John 1:1-51

1  ᾿Εν Inἀρχῇ beginningἦν wastheλόγος, Word,καὶ andtheλόγος Wordἦν wasπρὸς towardτὸν theθεόν, God,καὶ andθεὸς godἦν wastheλόγος. Word. 2  Οὗτος This (one)ἦν wasἐν inἀρχῇ beginningπρὸς towardτὸν theθεόν. God. 3  πάντα All (things)δι’ throughαὐτοῦ himἐγένετο, came to be,καὶ andχωρὶς apart fromαὐτοῦ himἐγένετο came to beοὐδὲ not-butἕν. one (thing). Whichγέγονεν has come to be 4  ἐν inαὐτῷ himζωὴ lifeἦν, was,καὶ andtheζωὴ lifeἦν wasτὸ theφῶς lightτῶν of theἀνθρώπων· men; 5  καὶ andτὸ theφῶς lightἐν inτῇ theσκοτίᾳ darknessφαίνει, is shining,καὶ andtheσκοτία darknessαὐτὸ itοὐ notκατέλαβεν. overpowered. 6  ᾿Εγένετο Came to beἄνθρωπος manἀπεσταλμένος having been sent forthπαρὰ besideθεοῦ, God,ὄνομα nameαὐτῷ to himἸωάνης· John; 7  οὗτος this (one)ἦλθεν cameεἰς intoμαρτυρίαν, witness,ἵνα in order thatμαρτυρήσῃ he might witnessπερὶ aboutτοῦ theφωτός, light,ἵνα in order thatπάντες allπιστεύσωσιν might believeδι’ throughαὐτοῦ. him. 8  οὐκ Notἦν wasἐκεῖνος that (one)τὸ theφῶς, light,ἀλλ’ butἵνα in order thatμαρτυρήσῃ he might witnessπερὶ aboutτοῦ theφωτός. light. 9  ῏Ην Wasτὸ theφῶς lightτὸ theἀληθινὸν truewhichφωτίζει is enlighteningπάντα everyἄνθρωπον manἐρχόμενον comingεἰς intoτὸν theκόσμον. world. 10  ἐν Inτῷ theκόσμῳ worldἦν, he was,καὶ andtheκόσμος worldδι’ throughαὐτοῦ himἐγένετο, came to be,καὶ andtheκόσμος worldαὐτὸν himοὐκ notἔγνω. knew. 11  Εἰς Intoτὰ theἴδια own (things)ἦλθεν, he came,καὶ andοἱ theἴδιοι own (ones)αὐτὸν himοὐ notπαρέλαβον. took alongside. 12  ὅσοι As many asδὲ butἔλαβον tookαὐτόν, him,ἔδωκεν he gaveαὐτοῖς to themἐξουσίαν authorityτέκνα childrenθεοῦ of Godγενέσθαι, to become,τοῖς to the (ones)πιστεύουσιν believingεἰς intoτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ, of him, 13  οἳ whoοὐκ notἐξ out ofαἱμάτων bloodsοὐδὲ norἐκ out ofθελήματος willσαρκὸς of fleshοὐδὲ norἐκ out ofθελήματος willἀνδρὸς of male personἀλλ’ butἐκ out ofθεοῦ Godἐγεννήθησαν. were generated. 14  Καὶ Andtheλόγος Wordσὰρξ fleshἐγένετο becameκαὶ andἐσκήνωσεν tentedἐν inἡμῖν, us,καὶ andἐθεασάμεθα we viewedτὴν theδόξαν gloryαὐτοῦ, of him,δόξαν gloryὡς asμονογενοῦς of only-begotten (one)παρὰ besideπατρός, of father,πλήρης fullχάριτος of undeserved kindnessκαὶ andἀληθείας· truth; 15  Ἰωάνης Johnμαρτυρεῖ is witnessingπερὶ aboutαὐτοῦ himκαὶ andκέκραγεν he has cried outλέγων— saying—οὗτος this (one)ἦν wasthe (one)εἰπών— having said—The (one)ὀπίσω behindμου meἐρχόμενος comingἔμπροσθέν in frontμου of meγέγονεν, has come to be,ὅτι becauseπρῶτός firstμου of meἦν· he was; 16  ὅτι becauseἐκ out ofτοῦ theπληρώματος fullnessαὐτοῦ of himἡμεῖς weπάντες allἐλάβομεν, received,καὶ andχάριν undeserved kindnessἀντὶ instead ofχάριτος· undeserved kindness; 17  ὅτι becausetheνόμος lawδιὰ throughΜωυσέως Mosesἐδόθη, was given,theχάρις undeserved kindnessκαὶ andtheἀλήθεια truthδιὰ throughἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christἐγένετο. came to be. 18  θεὸν Godοὐδεὶς no oneἑώρακεν has seenπώποτε· at any time;μονογενὴς only-begottenθεὸς godthe (one)ὢν beingεἰς intoτὸν theκόλπον bosomτοῦ of theπατρὸς Fatherἐκεῖνος that (one)ἐξηγήσατο. explained. 19  Καὶ Andαὕτη thisἐστὶν istheμαρτυρία witnessτοῦ of theἸωάνου Johnὅτε whenἀπέστειλαν sent forthπρὸς towardαὐτὸν himοἱ theἸουδαῖοι Jewsἐξ out ofἸεροσολύμων Jerusalemἱερεῖς priestsκαὶ andΛευείτας Levitesἵνα in order thatἐρωτήσωσιν they might questionαὐτόν himΣὺ Youτίς whoεἶ; you are? 20  καὶ Andὡμολόγησεν he confessedκαὶ andοὐκ notἠρνήσατο, he denied,καὶ andὡμολόγησεν he confessedὅτι that᾿Εγὼ Iοὐκ notεἰμὶ amtheχριστός. Christ. 21  καὶ Andἠρώτησαν they questionedαὐτόν himΤί Whatοὖν; therefore?σὺ YouἨλείας Elijahεἶ; are?καὶ Andλέγει he is sayingΟὐκ Notεἰμί. I am.Theπροφήτης Prophetεἶ areσύ; you?καὶ Andἀπεκρίθη he answeredΟὔ. No. 22  εἶπαν They saidοὖν thereforeαὐτῷ to himΤίς Whoεἶ; are you?ἵνα in order thatἀπόκρισιν answerδῶμεν we might giveτοῖς to the (ones)πέμψασιν having sentἡμᾶς· us;τί whatλέγεις are you sayingπερὶ aboutσεαυτοῦ; yourself? 23  ἔφη He said᾿Εγὼ Iφωνὴ voiceβοῶντος of (one) crying aloudἐν inτῇ theἐρήμῳ desolateΕὐθύνατε Make YOU straightτὴν theὁδὸν wayΚυρίου, of Lord,καθὼς according asεἶπεν saidἨσαίας Isaiahtheπροφήτης. prophet. 24  Καὶ Andἀπεσταλμένοι having been sent forth (ones)ἦσαν wereἐκ out ofτῶν theΦαρισαίων. Pharisees. 25  καὶ Andἠρώτησαν they questionedαὐτὸν himκαὶ andεἶπαν saidαὐτῷ to himΤί Whyοὖν thereforeβαπτίζεις are you baptizingεἰ ifσὺ youοὐκ notεἶ aretheχριστὸς Christοὐδὲ norἨλείας Elijahοὐδὲ norTheπροφήτης; Prophet? 26  ἀπεκρίθη Answeredαὐτοῖς to themtheἸωάνης Johnλέγων saying᾿Εγὼ Iβαπτίζω am baptizingἐν inὕδατι· water;μέσος middleὑμῶν of YOUστήκει (one) is standingὃν whomὑμεῖς YOUοὐκ notοἴδατε, have known, 27  ὀπίσω behindμου meἐρχόμενος, coming (one),οὗ of whomοὐκ notεἰμὶ amἐγὼ Iἄξιος worthyἵνα in order thatλύσω I might looseαὐτοῦ of himτὸν theἱμάντα laceτοῦ of theὑποδήματος. sandal. 28  Ταῦτα These (things)ἐν inΒηθανίᾳ Bethanyἐγένετο occurredπέραν other sideτοῦ of theἸορδάνου, Jordan,ὅπου whereἦν wastheἸωάνης Johnβαπτίζων. baptizing. 29  Τῇ To theἐπαύριον morrowβλέπει he is looking atτὸν theἸησοῦν Jesusἐρχόμενον comingπρὸς towardαὐτόν, him,καὶ andλέγει he is sayingἼδε Seetheἀμνὸς Lambτοῦ of theθεοῦ Godthe (one)αἴρων lifting upτὴν theἁμαρτίαν sinτοῦ of theκόσμου. world. 