John 19:1-42

19  Τότε Thenοὖν thereforeἔλαβεν tooktheΠειλᾶτος Pilateτὸν theἸησοῦν Jesusκαὶ andἐμαστίγωσεν. he scourged. 2  καὶ Andοἱ theστρατιῶται soldiersπλέξαντες having braidedστέφανον crownἐξ out ofἀκανθῶν thornsἐπέθηκαν put uponαὐτοῦ of himτῇ to theκεφαλῇ, head,καὶ andἱμάτιον outer garmentπορφυροῦν purpleπεριέβαλον they threw aboutαὐτόν, him, 3  καὶ andἤρχοντο they were comingπρὸς towardαὐτὸν himκαὶ andἔλεγον they were sayingΧαῖρε, Be rejoicing,theβασιλεὺς kingτῶν of theἸουδαίων· Jews;καὶ andἐδίδοσαν they were givingαὐτῷ to himῥαπίσματα. slaps. 4  Καὶ Andἐξῆλθεν went outπάλιν againἔξω outsidetheΠειλᾶτος Pilateκαὶ andλέγει is sayingαὐτοῖς to themἼδε Seeἄγω I am leadingὑμῖν to YOUαὐτὸν himἔξω, outside,ἵνα in order thatγνῶτε YOU should knowὅτι thatοὐδεμίαν not oneαἰτίαν causeεὑρίσκω I am findingἐν inαὐτῷ. him. 5  ἐξῆλθεν Came outοὖν thereforetheἸησοῦς Jesusἔξω, outside,φορῶν wearingτὸν theἀκάνθινον thornyστέφανον crownκαὶ andτὸ theπορφυροῦν purpleἱμάτιον. outer garment.καὶ Andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themἸδοὺ Look!Theἄνθρωπος. man. 6  ὅτε Whenοὖν thereforeεἶδον sawαὐτὸν himοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theὑπηρέται subordinatesἐκραύγασαν they cried outλέγοντες sayingΣταύρωσον Impaleσταύρωσον. impale.λέγει Is sayingαὐτοῖς to themtheΠειλᾶτος PilateΛάβετε Take YOUαὐτὸν himὑμεῖς YOUκαὶ andσταυρώσατε, impale YOU,ἐγὼ Iγὰρ forοὐχ notεὑρίσκω am findingἐν inαὐτῷ himαἰτίαν. cause. 7  ἀπεκρίθησαν Answeredαὐτῷ to himοἱ theἸουδαῖοι JewsἩμεῖς Weνόμον lawἔχομεν, are having,καὶ andκατὰ according toτὸν theνόμον lawὀφείλει he is owingἀποθανεῖν, to die,ὅτι becauseυἱὸν sonθεοῦ of Godἑαυτὸν himselfἐποίησεν. he made. 8  Ὅτε Whenοὖν thereforeἤκουσεν heardtheΠειλᾶτος Pilateτοῦτον thisτὸν theλόγον, word,μᾶλλον ratherἐφοβήθη, he was made to fear, 9  καὶ andεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὸ theπραιτώριον praetoriumπάλιν againκαὶ andλέγει he is sayingτῷ to theἸησοῦ JesusΠόθεν Wherefromεἶ areσύ; you?Theδὲ butἸησοῦς Jesusἀπόκρισιν answerοὐκ notἔδωκεν gaveαὐτῷ. to him. 10  λέγει Is sayingοὖν thereforeαὐτῷ to himtheΠειλᾶτος Pilate᾿Εμοὶ To meοὐ notλαλεῖς; are you speaking?οὐκ Notοἶδας have you knownὅτι thatἐξουσίαν authorityἔχω I am havingἀπολῦσαί to releaseσε youκαὶ andἐξουσίαν authorityἔχω I am havingσταυρῶσαί to impaleσε; you? 11  ἀπεκρίθη Answeredαὐτῷ to himἸησοῦς JesusΟὐκ Notεἶχες you were havingἐξουσίαν authorityκατ’ down onἐμοῦ meοὐδεμίαν not oneεἰ ifμὴ notἦν it wasδεδομένον (thing) having been givenσοι to youἄνωθεν· from above;διὰ throughτοῦτο thisthe (one)παραδούς having given besideμέ meσοι to youμείζονα greaterἁμαρτίαν sinἔχει. is having. 