Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Först världsförstöring — sedan världsfred

Först världsförstöring — sedan världsfred

Kapitel 4

Först världsförstöring — sedan världsfred

1—3. a) Vad är den världsförstöring som mänskliga ledare varnar för? b) Varför kan en sådan olycka inte vara den i bibeln omnämnda världsförstöringen, som skall bana vägen för varaktig fred och säkerhet här på jorden?

ENLIGT bibelns profetior måste det först äga rum en världsförstöring, innan mänskligheten någonsin kan få åtnjuta varaktig fred. Varför måste det vara så? Varifrån skall förstöringen komma, enligt vad bibeln förutsäger? Och vad skall den medföra för människorna på denna planet?

2 Vi bör först inse att den världsförstöring som bibeln förutsäger inte är detsamma som den globala katastrof som vissa ledande män i världen, vetenskapsmän och andra, varnar för. Den olycka de talar om skulle komma i form av vittutbredd hungersnöd, farsoter, förorening eller kärnvapenkrig eller någon kombination av dessa. Men en sådan katastrof skulle aldrig bana vägen för varaktig fred och säkerhet på den här planeten. Varför inte?

3 Därför att den antingen skulle göra planeten helt och hållet obeboelig för alla levande skapelser, till exempel genom radioaktiv strålning i ett alltomfattande krig, eller också lämna kvar överlevande människor som inte skulle vara bättre — utan kanske rentav värre — än de som skulle dö. Huruvida någon skulle överleva skulle i stor utsträckning bero på slumpen, fastän de fattiga förmodligen skulle vara bland de första som drabbades. Vilket säkert hopp skulle du ha om att få vara bland de överlevande efter en sådan världskatastrof? Och även om du befann dig bland de överlevande, vilket hopp skulle du då äga om att livet inte skulle glida tillbaka igen till samma stridshärjade ovisshet som nu råder?

VAD BIBELN FÖRUTSÄGER INGER HOPP

4. Vilka kommer att tillintetgöras i den världsförstöring som bibeln talar om?

4 Den världsförstöring som bibeln förutsäger kommer att bli selektiv, tjäna ett bestämt syfte. Det är inte någon olycka som kommer bara såsom ”höjdpunkten på människans tidlösa missgrepp”. I stället för att urskillningslöst döda vem som helst kommer den att rena jorden från dem som verkligen förtjänar att utrotas, som bär ansvaret för de usla förhållandena på jorden. Det kommer att stämma överens med den gudomliga princip som uttrycks i Ordspråksboken 2:21, 22:

”Ty de redliga skola förbliva boende i landet, och de ostraffliga få stanna kvar däri. Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa lyckas bort därur.”

5, 6. a) Vad kommer att hända med själva jorden under denna världsförstöring? b) Hur kommer det i detta avseende att vara ”såsom det skedde på Noas tid”?

5 Vad kommer då att tillintetgöras? Många menar att bibeln förutsäger att planeten jorden och allt som är på den helt och hållet skall brännas upp. Men så är det inte. Jesus Kristus själv sade: ”Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.” (Matteus 5:5) Förvisso kommer den ”besittningen” inte att vara en förbränd, livlös slagghög! Bibeln ger också Guds bestämda försäkran om att jorden skall förbli för beständigt som en plats där människor får leva. — Psalm 104:5; Jesaja 45:18; Matteus 6:9, 10.

6 I överensstämmelse med detta talar bibeln om de överlevande som skall förbli på jorden, sedan förstöringen har dragit förbi. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 13, 14) Jesus Kristus sade att ”såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse”. Vid den globala förstöring som ägde rum på Noas tid fanns det också överlevande. — Matteus 24:37; 2 Petrus 2:5, 9.

7. Vad är det som skall nå sitt slut vid den tiden?

7 Det som skall förstöras är alltså den världsvida tingens ordning som människor byggt upp på jorden — jämte alla dem som understöder den i stället för att blicka upp till Gud och hans utlovade styre över jorden. (Psalm 73:27, 28) Det är därför som uttrycket ”världens ände”, vilket förekommer i vissa bibelöversättningar, i andra översättningar mera korrekt återges från originalspråkets (grekiskans) uttryck med ”tidsålderns ände” (NE), ”tidsålderns avslutning” (Ro), ”avslutningen på tingens ordning” (NW). — Matteus 24:3.

8. a) Varifrån kommer förstöringen? b) Före vilket tillstånd, som hotar den nuvarande världsordningen, måste detta inträffa?

8 Källan, varifrån den stundande världsförstöringen kommer, blir — inte människor — utan Jehova Gud. De nutida kriserna på grund av förorening, hungersnöd och liknande ting, som berott på människors okunnighet, missgrepp och korruption, är inte det som skall orsaka förstöringen. Dessa kriser är ju i stället bevis för den nuvarande världsordningens själviskhet och fullständiga misslyckande. De ger Jehova Gud rättfärdig orsak att undanröja denna ordning helt och hållet. Han lovar att skrida till handling och göra detta innan den nuvarande världsordningen bryter samman i kollaps eller utrotar sig själv. (Uppenbarelseboken 11:17, 18) Men är en sådan drastisk åtgärd verkligen det enda sättet?

