Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

När skall den förutsagda världsförstöringen komma?

När skall den förutsagda världsförstöringen komma?

Kapitel 7

När skall den förutsagda världsförstöringen komma?

1. Vilket storslaget uppsåt har Gud med hänsyn till mänskligheten?

VILKEN befrielse det skulle vara att få se krig, brottslighet och förorening av jorden upphöra! Hur behagligt det skulle vara att leva under en sant rättfärdig styrelse, där man skulle kunna åtnjuta full säkerhet för sig själv och sin familj! Bibeln visar att Gud skall göra detta till en verklighet. Men när?

2. a) Vilka kommer att bli överraskade, när ”Jehovas dag” kommer? b) Hur kan vi undvika att det skall hända oss?

2 Beträffande den världsförstöring som banar vägen för Guds rättfärdiga, nya tingens ordning skrev en av Jesu Kristi apostlar: ”Herrens [Jehovas, NW] dag kommer såsom en tjuv om natten.” Därpå tillägger han, i det han vänder sig till människor som studerar och ger akt på Guds ord: ”Men I, käre bröder, I leven icke i mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv.” (1 Tessalonikerna 5:2, 4) De som underlåter att ge akt på varningen kommer att bli tagna med överraskning. När ”Jehovas dag” kommer, skall de vara lika ett djur som plötsligt fångas i en snara som det inte kan komma ur. Men det behöver inte bli din erfarenhet. Skriften säger att det finns människor som inte är ”i mörker”. Detta beror inte på någon vishet som kommer från dem själva. Nej, det är därför att de studerar Guds ord och tar det till hjärtat. Vad säger detta ord beträffande vår tid? — Lukas 21:34—36.

3, 4. a) Var förklaras den fulla innebörden i händelserna på 1900-talet? b) Vilka fyra huvudpunkter som framhålls i bibelns profetior skall vi nu undersöka?

3 Det beskriver händelserna nu på 1900-talet. Men det gjorde detta ungefär två tusen år i förväg! Medan många av händelserna som sådana är allmänt kända, är det bara bibeln som helt och hållet visar vad de innebär.

4 Bland de upplysningar som bibeln innehåller rörande vår tid är följande: 1) Den identifierar ett bestämt år som den tidpunkt då Gud skulle ge herraväldet över ”människors rike” åt ”vem han vill”. 2) En uppräkning av betydelsefulla särskilda händelser som skulle äga rum under den tidsperiod som kallas ”avslutningen på tingens ordning”. 3) Anger hur lång tid som förflyter från början av ”avslutningen på tingens ordning” intill dess den förutsagda världsförstöringen kommer. 4) Omnämner en slående utveckling av världens angelägenheter som en slutlig signal att världsförstöringen står i begrepp att börja. Låt oss undersöka dessa punkter en i taget.

DET MARKERADE ÅRET — 1914 V.T.

5. Vid vilken tidig tidpunkt insåg Jehovas vittnen att bibeln pekade fram mot 1914 som ett betydelsefullt år?

5 Året 1914 är markerat i bibelns profetior som en tidpunkt då viktiga händelser i himlarna skulle få vittgående verkningar på människans angelägenheter. Så långt tillbaka som år 1876 insåg Jehovas vittnen (som då var kända som ”bibelforskare”) detta faktum och gav det vidsträckt publicitet. Du kan själv undersöka detaljerna i din egen bibel.

6. a) Slå upp Daniels bok i din bibel och visa vad som dryftas i Dan. 4:3, 17kapitel 3, vers 33, och kapitel 4, vers 14. b) Vem är den åt vilken Jehova ger ”riket”?

6 Slå upp i din bibel Daniels bok, kapitel tre och fyra. Där finner du en profetia som uppenbarar Guds uppsåt beträffande utövandet av hans suveränitet över jorden. Syftet med denna profetia sägs vara ”att de levande må lära känna, att den Högste har makt över människors rike och giver det åt vem han vill”. (Daniel 3:334:3; 4:1417, Åk) Vi vet att den som den Högste väljer att ge ”riket” åt är Kristus Jesus. Bibelns sista bok talar om den tid då ”väldet över världen” ges åt Kristus som himmelsk konung. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) Detta betyder då att Daniels profetia handlar om den tid då den högste Guden skulle ingripa i mänsklighetens angelägenheter genom att anförtro ”väldet över världen” åt sin egen Son, Jesus Kristus. När visar profetian att detta skulle hända?

