Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan människor införa varaktig fred och säkerhet?

Kan människor införa varaktig fred och säkerhet?

Kapitel 2

Kan människor införa varaktig fred och säkerhet?

1. Varför är det viktigt att vårt hopp om fred och säkerhet är grundat på verklighet och sanning?

ETT sannskyldigt hopp är grundat på verklighet och sanning. Falska förhoppningar gör bara folk blinda för det sanna hoppet, bedrar dem. I en tid av kris, sådan som vi nu befinner oss i, skulle falska förhoppningar till och med kunna beröva en människa livet.

2, 3. a) Vad skulle det vara nyttigt att fråga oss själva angående de problem som är inbegripna, när det gäller att åstadkomma fred och säkerhet? b) Vilken ytterligare fråga ställs de inför som säger sig hysa tro på Gud?

2 Vi behöver därför fråga oss: Inser vi klart hur stora de problem är som måste lösas för att det skall kunna bli sannskyldig fred och säkerhet? Inser vi hur tvingande och brådskande situationen blivit? Vilka bevis har vi i själva verket för att människors lösningar skulle vara tillräckliga för den ofantliga uppgiften?

3 Vi står också inför frågan huruvida vi kan sätta vår förtröstan till världens ledande män och till Gud på en och samma gång. Somliga tror att de kan göra det. De tror att de nuvarande mänskliga strävandena för att åstadkomma varaktig fred har Guds stöd. Men har de det? Eftersom det är så mycket som ligger i vågskålen, gör vi väl i att undersöka de faktiska förhållandena.

TIDSNÖD OCH FRUKTAN DRIVER MÄNNISKOR TILL HANDLING

4—6. Till vilken insikt har världens ledare kommit i fråga om hur allvarliga de problem är som mänskligheten står inför?

4 I tusentals år har människor utan framgång sökt varaktig fred och säkerhet. Men nu föreligger det en ny omständighet, som många tror skall åstadkomma att människorna skall kunna gripa sig an med problemen och lyckas. Vilken är denna nya omständighet?

5 Det är att världens ledande män för första gången erkänner att de måste välja mellan världsfred och världssjälvmord. De är eniga om att ett allmänt kärnvapenkrig skulle bli så dödsbringande att det inte kunde bli några vinnande parter, bara förlorare. Och inte bara det, utan många, särskilt vetenskapsmän, säger att det existerar en ännu större fara i form av den världsvida föroreningen och ”befolkningsexplosionen”, med vittomfattande hungersnöd, sjukdomar och oro som detta hotar att medföra. De säger att tiden håller på att rinna ut för en global handling av alla nationer, för att en världsomfattande katastrof skall kunna undvikas. Det heter således i ett meddelande från Washington, D. C.:

”Plötsligt har i ett antal skilda länder — Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Tjeckoslovakien, Sovjetunionen, Indien, Japan — inflytelserika män känt en omedelbart förestående fara, olik någon hittills i människans erfarenhet. Futurologerna kallar den krisernas kris, höjdpunkten på människans tidlösa missgrepp.” — Washington Post.2

6 Dessa män inser att även om mänskligheten skulle kunna överleva dessa kriser en åt gången, skulle den inte kunna överleva om de alla, eller ens flera av dem, inträffade samtidigt. Frågan är emellertid: Kommer fruktan för olyckan att verkligen vända mänskligheten bort från oenighet och strid till ett handlingssätt som medför verklig fred och säkerhet?

EN VÄRLD UTAN KRIG GENOM MÄNNISKORS ANSTRÄNGNINGAR?

7—11. a) Vad visar historien om människans förmåga att göra slut på krig? b) Är fruktan för atomkrig någon sund grundval för fred? c) Blir varaktig fred garanterad av att man undertecknar pakter om nedrustning eller fredstraktater?