VARFÖR DENNA VÄRLDSORDNING MÅSTE UPPHÖRA FÖR ATT VERKLIG FRED SKALL KOMMA

9, 10. Hur visar mänsklighetens historia att något mera drastiskt behövs än blott och bart en reformering av den nuvarande världsordningen?

9 Somliga kan tycka att Gud helt enkelt kunde göra vissa förändringar i den nuvarande världsordningen hellre än att helt och hållet förstöra den. Men bibeln visar att Gud realistiskt inser att denna världens tingens ordning är oförbätterlig.

10 Tänk själv på alla de hundratals förändringar som människor har verkställt under århundradenas gång. Tänk på alla de olika slags regeringar som människor har åstadkommit — stadsstater, monarkier, demokratier, kommunistiska och socialistiska regeringar, till och med diktaturer. Tänk på hur ofta härskaren eller hela regeringen har blivit avlägsnad och ersatt med nya män — genom val, genom statskupper, genom revolutioner — utan någon varaktig lösning på mänsklighetens problem. Till och med välmenande män, som söker förbättra människans lott, finner att deras strävanden hindras av den världsordning som de själva är en del av. Som en vis härskare i forna tider upptäckte, kan ”det som är krokigt . . . icke bliva rakt” enbart genom människors strävanden. — Predikaren 1:14, 15.

11—13. a) Vad är det som hindrar människor att åstadkomma förändringar i den nuvarande ordningen till godo för hela mänskligheten? b) Hur kan alltså den behövliga förändringens omfattning illustreras?

11 Världens städer är till exempel hemsökta av problem, men människor kan inte riva dem och börja på nytt. Detsamma gäller alla de ekonomiska och industriella systemen i världen. Egennyttan och nationalismen underminerar och lägger hinder i vägen för en vilken som helst verklig förändring till det bättre för mänskligheten i sin helhet.

12 Hela världsordningen liknar sålunda ett hus som är byggt på en svag grund till följd av dåliga planritningar och undermåliga material. Vad skulle det då tjäna till att flytta om möblemanget eller reparera eller göra om huset? Så länge det står kommer problemen att finnas kvar, och huset kommer att fortsätta att försämras. Det enda förnuftiga är att riva ned det och bygga ett annat på en god grund.

13 Jesus Kristus använde en något liknande illustration, då han sade att människor inte ”slår . . . nytt vin i gamla skinnläglar”. Den gamla skinnlägeln skulle sprängas av det nya vinet. (Matteus 9:17) Han försökte därför inte reformera den judiska tingens ordning som han levde under, utan predikade om Guds rike som det enda hoppet för fred och säkerhet. (Lukas 8:1; 11:2; 12:31) Så kommer inte heller Jehova Gud i våra dagar att helt enkelt bättra på eller rätta till den nuvarande tingens ordning, eftersom det inte skulle medföra något förblivande gagn.

14. Skulle nya lagar göra att människorna älskar rättfärdighet?

14 Guds ord lägger eftertryck vid den sanningen att det är omöjligt att lagstifta rättfärdighet in i människors hjärtan. Om de inte har någon kärlek till det som är rätt, kan intet mått av lagstiftning någonsin ingjuta den där. I Jesaja 26:10 läser vi: ”Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet; i det land, där rätt skulle övas, gör han då, vad orätt är, och ser icke HERRENS höghet.” — Jämför Ordspråksboken 29:1.

15, 16. Hur visas bristen på sann kärlek till rättfärdigheten hos många människor i deras gensvar till Guds vilja?

15 Den nakna sanningen är att många människor föredrar att hålla fast vid den nuvarande tingens ordning trots dess brister och onda förhållanden — i stället för att vända sig till rättfärdighet och underkasta sig Guds styre. Trots att de ser korruptionen och bedrägligheten i de politiska systemen, krigens meningslöshet, skrymtaktigheten hos världens religioner och de tydliga bevisen för att den vetenskapliga teknologin har skapat till och med större problem än den har löst — trots allt detta vägrar många att vända sig till Gud och hans rike som den verkliga källan till fred och säkerhet. De är lika de israeliter om vilka Gud sade: ”Profeterna profetera lögn, och prästerna styra efter deras råd; och mitt folk vill så hava det. Men vad skolen I göra, när änden på detta kommer?” — Jeremia 5:31; Jesaja 30:12, 13.

16 Fastän du kanhända finner det svårt att förstå, så har du själv sett hur människor kan blunda för alla bevis för att ett visst handlingssätt är fördärvbringande. Du har utan tvivel sett människor som bibehåller vissa sedvänjor eller vanor, som de vet är farliga för deras egen hälsa och säkerhet och även för deras familjers, och de motstår alla mänskliga strävanden för att hjälpa dem att ändra sig. Men när människor står emot Guds ord och vägledning, är det långt allvarligare. Människor som gör det visar att de i verkligheten inte älskar sanning och rättfärdighet. Därför säger bibeln om sådana: ”Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycka sanningen. . . . Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.” (Romarna 1:18—20) Om liknande människor sade Jesus Kristus: ”Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av [Gud].” — Matteus 13:15.