7. Vad är huvudsaken i den profetiska dröm som omtalas i Daniel, kapitel 4, och hur gäller den kung Nebukadnessar?

7 Den profetiska dröm som Daniel upptecknat omtalar ett ofantligt träd som blev nedhugget och bundet med kedjor av järn och koppar, till dess att ”sju tider” hade gått fram över det. Under den tiden, sades det, skulle det ges ”ett djurs hjärta”. (Daniel 4:7—1410—17) Vad betydde detta? Gud lät sin egen profet Daniel förklara: Nebukadnessar, Babylons kung, skulle avlägsnas från sin tron och drivas bort ifrån människorna till att leva som ett djur. Efter sju år återvände kungens förstånd, han erkände Guds herradömes överhöghet, och han blev själv återinsatt på sin tron. (Daniel 4:17—3420—37) Allt detta hade emellertid en större innebörd, och fördenskull blev det upptecknat i bibeln.

8. a) Vilket rike åsyftas i profetians större uppfyllelse? b) Vad representeras i denna större uppfyllelse av att trädet blev nedhugget, och hur gavs det ”ett djurs hjärta”?

8 Denna större innebörd har att göra med ett styre som allt levande på jorden skulle få gagn av. Därifrån skulle, som profetian säger, komma ”föda åt alla” och beskydd till och med för djuren och fåglarna. (Daniel 4:912; jämför Matteus 13:31, 32.) Det enda styre som verkligen kan åstadkomma detta är Guds rike. I århundraden blev det rikets rättfärdiga principer demonstrerade förmedelst regeringen i Juda, med dess kung av Davids kungliga ätt i Jerusalem. Men på grund av judarnas otrohet lät Jehova dem bli besegrade av den babyloniske kungen, Nebukadnessar. Det var som om det väldiga trädet, som hade visats i drömmen, hade blivit nedhugget och kedjor lagts runt stubben. Hedniska riken utövade då världsherravälde, och Babylon som styrdes av Nebukadnessar var det mest framträdande. Dessa hedniska riken omtalas i bibeln som ”djur”. (Daniel 8:1—8, 20—22) Därför var det som inträffade i fråga om styrelsen det som en ängel från himmelen hade gett till känna: ”Ett djurs hjärta skall givas åt honom, och sju tider skola så gå fram över honom.” (Daniel 4:1316) Till sist skulle emellertid dessa ”sju tider” utlöpa, kedjorna avlägsnas och ”trädet” växa, då världsherraväldet började utövas av den åt vilken Jehova sade att han skulle ge ”väldet över världen”.

9, 10. a) När man räknar ut längden på de ”sju tiderna”, hur lång visar sig varje ”tid” vara? Hur anger bibeln detta? b) När började de ”sju tiderna”, hur många år sträcker de sig över, och när slutar de?

9 Hur långa skulle dessa ”sju tider” visa sig vara? De var mycket längre än sju bokstavliga år, eftersom Jesus Kristus hundratals år senare angav att de ännu inte hade utlöpt. I det första århundradet enligt den vanliga tideräkningen omtalar han dem och kallar dem ”nationernas fastställda tider”, dvs. de hedniska nationernas, som haft världsherraväldet sedan Babylon erövrade Jerusalem år 607 f.v.t. — Lukas 21:24, NW.