12  ἐκ Out ofτούτου thistheΠειλᾶτος Pilateἐζήτει was seekingἀπολῦσαι to releaseαὐτόν· him;οἱ theδὲ butἸουδαῖοι Jewsἐκραύγασαν cried outλέγοντες saying᾿Εὰν If everτοῦτον this (one)ἀπολύσῃς, you should release,οὐκ notεἶ you areφίλος friendτοῦ of theΚαίσαρος· Caesar;πᾶς everyonetheβασιλέα kingἑαυτὸν himselfποιῶν makingἀντιλέγει is saying againstτῷ to theΚαίσαρι. Caesar. 13  Theοὖν thereforeΠειλᾶτος Pilateἀκούσας having heardτῶν of theλόγων wordsτούτων theseἤγαγεν ledἔξω outsideτὸν theἸησοῦν, Jesus,καὶ andἐκάθισεν he sat downἐπὶ uponβήματος stepεἰς intoτόπον placeλεγόμενον being saidΛιθόστρωτον, Stone pavement,᾿Εβραϊστὶ in Hebrewδὲ butΓαββαθά. Gabbatha. 14  ἦν Wasδὲ butπαρασκευὴ preparationτοῦ of theπάσχα, passover,ὥρα hourἦν wasὡς asἕκτη. sixth.καὶ Andλέγει he is sayingτοῖς to theἸουδαίοις JewsἼδε Seetheβασιλεὺς kingὑμῶν. of YOU. 15  ἐκραύγασαν Cried outοὖν thereforeἐκεῖνοι those῏Αρον Lift upἆρον, lift up,σταύρωσον impaleαὐτόν. him.λέγει Is sayingαὐτοῖς to themtheΠειλᾶτος PilateΤὸν Theβασιλέα kingὑμῶν of YOUσταυρώσω; shall I impale?ἀπεκρίθησαν Answeredοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsΟὐκ Notἔχομεν we are havingβασιλέα kingεἰ ifμὴ notΚαίσαρα. Caesar. 16  τότε Thenοὖν thereforeπαρέδωκεν he gave besideαὐτὸν himαὐτοῖς to themἵνα in order thatσταυρωθῇ. he might be impaled. Παρέλαβον They took alongsideοὖν thereforeτὸν theἸησοῦν· Jesus; 17  καὶ andβαστάζων carryingαὑτῷ to himselfτὸν theσταυρὸν stakeἐξῆλθεν he went outεἰς intoτὸν theλεγόμενον being saidΚρανίου Of SkullΤόπον, Place,whichλέγεται is being said᾿Εβραϊστὶ in HebrewΓολγοθά, Golgotha, 18  ὅπου whereαὐτὸν himἐσταύρωσαν, they impaled,καὶ andμετ’ withαὐτοῦ himἄλλους othersδύο twoἐντεῦθεν from hereκαὶ andἐντεῦθεν, from here,μέσον middleδὲ butτὸν theἸησοῦν. Jesus. 19  ἔγραψεν Wroteδὲ butκαὶ alsoτίτλον titletheΠειλᾶτος Pilateκαὶ andἔθηκεν he putἐπὶ uponτοῦ theσταυροῦ· stake;ἦν it wasδὲ butγεγραμμένον having been writtenἸησοῦς JesustheΝαζωραῖος NazarenetheΒασιλεὺς Kingτῶν of theἸουδαίων. Jews. 20  τοῦτον Thisοὖν thereforeτὸν theτίτλον titleπολλοὶ manyἀνέγνωσαν readτῶν of theἸουδαίων, Jews,ὅτι becauseἐγγὺς nearἦν wastheτόπος placeτῆς of theπόλεως cityὅπου whereἐσταυρώθη was impaledtheἸησοῦς· Jesus;καὶ andἦν it wasγεγραμμένον having been written᾿Εβραϊστί, in Hebrew,Ῥωμαϊστί, in Roman language,Ἑλληνιστί. in Greek. 21  ἔλεγον Were sayingοὖν thereforeτῷ to theΠειλάτῳ Pilateοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsτῶν of theἸουδαίων Jews,Μὴ Notγράφε be writingTheΒασιλεὺς Kingτῶν of theἸουδαίων, Jews,ἀλλ’ butὅτι thatἐκεῖνος that (one)εἶπεν saidΒασιλεὺς Kingτῶν of theἸουδαίων Jewsεἰμί. I am. 22  ἀπεκρίθη AnsweredtheΠειλᾶτος PilateWhatγέγραφα I have writtenγέγραφα. I have written. 