Markus 13:1-37

13  Di a waka komoto na ini a tempel, wan disipel fu en taigi en: „Leriman, luku fa den ston disi bigi èn luku fa den oso moi!”+  Ma Yesus taigi en: „Yu e si den bigi oso disi?+ Nowan ston sa tan na tapu a trawan,+ ma den sa broko den puru.”+  Di a ben e sidon na tapu na Olèif-bergi pe a ben kan si a tempel, dan Petrus,+ Yakobus, Yohanes nanga Andreas wawan ben de nanga en. Den aksi en:+  „Taigi wi: O ten den sani disi o pasa èn san o de a marki di o sori taki ala den sani disi o kon na wan kaba?”+  Ne Yesus taigi den: „Luku bun taki nowan sma no kori unu.+  Furu sma o gebroiki mi nen èn den o taki: ’Mi na a sma’, èn den o kori furu sma.+  Sosrefi, no skreki te unu e yere taki feti e feti èn te unu e yere nyunsu taki feti de, bika den sani disi musu pasa. Ma a kaba no de ete.+  Bika a wan pipel o go feti nanga a tra pipel, èn a wan kownukondre o go feti nanga a tra kownukondre.+ Na ini a wan presi baka a trawan gronseki o de+ èn angriten o de.+ Den sani disi na a bigin fu wan ten fu banawtu di de leki a hebi pen fu wan uma di de fu meki en pikin.+  Ma un musu luku bun, bika sma o tyari unu go na den krutu-oso,+ den o fon unu na ini den snoga+ èn den o tyari unu go na fesi granman nanga kownu fu di unu na mi bakaman. Ma dati o de wan okasi gi unu fu preiki gi den.+ 10  Sosrefi, a bun nyunsu+ musu preiki fosi na ala kondre.+ 11  Ma te den e tyari unu go na krutu, un no musu broko un ede nanga san unu o taki.+ Na a ten dati unu o sabi san un musu taki, bika a no unu srefi o taki, ma na a santa yeye o yepi unu fu taki.+ 12  Dan wan brada o tyari en eigi brada go kiri èn wan papa o du a srefi nanga en pikin.+ Pikin o opo densrefi teige den papa nanga mama èn den o meki sma kiri den.+ 13  Ala sma o teige unu fu mi nen ede.+ Ma a sma di horidoro te na a kaba,+ na en o kisi frulusu.+ 14  Ma te unu e si taki a tegu sani+ di e tyari pori kon,+ e tanapu pe a no musu tanapu (a sma di e leisi disi musu gebroiki en frustan fu man sabi san taki dya),+ dan meki den sma di de na Yudea, bigin lowe go na den bergi.+ 15  A man di de na tapu a daki fu na oso, no musu saka kon na gron èn a no musu go na inisei fu teki wan sani na ini en oso.+ 16  A man di de na ini en gron, no musu drai go baka fu teki en dyakti.+ 17  Helu fu den uma di de nanga bere na a ten dati èn den wan di abi pikin di de na bobi ete!+ 18  Tan begi taki disi no pasa na ini a kowru ten fu a yari,+ 19  bika a ten dati o de wan ten fu banawtu.+ Noiti ete so wan ten ben de sensi di Gado bigin meki sani teleki now èn noiti moro so wan ten o kon baka.+ 20  Fu taki en leti, efu Yehovah+ no ben syatu a ten dati, nowan sma ben o feni frulusu. Ma Gado syatu a ten dati+ gi den sma di a kari.+ 21  Sosrefi, te wan sma e taigi unu: ’Luku! Krestes dyaso’, noso: ’Luku! A de drape!’,+ dan no bribi a sani disi.+ 22  Bika falsi Krestes nanga falsi profeiti o opo kon+ èn den o du bigi sani nanga wondru,+ so taki efu a ben o man, den ben o kori den sma di Gado kari.+ 23  Fu dati ede, luku bun.+ Mi taigi unu ala den sani disi na fesi.+ 24  Ma na a ten dati, baka a ten fu banawtu, a son o kon dungru, a mun no o gi leti, 25  den stari o fadon komoto fu hemel, èn den krakti fu hemel o seki.+ 26  Dan den o si a Manpikin fu libisma+ e kon na ini wolku nanga krakti èn nanga bigi glori.+ 27  A o seni den engel go èn den o tyari den sma kon na wán di Gado kari+ komopo fu noordsei, zuidsei, owstusei, nanga west-sei, iya, fu a wan uku fu grontapu te na a tra uku èn fu a wan uku fu hemel te na a tra uku.+ 28  Luku a figabon èn leri a sani disi fu en: Te unu e si taki wan nyun taki e bigin gro na a bon èn a e bigin sproiti, dan unu sabi taki a waran ten fu a yari de krosibei.+ 29  Sosrefi, te unu e si den sani disi e pasa, dan un musu sabi taki a Manpikin fu libisma de krosibei èn taki a e tanapu leti na mofodoro.+ 30  Fu tru, mi e taigi unu taki den sma fu a ten disi no o dede kwetikweti, fosi ala den sani disi pasa.+ 31  Hemel+ nanga grontapu o pasa gowe, ma den sani di mi taki+ no o pasa gowe.+ 32  Nowan sma sabi a dei, noso a yuru dati. Iya, srefi den engel fu hemel nanga a Manpikin no sabi, ma soso a Tata sabi.+ 33  Tan luku, tan na ai,+ bika unu no sabi o ten den sani disi o pasa.+ 34  A de leki wan man di ben go na wan tra kondre.+ A gowe èn a meki den srafu fu en luku na oso fu en. Ibriwan fu den ben musu du en eigi wroko èn a ben gi a waktiman a komando fu tan na ai. 35  Fu dati ede, tan na ai,+ bika unu no sabi o ten a masra fu na oso o kon. Unu no sabi efu a o kon na mofoneti, mindrineti, musudei, noso fruku mamanten.+ 36  No meki a de so taki te a kon wantronso, a e si unu e sribi.+ 37  Iya, san mi e taigi unu, mi e taigi ala sma: Tan na ai.”+

Futuwortu