10 Lägg själv märke till hur bibeln talar om profetiska ”tider”. Uppenbarelseboken 11:2, 3 visar att 1.260 dagar omfattar fyrtiotvå månader eller tre och ett halvt år. Uppenbarelseboken 12:6, 14 nämner samma antal dagar (1.260) men kallar dem ”en tid och tider och en halv tid” eller tre och en halv ”tider”. Var och en av dessa ”tider” måste alltså vara 360 dagar (3 1/× 360 = 1.260). Vidare betecknar varje dag i de profetiska ”tider” som omtalas i Daniels profetia ett helt år, enligt regeln ”ett år för var dag”, som upptecknades under inspiration av två av Guds profeter var för sig. (4 Moseboken 14:34; Hesekiel 4:6) Med detta fastställt är det inte svårt att komma fram till att ”sju tider” (7 × 360) utgör 2.520 år. När man räknar från hösten år 607 f.v.t., då Guds förebildliga rike i Juda blev förnedrat av Babylon, för oss 2.520 år fram till hösten år 1914 v.t. (606 1/+ 1.913 3/= 2.520) som den tid då ”väldet över världen” skulle anförtros åt Jesus Kristus på hans himmelska tron.

11. Vad säger historiker angående betydelsen av året 1914?

11 Sedan Jehovas vittnen fått klart för sig att bibeln verkligen pekade hän på året 1914, måste de vänta i flera årtionden innan de fick se utgången. I början av år 1914 gjorde den fridsamma världssituationen att många människor, däribland världens ledande män, menade att ingenting skulle inträffa. Men innan sommaren var förbi hade världen kastats in i ett krig som saknade motstycke i människans hela historia. Om händelserna det året har historikern A. L. Rowse i Oxford skrivit:

”Om någonsin ett år har kännetecknat slutet på en era och början på en ny, så var det året 1914. Det året gjorde slut på en gammal värld med dess känsla av säkerhet och blev början till den moderna tiden, vars särskilda kännetecken är den osäkerhet som är vår dagliga lott.”23

Och en recension av en bok om den brittiske statsmannen Winston Churchills liv anmärker likaså:

”Det skott som avlossades den 28 juni 1914 i Sarajevo hade sprängt sönder världen av säkerhet och skapande förnuft . . . Världen har sedan dess aldrig varit densamma. . . . Det var en vändpunkt, och gårdagens underbara, lugna, tilldragande värld hade försvunnit för att aldrig mer komma till synes.” — Recension av boken Winston S. Churchill, band 2, av Randolph Churchill.24

Det året, som markerats genom bibelns profetior ungefär två och ett halvt årtusende tidigare, bevisade sig sannerligen vara en vändpunkt i historien. Dess verkliga betydelse blev ännu tydligare, när ytterligare händelser började inträffa.

12. Vad är skälet till den stora oron i mänsklighetens angelägenheter alltsedan 1914?

12 Det kan först förefalla underligt att den tid, då Kristus skulle ta sin tron i besittning för att härska över människovärlden, skulle kännetecknas av ett krig på jorden av aldrig förut skådad omfattning. Men glöm inte att ”världens furste”, härskaren över den värld av människor som är avlägsnade från Gud, är Satan, djävulen. (Johannes 14:30) Han ville inte se det nyfödda Guds rike i Kristi händer överta makten över jordens angelägenheter. Det var tydligen i en strävan att avleda människornas uppmärksamhet från denna händelse av universell vikt som han manövrerade dem in i ett krig i vilket de hävdade sina egna krav på suveränitet. Och vidare visar bibeln att när Riket var fött och blev fullt verksamt, stod Satan och hans demoner redo att uppsluka den nyfödda regeringen. Vad blev följden? ”En strid uppstod i himmelen.” ”Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.” Satan visste att den tid han hade kvar var ”kort”. Hans vrede var stor. (Uppenbarelseboken 12:3—12) Vad skulle följden bli? Nitton hundra år i förväg gav bibeln en korrekt beskrivning av detta.

HÄNDELSER AV SÄRSKILD VIKT OCH BETYDELSE

13. Vad var det som ledde till att Jesus omtalade tecknet på sin ”närvaro och på avslutningen på tingens ordning”?

13 År 33 v.t. hade Jesus i detalj beskrivit tecknet på sin ”närvaro och på avslutningen på tingens ordning”. Detta är omtalat i bibeln i Matteus, kapitel 24 och 25, Markus 13 och Lukas 21. Då Jesus befann sig i Jerusalem, tillsammans med en grupp av sina lärjungar, hade han förutsagt att det praktfulla templet där skulle förstöras. Kort därefter, då han satt på sluttningen av ett berg utanför staden, bad hans lärjungar om ytterligare upplysning, i det de sade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” — Matteus 24:1—3, NW.