30  οὗτός This (one)ἐστιν isὑπὲρ overοὗ whomἐγὼ Iεἶπον saidὈπίσω Behindμου meἔρχεται is comingἀνὴρ male personὃς whoἔμπροσθέν in frontμου of meγέγονεν, has come to be,ὅτι becauseπρῶτός firstμου of meἦν· he was; 31  κἀγὼ and Iοὐκ notᾔδειν had knownαὐτόν, him,ἀλλ’ butἵνα in order thatφανερωθῇ he might be manifestedτῷ to theἸσραὴλ Israelδιὰ throughτοῦτο this (thing)ἦλθον cameἐγὼ Iἐν inὕδατι waterβαπτίζων. baptizing. 32  Καὶ Andἐμαρτύρησεν witnessedἸωάνης Johnλέγων sayingὅτι thatΤεθέαμαι I have viewedτὸ theπνεῦμα spiritκαταβαῖνον descendingὡς asπεριστερὰν doveἐξ out ofοὐρανοῦ, heaven,καὶ andἔμεινεν it remainedἐπ’ uponαὐτόν· him; 33  κἀγὼ and Iοὐκ notᾔδειν had knownαὐτόν, him,ἀλλ’ butthe (one)πέμψας having sentμε meβαπτίζειν to be baptizingἐν inὕδατι waterἐκεῖνός that (one)μοι to meεἶπεν said᾿Εφ’ Uponὃν whomἂν likelyἴδῃς you might seeτὸ theπνεῦμα spiritκαταβαῖνον descendingκαὶ andμένον remainingἐπ’ uponαὐτόν, him,οὗτός this (one)ἐστιν isthe (one)βαπτίζων baptizingἐν inπνεύματι spiritἁγίῳ· holy; 34  κἀγὼ and Iἑώρακα, have seen,καὶ andμεμαρτύρηκα I have borne witnessὅτι thatοὗτός this (one)ἐστιν istheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ. God. 35  Τῇ To theἐπαύριον morrowπάλιν againἱστήκει had stoodἸωάνης Johnκαὶ andἐκ out ofτῶν theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himδύο, two, 36  καὶ andἐμβλέψας having looked onτῷ to theἸησοῦ Jesusπεριπατοῦντι walking aboutλέγει he is sayingἼδε Seetheἀμνὸς Lambτοῦ of theθεοῦ. God. 37  καὶ Andἤκουσαν heardοἱ theδύο twoμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingκαὶ andἠκολούθησαν they followedτῷ to theἸησοῦ. Jesus. 38  στραφεὶς Having turnedδὲ buttheἸησοῦς Jesusκαὶ andθεασάμενος having viewedαὐτοὺς themἀκολουθοῦντας followingλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤί Whatζητεῖτε; are seeking YOU?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himῬαββεί, Rabbi,whichλέγεται is being saidμεθερμηνευόμενον being translatedΔιδάσκαλε, Teacher,ποῦ whereμένεις; are you remaining? 39  λέγει He is sayingαὐτοῖς to themἜρχεσθε Be YOU comingκαὶ andὄψεσθε. YOU will see.ἦλθαν They cameοὖν thereforeκαὶ andεἶδαν sawποῦ whereμένει, he is remaining,καὶ andπαρ’ besideαὐτῷ himἔμειναν they remainedτὴν theἡμέραν dayἐκείνην· that;ὥρα hourἦν wasὡς asδεκάτη. tenth. 40  ῏Ην Was᾿Ανδρέας Andrewtheἀδελφὸς brotherΣίμωνος of SimonΠέτρου Peterεἷς oneἐκ out ofτῶν theδύο twoτῶν the (ones)ἀκουσάντων having heardπαρὰ besideἸωάνου of Johnκαὶ andἀκολουθησάντων having followedαὐτῷ· to him; 41  εὑρίσκει he is findingοὗτος this (one)πρῶτον firstτὸν theἀδελφὸν brotherτὸν theἴδιον ownΣίμωνα Simonκαὶ andλέγει he is sayingαὐτῷ to himΕὑρήκαμεν We have foundτὸν theΜεσσίαν Messiahwhichἐστιν isμεθερμηνευόμενον being translatedΧριστός. Christ. 