὴν theἐμὴν mineοὐ notγινώσκετε; YOU are knowing?ὅτι Becauseοὐ notδύνασθε YOU are ableἀκούειν to be hearingτὸν theλόγον wordτὸν theἐμόν. mine. 44  ὑμεῖς YOUἐκ out ofτοῦ theπατρὸς fatherτοῦ of theδιαβόλου Devilἐστὲ YOU areκαὶ andτὰς theἐπιθυμίας desiresτοῦ of theπατρὸς fatherὑμῶν of YOUθέλετε YOU are willingποιεῖν. to be doing.ἐκεῖνος That (one)ἀνθρωποκτόνος man-killerἦν wasἀπ’ fromἀρχῆς, beginning,καὶ andἐν inτῇ theἀληθείᾳ truthοὐκ notἔστηκεν, he has stood,ὅτι becauseοὐκ notἔστιν isἀλήθεια truthἐν inαὐτῷ. him.ὅταν Wheneverλαλῇ he may speakτὸ theψεῦδος, lie,ἐκ out ofτῶν theἰδίων own (things)λαλεῖ, he is speaking,ὅτι becauseψεύστης liarἐστὶν he isκαὶ andtheπατὴρ fatherαὐτοῦ. of it. 45  ἐγὼ Iδὲ butὅτι becauseτὴν theἀλήθειαν truthλέγω, I am saying,οὐ notπιστεύετέ YOU are believingμοι. to me. 46  τίς Whoἐξ out ofὑμῶν YOUἐλέγχει is reprovingμε meπερὶ aboutἁμαρτίας; sin?εἰ Ifἀλήθειαν truth.λέγω, I am saying,διὰ throughτί whatὑμεῖς YOUοὐ notπιστεύετέ are believingμοι; to me? 47  The (one)ὢν beingἐκ out ofτοῦ theθεοῦ Godτὰ theῥήματα sayingsτοῦ of theθεοῦ Godἀκούει· is hearing;διὰ throughτοῦτο thisὑμεῖς YOUοὐκ notἀκούετε are hearingὅτι becauseἐκ out ofτοῦ theθεοῦ Godοὐκ notἐστέ. YOU are. 48  ἀπεκρίθησαν Answeredοἱ theἸουδαῖοι Jewsκαὶ andεἶπαν they saidαὐτῷ to himΟὐ Notκαλῶς finelyλέγομεν we are sayingἡμεῖς weὅτι thatΣαμαρείτης Samaritanεἶ areσὺ youκαὶ andδαιμόνιον demonἔχεις; you are having? 49  ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς Jesus᾿Εγὼ Iδαιμόνιον demonοὐκ notἔχω, am having,ἀλλὰ butτιμῶ I am honoringτὸν theπατέρα Fatherμου, of me,καὶ andὑμεῖς YOUἀτιμάζετέ are dishonoringμε. me. 50  ἐγὼ Iδὲ butοὐ notζητῶ am seekingτὴν theδόξαν gloryμου· of me;ἔστιν isthe (one)ζητῶν seekingκαὶ andκρίνων. judging. 51  ᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἐάν if everτις anyoneτὸν theἐμὸν myλόγον wordτηρήσῃ, should observe,θάνατον deathοὐ notμὴ notθεωρήσῃ he should beholdεἰς intoτὸν theαἰῶνα. age. 52  εἶπαν Saidαὐτῷ to himοἱ theἸουδαῖοι JewsΝῦν Nowἐγνώκαμεν we have knownὅτι thatδαιμόνιον demonἔχεις. you are having.᾿Αβραὰμ Abrahamἀπέθανεν diedκαὶ alsoοἱ theπροφῆται, prophets,καὶ andσὺ youλέγεις are saying᾿Εάν If everτις anyoneτὸν theλόγον wordμου of meτηρήσῃ, should observe,οὐ notμὴ notγεύσηται he should tasteθανάτου of deathεἰς intoτὸν theαἰῶνα· age; 53  μὴ notσὺ youμείζων greaterεἶ you areτοῦ of theπατρὸς fatherἡμῶν of us᾿Αβραάμ, Abraham,ὅστις whoἀπέθανεν; died?καὶ Andοἱ theπροφῆται prophetsἀπέθανον· died;τίνα whomσεαυτὸν yourselfποιεῖς; are you making? 54  ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς Jesus᾿Εὰν If everἐγὼ Iδοξάσω should glorifyἐμαυτόν, myself,theδόξα gloryμου of meοὐδέν nothingἐστιν· is.ἔστιν Istheπατήρ Fatherμου of methe (one)δοξάζων glorifyingμε, me,ὃν whomὑμεῖς YOUλέγετε are sayingὅτι thatθεὸς Godὑμῶν of YOUἐστίν, is, 55  καὶ andοὐκ notἐγνώκατε YOU have knownαὐτόν, him,ἐγὼ Iδὲ butοἶδα have knownαὐτόν· him;κἂν and if everεἴπω I should sayὅτι thatοὐκ notοἶδα I have knownαὐτόν, him,ἔσομαι I shall beὅμοιος likeὑμῖν YOUψεύστης· liar;ἀλλὰ butοἶδα I have knownαὐτὸν himκαὶ andτὸν theλόγον wordαὐτοῦ of himτηρῶ. I am observing. 56  ᾿Αβραὰμ Abrahamtheπατὴρ fatherὑμῶν of YOUἠγαλλιάσατο exultedἵνα in order thatἴδῃ he might seeτὴν theἡμέραν dayτὴν theἐμήν, mine,καὶ andεἶδεν he sawκαὶ andἐχάρη. rejoiced. 57  εἶπαν Saidοὖν thereforeοἱ theἸουδαῖοι Jewsπρὸς towardαὐτόν himΠεντήκοντα Fiftyἔτη yearsοὔπω not yetἔχεις you are havingκαὶ and᾿Αβραὰμ Abrahamἑώρακας; you have seen? 58  εἶπεν Saidαὐτοῖς to themἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOUπρὶν Before᾿Αβραὰμ Abrahamγενέσθαι to becomeἐγὼ Iεἰμί. am. 59  ἦραν They lifted upοὖν thereforeλίθους stonesἵνα in order thatβάλωσιν they might throwἐπ’ uponαὐτόν· him;Ἰησοῦς Jesusδὲ butἐκρύβη hidκαὶ andἐξῆλθεν went outἐκ ofτοῦ theἱεροῦ. temple.

Footnotes