14. Nämn några av de betydelsefulla händelser som Jesus inbegrep i ”tecknet”.

14 Sedan han varnat dem för att bli vilseledda av bedragare, som i en strävan att skaffa sig efterföljare skulle påstå sig vara Kristus, svarade han: ”I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne [eller: inträffar inte änden omedelbart]. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’.” Som det visas i Lukas 21:11 omnämnde han också ”farsoter på den ena orten efter den andra”. Han varnade för att laglösheten skulle förökas, och på grund av detta, sade han, skulle ”kärleken hos de flesta kallna”. Och betecknande nog förutsade han: ”Dessa goda nyheter om riket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationer; och därpå skall slutet komma.” (NW) — Matteus 24:4—14.

15, 16. a) Inträffade något av detta innan Jerusalem förstördes år 70 v.t.? b) Hur vet vi att det måste följa en annan och ännu viktigare uppfyllelse?

15 Men man kan fråga: ”Blev inte några av dessa profetior uppfyllda före Jerusalems förstöring av romarna år 70 v.t.?” Jo, somliga blev det; men det skulle komma mera, som profetiorna själva utvisar. Jesus besvarade en fråga som just då bekymrade hans lärjungar, men därvid begagnade han tillfället att ge upplysningar som sträckte sig långt fram i tiden om saker och ting av ännu större vikt och betydelse. Han sade dem att han också talade om den tid då ”Människosonen” skulle komma ”med stor makt och härlighet” och att det han talade om avsåg ”Guds rikes” ankomst. — Lukas 21:27, 31.

16 Dessa ting inträffade inte vid tiden för Jerusalems förstöring år 70 v.t. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, som skrevs kort före slutet av det första århundradet, visade att dessa händelser i förbindelse med Riket fortfarande hörde framtiden till. (Uppenbarelseboken 1:1; 11:15—18; 12:3—12) Uppenbarelseboken visade också i symboliska ordalag att kriget, livsmedelsbristen och farsoterna, som Jesus hade förutsagt, skulle få en framtida uppfyllelse i ofantlig skala vid den tid då Kristus skulle börja och fullborda sin strid för att besegra alla motståndare till Guds rike. (Uppenbarelseboken 6:1—8) Men det förhållandet att stora delar av den profetia som Jesus uttalade för sina lärjungar gick i fullbordan under det första århundradet bevisade att den var sann, och detta ger oss goda skäl att hysa tillit till att allt det andra som denna profetia innehåller också kommer att uppfyllas.

17. Är förhållandena i världen i våra dagar verkligen mycket olika mot vad de var före 1914?

17 Har dessa profetior fått en sådan större, fullständig uppfyllelse nu på 1900-talet? För personer under sjuttio år, som inte fått någon direkt upplysning om dessa händelser, kan de förhållanden som omger dem i världen i dag inte tyckas särskilt märkliga. Eftersom de inte levat under den tid då livet var mycket annorlunda, kanske de menar att vår tid är helt ”normal”. Men äldre personer och också andra, som är underrättade om sådant som nu hör historien till, vet att detta inte är fallet. Så sägs det till exempel i en lärobok i historia, som används i schweiziska skolor, angående de händelser som bröt in över världen år 1914:

”Det var bara femton länder som inte blev indragna i kriget . . . Men bland dem fanns det inget stort land som kunde ha haft makt att verka som medlare. Detta hade aldrig förr inträffat i världshistorien; inget krig hade någonsin haft sådan omfattning. Profetian i bibeln: ’Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike’ uppfylldes bokstavligen.” — Gustav Wiget: Schweizergeschichte vom Dreiländerbund bis zum Völkerbund.25

18. Varför skulle vi ta fel, om vi drog slutsatsen att ett vittomfattande krig var allt som var inbegripet i ”tecknet”?

18 Men det var inte bara det att folk reste sig upp mot folk och rike mot rike som Jesus hade sagt skulle utgöra ”tecknet”. I det han använde en illustration sade han: ”Sen på fikonträdet och på alla andra träd. När I fån se, att de skjuta knopp, då veten I av eder själva, att sommaren redan är nära. Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta, att Guds rike är nära. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.” (Lukas 21:29—32) Om du skulle se bara ett träd knoppas och få löv i förtid, skulle du inte bli narrad att mena att sommaren var nära. Men när du ser alla träden skjuta knopp, då vet du vad det betyder. Likaså förutsade Jesus att hans ”närvaro” och ”avslutningen på tingens ordning” skulle kännetecknas inte bara av krig utan av ett antal händelser och förhållanden som allesammans skulle äga rum inom ett släktled eller en generation.