7 Vilket verkligt skäl har någon av oss att tro att människor kan göra fullständigt slut på krig? Vad visar historien?

8 Det är sant att det har funnits några få år då denna planet jorden varit fri från krig. Men mycket få. En analytiker i fråga om militära ting, Hanson W. Baldwin, har beräknat att under de omkring 3.457 år, över vilka det finns upptecknad historia, har det varit mer än 3.230 krigsår och endast 227 fredsår.3

9 Men kommer inte den ömsesidiga fruktan för atomkrig att ändra på detta? Kom ihåg att människorna lärde sig frukta atomvapen för mer än ett kvarts sekel sedan, då atombomber utplånade två japanska städer. Men vad har deras fruktan förmått dem att göra sedan dess? Jo, i verkligheten har den föranlett dem att lägga upp fler och fler sådana vapen på lager och till och med fortsätta med att uppfinna andra med oändligt mycket större förstörelseverkan.

10 Håller du inte med om att den fruktan som framkallas av hotet om angrepp i själva verket skapar misstänksamhet och spänning i stället för att tillförsäkra verklig fred? Om du håller fred med din granne bara därför att du vet att han är beväpnad och hotar med att använda sina vapen, är det då verklig fred? Kan du någonsin känna dig säker så länge den grannen bor jämsides med dig? I verkligheten kan sådan fruktan lätt leda till förhastade, obetänksamma, våldsamma handlingar. Sannerligen, den ”terrorbalans” som världens ledare har byggt upp är ingen grund för sannskyldig fred.

11 Låt oss förutsätta att nationerna undertecknar nedrustningsavtal eller fredstraktater. Men under århundradenas gång har tusentals sådana undertecknats. Och ändå, närhelst krigsstämningen blev stark nog, visade sig dessa traktater vara värdelösa, blott och bart papperslappar. Är det realistiskt att mena att världens ledare i våra dagar skall stå vid sitt ord, om själviska, nationalistiska intressen tycks föreskriva något annat? Och ännu viktigare: Kommer du att riskera ditt hopp om liv i fred och säkerhet på grund av deras löfte att upprätthålla fred?

12, 13. a) Hur har det som bibeln förutsagt om människans oförmåga att åvägabringa varaktig fred stämt överens med vad som inträffat? b) Vad identifieras i bibeln som den verkliga orsaken till krig?

12 Men hur är det då med bibeln? Uppmanar den oss att sätta vårt hopp och vår tillförsikt till mänskliga strävanden att åstadkomma fred, trots alla de vittnesbörd som visar människans oförmåga att åstadkomma fred? Tvärtom, den har för länge sedan förutsagt att människor själva aldrig skulle kunna införa varaktig fred. Den förutsade att till och med under den period, som inträffar strax innan Guds rike skall rena jorden från alla dem som inte hyser sann kärlek till rättfärdigheten, skulle det vara ”krig och oroligheter”, och då skulle ”nation . . . resa sig mot nation och rike mot rike” i ett globalt krig. (Lukas 21:9, 10, 31, NW; Uppenbarelseboken 6:1—4) Den största, mest förödande manspillan i mänsklighetens historia har ägt rum i vår generation i två världskrig. Och sedan andra världskriget slutade har det förekommit mer än tre hundra krig eller våldsamma uppror, i medeltal ett i månaden! Vad bibeln hade förutsagt överensstämmer fullständigt med vad som verkligen inträffade. Den ingav oss inga falska förhoppningar.

13 Bibeln identifierar också den verkliga orsaken till problemen. Den visar att krig inte orsakas av kanoner eller bomber eller slagskepp, utan av människor, på grund av den mänskliga själviskheten. (Jakob 4:1—3) Om människor skall uppnå varaktig fred, måste de först åstadkomma en världsvid förändring hos människorna. Men skulle du, på grundval av människans upptecknade historia århundradena igenom, säga att något sådant är tänkbart? Hur är det bara med vår generations historia? Anger den att en sådan förändring är förestående — att människorna överallt överger sin själviskhet, sin söndrande nationalism, sitt rashat, sin kommersiella girighet? Visst inte! Och bibeln säger sanningsenligt att när människor söker fred blott och bart för att de skall kunna fortsätta med sina själviska strävanden, så kommer de aldrig att lyckas. — Jesaja 57:19—21; 59:7, 8.

KAN MÄNNISKOR HINDRA ATT ”BEFOLKNINGSBOMBEN” EXPLODERAR?