23  Οἱ Theοὖν thereforeστρατιῶται soldiersὅτε whenἐσταύρωσαν they impaledτὸν theἸησοῦν Jesusἔλαβον tookτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτοῦ of himκαὶ andἐποίησαν madeτέσσερα fourμέρη, parts,ἑκάστῳ to eachστρατιώτῃ soldierμέρος, part,καὶ andτὸν theχιτῶνα. inner garment.ἦν Wasδὲ buttheχιτὼν inner garmentἄραφος, seamless,ἐκ out ofτῶν the (ones)ἄνωθεν from aboveὑφαντὸς wovenδι’ throughoutὅλου· whole; 24  εἶπαν they saidοὖν thereforeπρὸς towardἀλλήλους one anotherΜὴ Notσχίσωμεν we should splitαὐτόν, it,ἀλλὰ butλάχωμεν let us determine by lotπερὶ aboutαὐτοῦ itτίνος of whomἔσται· it will be;ἵνα in order thattheγραφὴ scriptureπληρωθῇ might be fulfilledΔιεμερίσαντο They distributedτὰ theἱμάτιά outer garmentsμου of meἑαυτοῖς to themselvesκαὶ andἐπὶ uponτὸν theἱματισμόν apparelμου of meἔβαλον they castκλῆρον. lot.Οἱ Theμὲν indeedοὖν thereforeστρατιῶται soldiersταῦτα these (things)ἐποίησαν. did. 25  ἱστήκεισαν Had stoodδὲ butπαρὰ besideτῷ to theσταυρῷ stakeτοῦ of theἸησοῦ Jesustheμήτηρ motherαὐτοῦ of himκαὶ andtheἀδελφὴ sisterτῆς of theμητρὸς motherαὐτοῦ, of him,Μαρία Marythe (one)τοῦ of theΚλωπᾶ Clopasκαὶ andΜαρία MarytheΜαγδαληνή. Magdalene. 26  Ἰησοῦς Jesusοὖν thereforeἰδὼν having seenτὴν theμητέρα motherκαὶ andτὸν theμαθητὴν discipleπαρεστῶτα having stood alongsideὃν whomἠγάπα he was lovingλέγει is sayingτῇ to theμητρί motherΓύναι, Woman,ἴδε seetheυἱός sonσου· of you; 27  εἶτα nextλέγει he is sayingτῷ to theμαθητῇ discipleἼδε Seetheμήτηρ motherσου. of you.καὶ Andἀπ’ fromἐκείνης thatτῆς theὥρας hourἔλαβεν tooktheμαθητὴς discipleαὐτὴν herεἰς intoτὰ theἴδια. own [things]. 28  Μετὰ Afterτοῦτο thisεἰδὼς having knowntheἸησοῦς Jesusὅτι thatἤδη alreadyπάντα all (things)τετέλεσται has been finishedἵνα in order thatτελειωθῇ might be perfectedtheγραφὴ scriptureλέγει he is sayingΔιψῶ. I am thirsting. 29  σκεῦος Vesselἔκειτο was lyingὄξους of vinegarμεστόν· full;σπόγγον spongeοὖν thereforeμεστὸν fullτοῦ of theὄξους vinegarὑσσώπῳ to hyssopπεριθέντες having put aboutπροσήνεγκαν they brought towardαὐτοῦ of himτῷ to theστόματι. mouth. 30  ὅτε Whenοὖν thereforeἔλαβεν receivedτὸ theὄξος vinegartheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΤετέλεσται, It has been finished,καὶ andκλίνας having inclinedτὴν theκεφαλὴν headπαρέδωκεν he gave besideτὸ theπνεῦμα. spirit. 31  Οἱ Theοὖν thereforeἸουδαῖοι, Jews,ἐπεὶ sinceπαρασκευὴ Preparationἦν, it was,ἵνα in order thatμὴ notμείνῃ might remainἐπὶ uponτοῦ theσταυροῦ stakeτὰ theσώματα bodiesἐν inτῷ theσαββάτῳ, sabbath,ἦν it wasγὰρ forμεγάλη greattheἡμέρα dayἐκείνου of thatτοῦ of theσαββάτου, sabbath,ἠρώτησαν they requestedτὸν theΠειλᾶτον Pilateἵνα in order thatκατεαγῶσιν might be brokenαὐτῶν of themτὰ theσκέλη legsκαὶ andἀρθῶσιν. they might be lifted off. 32  ἦλθον Cameοὖν thereforeοἱ theστρατιῶται, soldiers,καὶ andτοῦ of theμὲν indeedπρώτου first (one)κατέαξαν they brokeτὰ theσκέλη legsκαὶ andτοῦ of theἄλλου other (one)τοῦ of the (one)συνσταυρωθέντος having been impaled togetherαὐτῷ· to him; 33  ἐπὶ uponδὲ butτὸν theἸησοῦν Jesusἐλθόντες, having come,ὡς asεἶδον they sawἤδη alreadyαὐτὸν himτεθνηκότα, having died,οὐ notκατέαξαν they brokeαὐτοῦ of himτὰ theσκέλη, legs, 34  ἀλλ’ butεἷς oneτῶν of theστρατιωτῶν soldiersλόγχῃ to spearαὐτοῦ of himτὴν theπλευρὰν sideἔνυξεν, punctured,καὶ andἐξῆλθεν came outεὐθὺς at onceαἷμα bloodκαὶ andὕδωρ. water. 35  καὶ Andthe (one)ἑωρακὼς having seenμεμαρτύρηκεν, has borne witness,καὶ andἀληθινὴ trueαὐτοῦ of himἐστὶν istheμαρτυρία, witness,καὶ andἐκεῖνος that (one)οἶδεν has knownὅτι thatἀληθῆ true (things)λέγει, he is saying,ἵνα in order thatκαὶ alsoὑμεῖς YOUπιστεύητε. may be believing. 36  ἐγένετο Occurredγὰρ forταῦτα these (things)ἵνα in order thattheγραφὴ scriptureπληρωθῇ might be fulfilledὈστοῦν Boneοὐ notσυντριβήσεται will be crushedαὐτοῦ. of him. 37  καὶ Andπάλιν againἑτέρα differentγραφὴ scriptureλέγει is sayingὌψονται They will seeεἰς intoὃν whomἐξεκέντησαν. they pierced. 38  Μετὰ Afterδὲ butταῦτα these (things)ἠρώτησεν requestedτὸν theΠειλᾶτον PilateἸωσὴφ Josephἀπὸ fromἉριμαθαίας, Arimathea,ὢν beingμαθητὴς discipleτοῦ of theἸησοῦ Jesusκεκρυμμένος having been hiddenδὲ butδιὰ throughτὸν theφόβον fearτῶν of theἸουδαίων, Jews,ἵνα in order thatἄρῃ he might lift offτὸ theσῶμα bodyτοῦ of theἸησοῦ· Jesus;καὶ andἐπέτρεψεν permittedtheΠειλᾶτος. Pilate.ἦλθεν He cameοὖν thereforeκαὶ andἦρεν lifted offτὸ theσῶμα bodyαὐτοῦ. of him. 39  ἦλθεν Cameδὲ butκαὶ alsoΝικόδημος, Nicodemus,the (one)ἐλθὼν having comeπρὸς towardαὐτὸν himνυκτὸς of nightτὸ theπρῶτον, first (thing),φέρων bearingἕλιγμα rollσμύρνης of myrrhκαὶ andἀλόης aloesὡς asλίτρας poundsἑκατόν. hundred. 40  ἔλαβον They tookοὖν thereforeτὸ theσῶμα bodyτοῦ of theἸησοῦ Jesusκαὶ andἔδησαν they boundαὐτὸ itὀθονίοις to bandagesμετὰ withτῶν theἀρωμάτων, spices,καθὼς according asἔθος customἐστὶν isτοῖς to theἸουδαίοις Jewsἐνταφιάζειν. to be preparing for burial. 41  ἦν Wasδὲ butἐν inτῷ theτόπῳ placeὅπου whereἐσταυρώθη he was impaledκῆπος, garden,καὶ andἐν inτῷ theκήπῳ gardenμνημεῖον memorial tombκαινόν, new,ἐν inwhichοὐδέπω not but yetοὐδεὶς no oneἦν wasτεθειμένος· having been put; 42  ἐκεῖ thereοὖν thereforeδιὰ throughτὴν theπαρασκευὴν preparationτῶν of theἸουδαίων, Jews,ὅτι becauseἐγγὺς nearἦν wasτὸ theμνημεῖον, memorial tomb,ἔθηκαν they putτὸν theἸησοῦν. Jesus.

Footnotes