19. a) Hur har de olika dragen av ”tecknet” blivit uppfyllda sedan 1914, enligt vad som visas i tabellen? b) Varför utgör inte tidigare krig, livsmedelsbrist, jordbävningar osv. det ”tecken” som Jesus talade om?

19 Har dessa ting inträffat? Undersök efterföljande tabell som har rubriken ”Vad skall vara tecknet?” När du gör det, kanske du drar dig till minnes att du har läst om krig under tidigare århundraden. Men det är tydligt att första världskriget framträder som särskilt utmärkande, som en vändpunkt i historien. Du kanske också erinrar dig att anmärkningsvärda tider av livsmedelsbrist, farsoter, jordbävningar eller laglöshet av historikerna omtalas ha förekommit före 1914. Men aldrig förr i historien har allt detta kommit över en generation i sådan överväldigande omfattning. De andra dragen av ”tecknet” som upptecknats av evangelieskribenterna har också tydligt och klart bevisat sig inträffa. Ja, ärligt talat, om händelserna sedan 1914 inte uppfyller tecknet, vad mera skulle krävas? Det råder inget tvivel om att vi lever i den generation som Jesus talade om.

20, 21. Hur visade sig de händelser som hörde samman med första världskriget endast vara ”begynnelsen till ’födslovåndorna’”, som Jesus förutsade?

20 Att dessa drag av ”tecknet” visade sig betydde inte att Guds rike omedelbart skulle rena jorden från all ondska. Som Jesus förutsade är allt detta ”allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’”. (Matteus 24:8) Annat skulle följa efter. Med hänsyn till vad som inträffade heter det i World Book Encyclopedia: ”Första världskriget och dess efterverkningar ledde till den största ekonomiska depressionen i historien i början av 1930-talet. Krigets följder och problemen i förbindelse med anpassningen till freden medförde oro i nästan varenda nation.”26 Några få år därefter utbröt andra världskriget, många gånger förskräckligare än det första. Sedan dess har ringaktningen för liv och egendom vuxit, och fruktan för brott har blivit en del av det vardagliga livet. All moral har skjutits åt sidan. ”Befolkningsexplosionen” orsakar problem som de ledande männen säger att de inte har någon verklig lösning på. Miljöförstöringen fördärvar livskvaliteten och hotar med att utsläcka livet. Till följd härav förklarade en rapport från Förenta nationernas miljövårdskonferens att människosläktet står på tröskeln till ”en kris mera plötslig, mera global, mera oundviklig och mera förvirrande än någon som någonsin hemsökt människosläktet”.27

21 När var det dessa ”födslovåndor” började? Londontidningen Star skrev: ”Någon historiker under nästa århundrade kan mycket väl komma till den slutsatsen att den dag världen blev vansinnig [kom] . . . 1914.”28 Som vi redan har sett hade det året, 1914 v.t., långt i förväg markerats i bibelns profetior.

ANMÄRKNINGSVÄRD UTVECKLING I RELIGIÖST AVSEENDE

22. a) Varmed förband Jesus sin förutsägelse om ökande laglöshet och att kärleken skulle kallna? b) Hur har kristenhetens präster bidragit till denna situation genom de läror de förkunnat?