42  ἤγαγεν He ledαὐτὸν himπρὸς towardτὸν theἸησοῦν. Jesus.ἐμβλέψας Having looked onαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΣὺ Youεἶ areΣίμων Simontheυἱὸς sonἸωάνου, of John,σὺ youκληθήσῃ will be calledΚηφᾶς Cephaswhichἑρμηνεύεται is being translatedΠέτρος. Peter. 43  Τῇ To theἐπαύριον morrowἠθέλησεν he willedἐξελθεῖν to go outεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν. Galilee.καὶ Andεὑρίσκει he is findingΦίλιππον Philipκαὶ andλέγει is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesus᾿Ακολούθει Be followingμοι. to me. 44  ἦν Wasδὲ buttheΦίλιππος Philipἀπὸ fromΒηθσαιδά, Bethsaida,ἐκ out ofτῆς theπόλεως city᾿Ανδρέου of Andrewκαὶ andΠέτρου. of Peter. 45  εὑρίσκει He is findingΦίλιππος Philipτὸν theΝαθαναὴλ Nathanaelκαὶ andλέγει he is sayingαὐτῷ to himὋν Whomἔγραψεν wroteΜωυσῆς Mosesἐν inτῷ theνόμῳ Lawκαὶ andοἱ theπροφῆται Prophetsεὑρήκαμεν, we have found,Ἰησοῦν Jesusυἱὸν sonτοῦ of theἸωσὴφ Josephτὸν the (one)ἀπὸ fromΝαζαρέτ. Nazareth. 46  καὶ Andεἶπεν saidαὐτῷ to himΝαθαναήλ Nathanael᾿Εκ Out ofΝαζαρὲτ Nazarethδύναταί is ableτι anythingἀγαθὸν goodεἶναι; to be?λέγει He is sayingαὐτῷ to himtheΦίλιππος PhilipἜρχου Be comingκαὶ andἴδε. see. 47  εἶδεν SawἸησοῦς Jesusτὸν theΝαθαναὴλ Nathanaelἐρχόμενον comingπρὸς towardαὐτὸν himκαὶ andλέγει he is sayingπερὶ aboutαὐτοῦ himἼδε Seeἀληθῶς trulyἸσραηλείτης Israeliteἐν inwhomδόλος deceitοὐκ notἔστιν. is. 48  λέγει Is sayingαὐτῷ to himΝαθαναήλ NathanaelΠόθεν Where fromμε meγινώσκεις; are you knowing?ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν saidαὐτῷ to himΠρὸ Beforeτοῦ theσε youΦίλιππον Philipφωνῆσαι to soundὄντα beingὑπὸ underτὴν theσυκῆν fig treeεἶδόν I sawσε. you. 49  ἀπεκρίθη Answeredαὐτῷ to himΝαθαναήλ NathanaelῬαββεί, Rabbi,σὺ youεἶ aretheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ, God,σὺ youβασιλεὺς Kingεἶ areτοῦ of theἸσραήλ. Israel. 50  ἀπεκρίθη AnsweredἸησοῦς Jesusκαὶ andεἶπεν saidαὐτῷ to himὍτι Becauseεἶπόν I saidσοι to youὅτι thatεἶδόν I sawσε youὑποκάτω down underτῆς theσυκῆς fig treeπιστεύεις; are you believing?μείζω Greater (ones)τούτων of these (things)ὄψῃ. you will see. 51  καὶ Andλέγει he is sayingαὐτῷ to him᾿Αμὴν Amenἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ὄψεσθε YOU will seeτὸν theοὐρανὸν heavenἀνεῳγότα having been openedκαὶ andτοὺς theἀγγέλους angelsτοῦ of theθεοῦ Godἀναβαίνοντας ascendingκαὶ andκαταβαίνοντας descendingἐπὶ uponτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man.

Footnotes