14—17. a) Hur snabbt ökar jordens befolkning, och vad betyder detta i fråga om problemet att skaffa mat? b) Vad säger vetenskapsmännen själva beträffande om de har den erforderliga lösningen?

14 Jordens befolkning nådde en milliard (ett tusen millioner) först tidigt under 1800-talet. År 1930 hade den växt till två milliarder. Det finns nu mer än 3,6 milliarder människor på jorden, och beräkningarna går ut på att siffran kommer att överskrida sex milliarder inom loppet av de följande trettio åren! Vad betyder detta?

15 Det betyder att det var dag finns ungefär 200.000 fler munnar att mätta. Och de flesta av dessa befinner sig i områden där fattigdom, hunger och sjukdom redan hemsöker millioner. Som livsmedelsexperten professor Georg Borgström vid Michigan State University har uttalat:

”Alla som tror att den nuvarande proteinbristen i världen kommer att nå en kulmen och sedan avta bör komma ihåg: De hungrande i världen ökar dubbelt så snabbt som de välnärda.”4

16 Men har inte vetenskapsmännen på jordbrukets område utvecklat nya sorter av ris, vete och majs med hög avkastning, i vad man hälsat som den ”gröna revolutionen”? Jo, men kommer detta att avlägsna världens hungerproblem? Fler och fler livsmedelsexperter säger nu: Nej. Många varnar för att de nya spannmålsvarieteterna till och med kan bidra till hungersnöd. Hur då? Ett telegram från Associated Press år 1971 meddelade:

”De nya hybriderna är inte så motståndskraftiga mot olika växtsjukdomar som de äldre sorterna. Den risken finns att ett lands hela skörd — kanhända hela världens skörd — kan bli omintetgjord genom en ny växtsjukdom. Det var nästan vad som hände med majsskörden i Förenta staterna förra året.”5

17 Det är i själva verket vetenskapsmännen själva som oftast framhåller att de inte har lösningen på problemen. Som en framstående biolog uttryckte det:

”Somliga menar att kampen för att skaffa föda åt världens befolkning nu är förlorad och att det är en given sak att vi 1985 kommer att ha världsomfattande hungersnöd, i vilken hundratals millioner människor kommer att svälta ihjäl. Jag måste erkänna att jag nu inte ser något större katastrofprogram som skulle föranleda mig att opponera mig mot den slutsatsen.”6

18—21. a) Vad har bibeln förutsagt angående denna situation? b) Skulle problemet lösas genom att man skar ned utgifterna för militärändamål? c) Varför har en så allvarlig situation uppkommit?

18 Med all sin jordbruksvetenskapliga kunskap har det nutida samhället inte varit i stånd att undvika just de förhållanden som bibeln i förväg varnade för. Den förutsade korrekt att det skulle komma allvarlig livsmedelsbrist i världsvid skala under ”avslutningen på tingens ordning”. — Matteus 24:3, 7, NW; Uppenbarelseboken 6:5—8.

19 Mycket av problemet har inte att göra med jordbruksmetoderna i första hand, utan med människorna och deras inställning att handla tvärtemot bibelns principer. I tiotals år har nu nationerna gett ut väldiga summor på rustningar, medan millioner jorden runt stått öga mot öga med svälten. Enligt en rapport från Förenta nationerna har nationerna på senare år gett ut 200 milliarder dollar om året på sina väpnade styrkor. Det är mer än den samlade årsinkomsten för en tredjedel av jordens befolkning!

20 Även om den oerhörda militära beredskapen övergavs, så motverkar världens splittrade ekonomiska system varje verklig lösning på problemet. Även när det finns mat tillgänglig hindrar åstundan efter stora vinster ofta att den fördelas bland de behövande. I somliga länder betalar regeringen lantbrukarna för att de inte skall producera vissa skördar, och hellre än att låta hög produktion åstadkomma en nedgång i priset låter man till och med förstöra skördarna.