22 Bland de betydelsefulla händelser som Jesus räknade upp skulle inträffa under ”avslutningen på tingens ordning” var följande: ”Många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.” (Matteus 24:11, 12) Man bör lägga märke till att Jesus förband den ökande laglösheten och att kärleken kallnade med inflytandet från falska profeter, dvs. religiösa ledare som falskeligen påstår sig tala för Gud. Tidigare här i boken har vi framställt bevis för att kristenhetens prästerskap välsignat nationernas krig, framfört den tanken att bibelns moralnormer är föråldrade och påstått att delar av bibeln är ”myter”. Vad har följden blivit? Att kärleken till Gud och respekten för hans lag ”kallnat”. Detta har varit en framträdande faktor i det allmänna sammanbrottet på moralens område, inbegripet ringaktning för myndighet och brist på hänsyn för medmänniskorna. — 2 Timoteus 3:1—5.

23, 24. Vad har som resultat därav hänt kyrkosamfunden på senare år?

23 På grund av de förhållanden som utvecklat sig lämnar tusentals människor kristenhetens religiösa organisationer. Somliga vänder sig till bibeln och formar sitt levnadssätt efter den. Andra drar sig bara undan i missräkning och avsky, då de ser att kyrkorna inte ger någon verklig andlig hjälp. Många blir fiender till kyrkorna.

24 Det var därför New York Post kunde säga: ”Det område inom vilket den gamla ordningen tycks virvla förbi oss med ljusets hastighet är religionen.”29 Och New York Times meddelade: ”Den institutionella religionen är på väg ut från scenen, säger i dag en tysk expert på religionssociologi.”30 Vatikanens veckotidning L’Osservatore Della Domenica erkände att den romersk-katolska kyrkan i Förenta staterna var utsatt för en ”väldig jordbävning”.31 Det omtalades att kyrkan nästan varje dag drabbades av ”någon ny olycka”, sådan som att präster överger kyrkan, nunnor slutar och katolska skolor och seminarier stängs. I alla kristenhetens religionssamfund är bilden densamma: färre unga män söker in på seminarierna, religiösa skolor slår igen portarna, och ett stort antal religiösa tidskrifter har upphört att utkomma. Kyrkosamfunden i allmänhet finner att deras närvarosiffror minskar. Många kyrkobyggnader utbjuds till salu.

25. a) Vad anger bibeln i motsats härtill skulle äga rum i fråga om sann gudsdyrkan i denna tid? b) Under vems ledning sker detta församlande av den sanne Gudens tillbedjare, och på vilken grundval? c) Vilken stridsfråga blir alltså människorna i alla nationer konfronterade med?

25 I motsats härtill anger bibeln att en ”stor skara” människor ur alla nationer skulle bli dragna till sann gudsdyrkan i denna ändens tid. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 14) Detta församlande av den sanne Gudens tillbedjare sker under ledning av Kristus Jesus. Han förutsade att då han återvände ”i sin härlighet”, skulle han ägna uppmärksamhet åt människor av alla nationer, i det han skulle skilja dem, den ena från den andra, i avsikt att bevara dem genom den ”stora vedermödan” eller tillintetgöra dem för evigt. (Matteus 25:31—33) På vilken grundval skils de åt? Jesus sade att det skulle vara på grundval av hur de behandlade hans andliga ”bröder” här på jorden. Varför det? Därför att dessa representerar Guds rike i Jesu Kristi händer. I lydnad för honom är det budskap de predikar ”dessa goda nyheter om riket”. Och de gör det ”på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationer”. (Matteus 24:14, NW) Dessa nyheter om Riket konfronterar människorna i alla nationer med stridsfrågan angående den universella suveräniteten. Är de för Guds styre? Eller önskar de i överensstämmelse med Satans utmaning i Eden ha oberoende styre genom människor? Jehova Gud ger genom sin Son människorna tillfälle att välja.

26, 27. a) I vilken utsträckning har detta verk med att avge vittnesbörd redan blivit utfört? b) Varför är en människas gensvar till budskapet om Riket en allvarlig sak?

26 Ett världsomfattande vittnesbörd har blivit avgivet. I 208 länder besöker Jehovas kristna vittnen människor i deras hem och erbjuder sig att studera bibeln med vilken familj eller individ som helst och utan kostnad. De skrifter som de använder för att bekantgöra Guds rike är bland de mest spridda på jorden, och de är tillgängliga på över 160 språk.