17. Om det är sant att Gud inte har behag till att bringa förstöring över mänskligheten, varför kommer han då att göra det?

17 Guds tålamod och barmhärtighet har sina rättmätiga begränsningar. Om så inte vore, var skulle då hans kärlek till de rättfärdiga vara? Han kan inte vända dövörat till för deras rop om befrielse från det lidande som ondskan åstadkommer här på jorden. (Lukas 18:7, 8; Ordspråksboken 29:2, 16) Omständigheterna kräver alltså världsförstöring; de förpliktar Gud att göra så, om han skall förbli sann i förhållande till vad som är rätt och rättvist och skall visa medlidande med dem som också älskar vad som är rätt. Men det är inte så att Gud finner behag i att bringa förstöring över mänskligheten. Som han säger: ”Menar du, att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder om från sin väg och får leva? . . . Omvänden eder därför, så fån I leva.” — Hesekiel 18:23, 32.

18. Vilket är det pris som måste erläggas för att från osäkerheten lösköpa de människor som älskar vad som är rätt?

18 Att de som håller fast vid den nuvarande världsordningen blir tillintetgjorda är alltså det pris som måste betalas för att de som älskar vad som är rätt skall bli lösta från osäkerhet och lidande. Detta är i överensstämmelse med den bibliska principen: ”Den ogudaktige varder given såsom lösepenning för den rättfärdige.” — Ordspråksboken 21:18; jämför Jesaja 43:1, 3, 4.

GAGNELIGA RESULTAT

19. Vilka hinder för världsfred kommer att avlägsnas genom att denna tingens ordning blir tillintetgjord?

19 Vad blir resultatet av att den nuvarande världsordningen och dess understödjare blir tillintetgjorda? Detta kommer att möjliggöra ett rättfärdigt styre över hela jorden, där de överlevande skall kunna arbeta tillsammans i endräkt, inte i självisk konkurrens. Splittrande nationella gränser och skiljelinjer i politiskt avseende, tullmurar och skattebarriärer kommer att försvinna. De tyngande bördorna på grund av utgifter till militära ändamål kommer att vara borta. Och likaså kommer de sociala skrankor som hindrar mänskligheten att vara en enad familj på jorden att vara borta. En vital faktor i allt detta blir att alla då levande kommer att tala ”ett rent språk”, sanningens språk, med varandra, i det de tillber sin Skapare ”i ande och sanning”, utan att vara splittrade på grund av religiösa vidskepelser, traditioner och människogjorda trosbekännelser. — Sefanja 3:8, 9, NW; Johannes 4:23, 24.

20. Vilket tillstånd kommer att bli rådande över hela jorden, enligt vad Psalm 72 anger?

20 När Guds regering genom hans Son, Kristus Jesus, utövar ensamt herravälde över hela jorden, kommer bibelns psalm från flydda tider att uppfyllas i långt större utsträckning än vad som hände på det forntida Israels tid: ”I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes. Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.” — Psalm 72:7, 8.

21. Hur kommer jorden själv att få gagn av den kommande världsförstöringen?

21 Jorden själv skall få gagn av den kommande världsförstöringen. Den skall inte längre vanställas och befläckas av giriga förorenare och obarmhärtiga förstörare. Sjöarna, floderna och oceanerna såväl som atmosfären skall bli befriade från alla de avfallsprodukter som öses ut i dem och kommer snart att rena sig själva. Gud kommer på så sätt att ådagalägga att han inte har avstått från sitt ursprungliga uppsåt att ha en ren, trädgårdsliknande planet, fylld med människor som återspeglar sin Skapares egna strålande egenskaper. — 1 Moseboken 1:26—28; Jesaja 45:18; 55:10, 11.

22. Hur är detta, att Gud åstadkommer sådan förstöring, i överensstämmelse med att han är ”fridens” Gud?

22 Att Gud åvägabringar världsförstöringen är alltså inte i motsättning till att han är ”fridens” Gud och inte heller i motsättning till att hans messianske konung, Jesus, är ”Fridsfursten”. Det är på grund av sin kärlek till fred och rättvisa som de utför denna handling för att återföra jorden till ett rent, rättfärdigt tillstånd. — 1 Korintierna 14:33; Jesaja 9:6, 7.

23, 24. Om vi skall få åtnjuta en framtid av fred och säkerhet, vad är det då av vital betydelse att vi gör som individer?

23 Vad kan då vi som individer göra? Jesus Kristus visade att de som ignorerar Guds råd och förmaningar, som Jesus lärde, bygger sina personliga förhoppningar för framtiden på ”sanden” och att en sådan byggnad aldrig skulle kunna uthärda motgångens förstörande stormar. Han visade det vitala behovet av att bygga våra förhoppningar på lydnad mot Guds ord, om vi skall få en fridfull och säker framtid. — Matteus 7:24—27.

24 Men varför har Gud väntat tills nu med att skrida till handling för att göra slut på ondska och lidande? Bibeln besvarar också den frågan och visar vad Gud har uträttat under alla de flydda århundradena för att förverkliga sitt uppsåt.

[Frågor]