21 Hur skiljer sig inte allt detta från de principer som framställs i bibeln och som uppmuntrar till en kärleksfull inställning gentemot behövande. (5 Moseboken 24:19—21) Människor har byggt upp sina ekonomiska system på en självisk grundval, men fred och säkerhet har inte uppnåtts, utan i stället har det nu utvecklat sig en situation som hotar med ödesdigra konsekvenser. Förr eller senare får människor skörda vad de sår, alldeles som bibeln påpekar. — Galaterna 6:7.

KAN MÄNNISKORNA SLUTA FRED MED JORDEN?

22—25. a) Hur allvarligt är föroreningsproblemet? b) Somliga människor förväntar att den mänskliga vetenskapen skall åstadkomma lösningen, men vad säger vetenskapsmännen själva?

22 I tjogtals år har nu människorna fört krig mot själva den jord de bor på. Hur då? Genom världsvid förorening. Föroreningarna utgörs av giftiga avfallsprodukter som människan har åstadkommit och som har hopats i hennes vattentillgångar, i luften hon andas och i maten hon äter, till dess hon inte kan skjuta dem ifrån sig. På så sätt har människan blottställt de mest grundläggande tingen hon behöver för att leva.

23 De som förtröstar på att människor skall åstadkomma fred och säkerhet säger att människan kommer att finna en utväg att överleva denna kris, liksom hon har överlevt tidigare kriser. De tror att mänsklig vetenskap skall finna lösningen.

24 Men än en gång är de som uttrycker de allvarligaste tvivlen i våra dagar just vetenskapsmännen själva. Lägg märke till följande:

”Doktor William D. McElroy, avgående chef för National Science Foundation, yttrade nyligen att en naturlig reaktion inför det hot som föroreningen utgör är att människan har överlevt andra faror tidigare och kan göra det igen. Detta är olyckligtvis ’inte alls i överensstämmelse med de faktiska förhållandena. Den enkla sanningen i dag är att människans utsikter att få överleva i ett godtagbart samhälle inte alls är säkra och vissa. . . . Självutrotning genom miljöförstöring är en verklig möjlighet.’” — Atlanta Journal.7

25 Människor kan uppfinna och massproducera maskiner som skapar ett industrialiserat samhälle. Men när de använder maskinerna fördärvar de sin egen miljö. Som dr René Dubos, en auktoritet på föroreningar, säger;

”Enligt min uppfattning finns det ingen möjlighet att lösa föroreningsproblemet — eller de övriga hoten mot mänskligt liv — om vi godtar uppfattningen att teknologin skall bestämma vår framtid.”8

26—28. a) Har bibeln förutsagt att en sådan kritisk situation skulle uppkomma med hänsyn till jorden? b) Vad är i verkligheten orsaken till föroreningsproblemet? c) Vilken vital kunskap saknar de mänskliga vetenskapsmännen, när det gäller att ta itu med de ekologiska problemen, men vem sitter inne med denna kunskap?

26 Återigen har bibeln förutsagt människans brist på förstånd, när hon gör bruk av jordens frikostiga gåvor. Profetian i Uppenbarelseboken 11:18 förutsade den tid då Gud skulle behöva ingripa för att ”fördärva dem som fördärva jorden”.

27 Och ännu en gång blir det tydligt att bibeln tillförlitligt riktar uppmärksamheten på den verkliga orsaken till mänsklighetens föroreningsproblem. Är det industrin och maskinerna? Inte i första hand. I första hand är det människor som åstadkommer föroreningen. De förorenar jorden på grund av självisk önskan eller okunnighet eller båda delarna. De har byggt upp de nuvarande ekonomiska systemen för att tillfredsställa sina önskningar, men nu finner de att dessa system tar bort just de ting de behöver för att kunna njuta av livet.

28 Det är sant att mycket sägs i dag om ekologi och forskning i fråga om jordens miljöförhållanden. Men vetenskapsmännen förstår ännu inte helt och fullt hur jordens ”ekosystem” (de biologiska förhållanden som livet beror av) verkar. Tidskriften Time säger om dessa ekosystem:

”Till och med det enklaste är så komplicerat att den största datamaskin inte kan reda ut det helt och hållet.” 9

Det är ett erkänt faktum att människan inte förstår jordens komplicerade ekologi. Men Gud gör det, ty han har skapat den. Är det inte då förståndigt och praktiskt att blicka upp till Skaparen av dessa ting och förvänta att han skall åstadkomma lösningen på problemen?