27 Detta åtskiljande verk har redan pågått i många år. Det är nu mycket nära sin avslutning. Enligt Guds ord kommer de som uppsåtligt visat ifrån sig hans rikes styre, såväl som de som i likgiltighet går förbi tillfället att få lära känna honom, att bli avskurna i evigt fördärv. (Matteus 25:34, 41, 46; 2 Tessalonikerna 1:6—9) För andra, som villigt och glatt identifierar sig såsom verkliga understödjare av Guds rike, kommer detta att beteckna en tid av stor lättnad och befrielse. Hur snart anger då bibeln att detta uttryck för hans dom skall komma?

”DETTA SLÄKTE SKALL ICKE FÖRGÅS”

28. Hur snart skulle, enligt vad Jesus sade, den förutsagda världsförstöringen komma?

28 Om ”den dagen och den stunden”, sade Jesus, ”vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena”. (Matteus 24:36) Men Jesus angav en tidsbestämning, som är till stor hjälp, då han sade: ”Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.” (Matteus 24:34) Allt detta? Ja, alla de olika dragen av ”tecknet” som han talade om, såväl som den ”stora vedermödan”, som han också hade omtalat. Om allt detta skulle inträffa inom ett släktled, en generation, skulle det betyda att människor som kunde iaktta vad som hände år 1914 v.t., vid början av ”avslutningen på tingens ordning”, alltjämt skulle vara vid liv vid slutet av denna period, när den ”stora vedermödan” inträffar. De som kommer ihåg händelserna 1914 håller nu på att komma upp i åren. Många av dem har redan dött. Men Jesus försäkrar oss att inom ”detta släkte”, innan de alla har dött, skall tillintetgörelsen av denna onda tingens ordning komma.

29. Hur har Gud genom att tillåta händelseutvecklingen sedan 1914 fram till det nuvarande läget gjort det lättare för människorna att fatta ett rätt beslut?

29 Hur tålmodig har inte Gud varit då han tillåtit denna tidsperiod att förflyta! Under denna generation har för första gången i historien det ena problemet efter det andra antagit gigantiska proportioner — krig, förorening, överbefolkning och mycket annat. Vilket som helst av dem skulle kunna åstadkomma fullständig förödelse. Genom att låta bevisen hopa sig har Gud gjort det lättare för människor att inse att mänskligt styre inte innebär någon verklig lösning på problemen. Samtidigt har han, genom att ”de goda nyheterna om riket” blivit predikade, hjälpt människor med ärligt hjärta att inse att Guds rike är det enda hoppet om verklig fred och säkerhet och hjälpt dem att ställa sig på hans sida i den stora stridsfrågan.

30. Vilken slutsignal för att världsförstöringen är nära förestående omtalar bibeln speciellt?

30 Ännu återstår en ännu mer utmärkande händelse att inträffa, och den skall vara en omisskännlig signal om att världsförstöringen är omedelbart förestående. Denna signal utpekades av aposteln Paulus, då han skrev: ”Jehovas dag kommer precis som en tjuv om natten. Vid vilken tid det än sker att de säger: ’Fred och säkerhet!’ då skall plötslig tillintetgörelse strax komma över dem . . . och de skall på intet vis undkomma.” — 1 Tessalonikerna 5:2, 3, NW; Lukas 21:34, 35.

31, 32. a) Kommer det som politiska styresmän proklamerar som ”fred och säkerhet” att bli verklighet? b) Varför skulle det vara farligt att bli vilseledd av dem?

31 Världens politiska ledare vet att om de blir invecklade i kärnvapenkrig, kommer ingen att kunna vinna. Det skulle resultera i faktisk utplåning. Vidare kräver de allvarliga problemen som gäller miljöförstöring, ”befolkningsexplosionen” och andra närliggande problem både uppmärksamhet och pengar. De har därför arbetat hårt för att söka åstadkomma en lättnad i de spända internationella förhållandena. Deras underhandlingar åstadkommer naturligtvis ingen verklig förändring hos människorna, så att de älskar varandra. De kan inte sätta stopp för brottslighet eller undanröja sjukdom och död. Men profetian visar att den tid skall komma då de kommer att förklara att ”fred och säkerhet” till sist har blivit rådande. När detta inträffar, skall ”plötslig tillintetgörelse strax” komma över dessa som vilseleder mänskligheten jämte alla dem som sätter sin förtröstan till dem.

