1 Timoti 3:1-16

  • Ol mak we man i mas kasem blong hem i save lukaot long kongregesen (1-7)

  • Ol mak we man i mas kasem blong hem i kam man blong givhan (8-13)

  • Tabu tokhaed we i tokbaot fasin blong holemstrong long God (14-16)

3  Hemia wan tok we yumi save trastem: Sipos wan man i wantem tumas blong mekem wok ya blong lukaot long kongregesen, hem i stap wantem wan gudfala wok.  From samting ya, man we i lukaot long kongregesen i no mas gat poen long hem nating, hem i mas gat wan waef nomo, hem i mas kontrolem ol fasin blong hem, hem i mas gat stret tingting,* mo laef blong hem i no mas olbaot, mo hem i mas welkamem ol narafala, mo hem i mas naf blong tijim ol narafala.  Hem i no mas wan man blong drong, i no mas wan man blong faet,* be hem i mas rere blong lego prapa tingting blong hem. Mo hem i no mas wan man blong rao, mo i no mas wan man we i laekem mane tumas.  Man olsem i mas lidim* gud famle blong hem, mo ol pikinini blong hem oli obei gud long hem mo oli gat gudfala fasin,  (from we sipos wan man i no save lidim* gud famle blong hem, ?bambae hem i save lidim gud kongregesen blong God olsem wanem?),  man olsem, hem i no mas wan man we i jes kam disaepol, from we i nogud tingting blong hem i go antap gogo i kam flas, nao i kasem sem jajmen we Setan* i kasem.  Mo ol man afsaed oli mas luk se man olsem i wan gudfala man,* blong mekem se nem blong hem i no save kam nogud mo hem i no foldaon long trap blong Setan.*  Long sem fasin, ol man blong givhan oli mas mekem ol fasin we narafala i save respektem olgeta from, oli no mas talem ol tok blong trikim ol man,* oli no mas dring tumas waen, mo oli no mas wantem tumas samting, nao oli mekem samting we i blong givhan long olgeta nomo.  Mo oli mas holemtaet tabu tokhaed we i tokbaot bilif, we tingting blong olgeta i no stikim olgeta. 10  Mo tu, i gud blong traem olgeta fastaem blong luk sipos oli naf blong holem wok ya blong man blong givhan. Nao sipos oli no gat poen long olgeta, oli save mekem wok ya. 11  Long sem fasin, ol woman oli mas mekem ol fasin we narafala i save respektem olgeta from, oli no mas giaman blong spolem nem blong narafala, oli mas kontrolem fasin blong olgeta, mo long olgeta samting we oli mekem, oli mas soemaot se oli gat bilif. 12  I gud we ol man blong givhan oli gat wan waef nomo, mo oli lidim gud ol pikinini blong olgeta mo famle blong olgeta. 13  Ol man we oli stap mekemgud wok blong olgeta blong givhan long narafala, oli stap kasem gudnem blong olgeta wanwan, mo tingting blong olgeta i stap kam strong moa nao oli no fraet nating blong tokbaot bilif blong olgeta we i kamaot long Kraes Jisas. 14  Mi mi stap raetem ol samting ya, be mi hop se i no longtaem bambae mi kam luk yu. 15  Be sipos mi no save kam kwik, leta ya i blong givhan long yu blong yu save fasin we yu mas mekem insaed long famle blong God, hemia kongregesen blong God ya we i laef. Kongregesen ya i olsem wan bigfala pos, mo i stap blokem trutok ya blong i stap gud. 16  I tru, tabu tokhaed ya we i tokbaot fasin blong holemstrong long God, hem i wan bigfala samting. Hem i talem se: ‘Jisas i kam wan man mo ol man oli luk hem, mo God i talem se hem i wan stret man, nao hem i kam wan spirit. Hem i kamtru long ol enjel, mo ol man oli talemaot hem long ol narafala neson, nao ol man long wol oli bilif long hem. Biaen God i tekem hem i go antap, mo i givim haenem long hem.’

Ol futnot

NT: “mas naf blong skelem samting; mas tingbaot tingting blong narafala.”
NT: “wan man we i sotkat.”
NT: “i mas manejem.”
NT: “manejem.”
PT: “Devel.” Yu luk Diksonari.
NT: “i wan man we i gat gudnem.”
PT: “Devel.” Yu luk Diksonari.
NT: “oli no mas gat tu tang.”