SÄKERHET GENOM ATT BROTTSLIGHETEN AVLÄGSNAS

29—31. a) Hur vittutbrett är problemet med brottslighet? b) Varför skulle brottsligheten inte undanröjas genom att man antar nya lagar? c) Vad är det som anger att materiellt välstånd inte skulle lösa problemet?

29 Även om föroreningen sätter de allra oundgängligaste förutsättningarna för mänsklig tillvaro i fara, så är det den ökade brottsligheten som gör att det större antalet människor lever i fruktan. Brottsligheten berövar allt fler människor deras personliga säkerhet, inte bara i storstäder, utan också i små samhällen och på landsbygden. Inte bara ägodelar utan människans egen kropp är ofta i fara. Kan människor ge dig verklig säkerhet mot dessa faror?

30 Kan de göra det genom nya lagar? Det finns redan hundratals, ja, tusentals lagar i världens lagböcker. Och ändå har dessa inte kunnat hindra brottslighetens tillväxt. Det händer också ofta att djupt rotad korruption förekommer just inom de organisationer som skall övervaka lagarnas efterlevnad. Oärlighet på hög nivå kan omintetgöra de ansträngningar som görs av de lagens handhavare som är ärliga. Och det faktum kvarstår att rättfärdighet inte kan ingjutas i människors hjärtan genom lagstiftning.

31 Består lösningen i nya metoder för att upptäcka och förhindra brott? För varje ny metod som utarbetas finner brottslingarna på nya sätt att kringgå den. Skulle då ökat välstånd i en människogjord ”era av fred” lösa problemet? Det skulle sannerligen vara fel att dra den slutsatsen att förbrytelser är karakteristiska endast för låginkomstgrupper. Lägg till exempel märke till denna rapport:

”Antalet förbrytelser som begåtts av affärsmän och utövare av lärda yrken i Australien hade ökat i häpnadsväckande grad på de senaste två eller tre åren.” — The Australian.10

New York Times meddelade också att i Wall Streets finansdistrikt är tjuveri något som står öppet för alla, och tidningen tillade: ”Alla stjäl — springpojkarna, tjänstemännen, ja, till och med personer i ansvariga ställningar.”11 De faktiska förhållandena visar att man finner de högsta brottssiffrorna i de välmående industriländerna. Och något som inte får förbises är den stigande flodvågen av narkotikamissbruk.

32. Har det som bibeln förutsagt om denna situation gått i uppfyllelse?

32 Vad som händer är i överensstämmelse med vad bibelns profetior för lång tid sedan förutsagt: ”I de yttersta dagarna skall kritiska tider, svåra att komma till rätta med, vara här. Ty människorna skall älska sig själva, . . . vara . . . utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, . . . nöjesälskande mer än Gudälskande.” (2 Timoteus 3:1—4, NW) Särskilt anmärkningsvärt är att det profeterades att dessa förhållanden skulle vara rådande bland personer som påstod sig äga tro på Gud men genom sitt handlingssätt visade att detta påstående var falskt. (2 Tim. 3 Vers 5) Och finner vi inte i våra dagar att kristenhetens nationer är de som svårast angripits av brottslighet och liknande samhällssjukdomar? Jesus förutsade också att ”laglösheten [skulle] förökas” under den period som infaller strax innan Guds rike skall utrota de onda för att göra jorden till en plats som skall ärvas av människor som är ”milda till sinnes”. Att ”laglösheten förökas” är ett faktum beträffande livet i våra dagar. — Matteus 24:12; 5:5, NW.

DE STÖRSTA PROBLEMEN AV ALLA

33—38. a) Vilka större fiender till fred och säkerhet skulle alltjämt finnas kvar, även om människor kunde lösa alla de problem vi dryftat hittills? b) Vilka utsikter ser de medicinska forskarna, när det gäller att övervinna de större sjukdomar som plågar mänskligheten?