32 Men det kommer att finnas överlevande. Kommer du att vara bland dem?

[Frågor]

[Ruta på sidan 82]

”Vad skall vara tecknet?”

”FOLK SKALL RESA SIG UPP MOT FOLK” —

”Första världskriget införde i det totala krigets århundrade — för första gången med full täckning — begreppet globalt krig. . . . Aldrig någonsin före 1914—1918 hade dock ett krig . . . berört en så stor del av världen. . . . Aldrig hade massakern varit så omfattande och så hänsynslös.” — H. W. Baldwin: ”Första världskriget”.

Första världskriget dödade mer än 9 millioner stridande och millioner fler bland civilbefolkningen.

Andra världskriget efterlämnade 55 millioner döda.

Inom loppet av ungefär två årtionden efter andra världskriget inträffade mer än 300 ytterligare statskupper, resningar och uppror världen över.

”DET SKALL BLIVA HUNGERSNÖD” —

Hungersnöd härjade i många länder efter första världskriget och likaså efter andra världskriget.

Trots åratal av vetenskapliga framsteg som saknar motstycke rapporteras det att under 1967 10.000 dog varje dag, 3.500.000 varje år på grund av undernäring.

”Under 1970-talet kommer världen att drabbas av hungersnöd — hundratals millioner människor kommer att svälta ihjäl, oavsett vilka kafastrofprogram man nu sätter i gång.” — Doktor Paul Ehrlich: ”The Population Bomb”.

”FARSOTER” —

Ingen i historien omtalad farsot har någonsin motsvarat spanska sjukan 1918—1919. Den drabbade minst 500 millioner människor; över 20 millioner dog.

Den dag i dag är har den medicinska forskningen inte kunnat förhindra att hjärtsjukdomar nått epidemiska proportioner; cancer är allmänt förekommande. Antalet fall av veneriska sjukdomar har ökat med raketfart.

”JORDBÄVNINGAR” PÅ MÅNGA PLATSER —

År 1915 dog i Avezzano i Italien 29.970 vid en jordbävning; 180.000 i Kina 1920; 143.000 i Japan 1923; 60.000 i Indien 1935. Under 1960-talet inträffade stora skalv i Iran, Chile, Marocko, Jugoslavien, Libyen, Salvador, Ryssland, Colombia, Frankrike, Indonesien och Turkiet, bland andra. År 1970 dödade en jordbävning 70.000 i Peru, och över 12.000 dog i Nicaragua år 1972.

”LAGLÖSHETEN FÖRÖKAS” —

Du känner de faktiska förhållandena. Ditt eget liv har påverkats därav. Vad har hänt i skolorna i ditt samhälle? Förekommer det illegalt bruk av narkotika i dina trakter? Hur är det med oärligheten i affärslivet? Hur säker känner du dig ute på gatorna på kvällarna?

”Brottslighetskrisen” är så vittutbredd att Förenta nationernas generalsekreterare år 1972 påkallade internationellt ingripande.

Laglösheten avser inte bara brott mot mänsklig lag, utan ännu mer ignorerar man Guds lag.

GUDS RIKE PREDIKAT VÄRLDEN ÖVER —

Aktuella rapporter visar att detta verk regelbundet utförs i 208 länder.

Bara under de senast förflutna trettio åren har Jehovas kristna vittnen ägnat 3.676.343.869 timmar åt att offentligt predika detta budskap. Under samma period har de gett ut, för spridning på över 160 språk, mer än 5 milliarder exemplar av litteratur som pekar hän på Guds rike som mänsklighetens enda hopp.

På vad är allt detta ”tecknet”? Att vi nu lever i ”avslutningen på tingens ordning”. Att Kristus har tagit sin himmelska tron i besittning och att han bland människor i alla nationer skiljer ut dem som i sanning vill göra Guds vilja. Att den ”stora vedermödan” är mycket nära!

(För att finna närmare detaljer — läs Matteus, kapitel 24, 25, Markus 13 och Lukas 21.)