33 Antag att människor kunde lösa problemen med krig, fattigdom, hunger, förorening, brottslighet och narkotikamissbruk. Skulle detta medföra fullständig fred och säkerhet för dig? Nej, något skulle alltjämt saknas. Sjukdom och död skulle alltjämt finnas kvar som obesegrade fiender till din säkerhet. Ja, vad skulle väl fred i fråga om alla andra problem innebära eller betyda, om man måste bevittna att en älskad medlem av familjen blir sjuk och dör eller om man skulle finna sin egen kropp angripen av en dödlig sjukdom?

34 Imponerande framsteg har gjorts på det medicinska området på senare tid. Men vilken verklig säkerhet medför detta för oss? Vad erkänner de medicinska auktoriteterna själva?

35 En skildring i Wall Street Journal12 visar under rubriken ”Vetenskapen förlorar terräng i kriget mot sjukdomarna i de fattiga länderna” att tre sjukdomar (malaria, trakom, bilharzia) nu hemsöker 800 millioner människor i dessa nationer. Och läkarrapporter visar att antalet angripna ständigt växer. Alltså är nästan en fjärdedel av världens befolkning hemsökt bara av tre av många sjukdomar.

36 Och hur förhåller det sig i mera välmående nationer? Här är hjärtsjukdomar den främste dråparen. Vid en nyligen hållen konferens rörande hunger och undernäring kallades hjärtsjukdomar ”epidemiska”. I Canada drabbar de en av fyra vuxna. I Förenta staterna är 50 procent av dödsfallen varje år förorsakade av hjärtsjukdomar. Och många yngre människor befinner sig nu bland offren. Men enligt ett meddelande i New York Times har ”dr Moses, anställd vid American Heart Association, sagt att läkarna medger att de inte kan utrota hjärtsjukdomarna”.13

37 Antalet offer för den fruktade cancern ökar också alltjämt. Vad finns det för hopp om lindring? Harry Grundfest, professor i kirurgi vid Columbia University, säger: ”Det finns ännu endast osäkra ledtrådar till insikt om cancerproblemets natur — långt mindre om dess lösning.”14

38 Till och med de mest entusiastiska männen inom den medicinska vetenskapen erkänner att det är osannolikt att man i vår livstid kan finna botemedel för hjärtsjukdomar, cancer, malaria och de andra sjukdomar som orsakar de flesta dödsfallen. Även om de blev funna, inser man att detta alltjämt skulle ha ringa inverkan på medellivslängden hos de flesta människorna. Folk skulle fortfarande bli gamla och dö. Vilket verkligt hopp om säkerhet mot sjukdom, åldrande och död kan människor erbjuda?

39. Var kan vi lära känna skälet till att människans liv är så kort och fyllt av problem?

39 Fastän bibelns ord i Job 14:1, 2 blev skrivna för tusentals år sedan, fortsätter de att vara sanna den dag i dag är: ”Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro; lik ett blomster växer hon upp och vissnar bort, hon flyr undan såsom skuggan och har intet bestånd.” Bibeln anger också skälet till allt detta, och den identifierar den förnämsta, osynliga orsaken till alla människans problem, som vi skall se längre fram.

VAD VILL DU SÄTTA DITT HOPP TILL?

40, 41. Vad tror du — är det mera realistiskt att förvänta att människor skall lösa de problem som mänskligheten står inför än att tro att endast Gud kan göra detta? Varför det?

40 Ärligt talat: Är det realistiskt att förtrösta på världens ledare eller andra människor, när det gäller att lösa de problem som mänskligheten står inför? Eller är det mera realistiskt att sätta sin förtröstan till den lösning som bibeln framhåller, nämligen att Gud själv skall skrida till handling genom en rättfärdig himmelsk regering? För länge sedan skrev den inspirerade psalmisten dessa ord:

”Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa. Hans ande måste sin väg, han vänder tillbaka till den jord, varav han är kommen; då varda hans anslag om intet. Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN [Jehova], hans Gud, till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är.” — Psalm 146:3—6.

41 Glöm aldrig att hur uppriktiga människor än må vara eller hur inflytelserika och mäktiga de än kan vara som världens ledande män, så är de alla döende, skapade varelser. När de är ur stånd att rädda sig själva, hur skall de då kunna rädda andra?

[Frågor]