“Mewiliko lye iilyo ayihe yolutu yi ili noyi ili otayi kwatathana kumwe nolutu aluhe lwa kwatelwa kumwe koluthipa kehe ndoka lu li molutu.” — AAEFESO 4:16.

OMAIMBILO: 53, 107

1. Jehova naJesus nosho wo aapiya Ye, oya li haya longo ngiini iilonga yawo?

JEHOVA naJesus oya kala ye na uukumwe, okuza petameko lyeshito. Jehova okwa shiti Jesus manga inaa shita iinima ayihe yilwe. Konima sho Jesus a shitwa, okwa kala ha longo pamwe naHe a “fa engomba.” (Omayeletumbulo 8:30) Aapiya yaJehova nayo oya kala haya longele kumwe uuna taya longo sha. Pashiholelwa, Noa naanegumbo lye oya li ya tungu pamwe onguluwato. Aaisraeli oya li haya longele kumwe uuna taya tungu etsalihangano nuuna taye li kutha kumwe. Uuna taya tembuka, oya li haye li humbata pamwe. Oya li hayi imbi nokuhika iihikomwa pamwe motempeli, opo ya hambelele Jehova nomaimbilo omawanawa. Aapiya yaJehova oya pondola okuninga iinima ayihe mbyoka, oshoka oya li ye na elongelokumwe. — Genesis 6:14-16, 22; Numeri 4:4-32; 1 Ondjalulo 25:1-8.

2. (a) Aakriste yonale oya li haya longo ngiini megongalo? (b) Otatu ka kundathaneni omapulo geni?

 2 Aakriste mboka ya li ko omimvo 2 000 dha ka pita, nayo oya li haya longele kumwe. Omuyapostoli Paulus okwa yelitha kutya, nonando oya li ye na uunkulungu niinakugwanithwa ya yoolokathana, oya kala ya hangana. Oya kala haya holele Omuwiliki gwawo, Jesus Kristus. Paulus okwe ya yelekanitha nolutu lu na iilyo yi ili noyi ili mbyoka hayi longele kumwe. (Lesha 1 Aakorinto 12:4-6, 12.) Mbela natse ohatu longele kumwe kunena? Ongiini tatu vulu okukala hatu longele kumwe miilonga yokuuvitha, megongalo nosho wo megumbo?

KALENI HAMU LONGELE KUMWE MIILONGA YOKUUVITHA

3. Omuyapostoli Johannes okwa li a mono shike memoniko?

3 Omimvo 2 000 dha ka pita, omuyapostoli Johannes okwa li a mono aayengeli yaheyali memoniko taya hiki omankuma. Sho omuyengeli omutitano a hiki enkuma lye, Johannes okwa mono ‘onyothi ya gwile kevi,’ ya zi kegulu. “Onyothi” ndjoka oya patulula olumbogo lwomuule. Molumbogo omwa zi olwithi lwa fa talu zi meziko enene nokonima omwa zi oombahu. Oombahu ndhoka kadha li dha hanagula po omwiidhi nenge iimeno yilwe. Odha li dha ponokele “aantu mboka kaaye na endhindhiliko lyaKalunga miipala yawo.” (Ehololo 9:1-4) Johannes okwa li e shi shi kutya oombahu otadhi vulu okuhanagula po iimeno thiluthilu, ngaashi dha ningile muEgipiti pethimbo lyaMoses. (Eksodus 10:12-15) Oombahu ndhoka Johannes a mono otadhi thaneke Aakriste aagwayekwa. Aakriste mboka oya kala nokuuvitha etumwalaka tali pangula omalongelokalunga giifundja. Aakriste omamiliyona mboka ye na etegameno lyoku ka kala nomwenyo sigo aluhe kombanda yevi, otayu uvitha pamwe nayo. Aakriste aagwayekwa noonzi dhilwe, ohaya longo ya hangana miilonga yokuuvitha. Iilonga mbyoka oya kwathela aantu oyendji ya ze mo momalongelokalunga giifundja noya manguluke ko kenwethomo lyaSatana.

Ohatu pondola okuuvithila aantu muuyuni awuhe, oshoka ohatu longele kumwe

4. Aapiya yaJehova oye na okulonga oshilonga shini, nongiini taya vulu oku shi longa?

4 Otu na oshinakugwanithwa shokuuvithila aantu muuyuni awuhe ‘elaka etoye,’ manga ehulilo inaali ya. Oshilonga shika oshinene noonkondo. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Otwa pumbwa okulombwela aantu ayehe mboka ya “sa enota” ya nwe “omeya gomwenyo.” Sha hala okutya, otu na okulonga aantu mboka ya hala okuuva ko oshili ndjoka yi li mOmbiimbeli. (Ehololo 22:17) Shika otatu vulu owala oku shi ninga ngele otwa kala twa “kwatathana kumwe” notatu longele kumwe megongalo. — Aaefeso 4:16.

5, 6. Ohatu longo ngiini twa hangana, sho tatu uvitha onkundana ombwanawa?

5 Otu na okwiiyunganeka nawa uuna tatu uvitha, opo tu uvithile aantu oyendji. Ewiliko ndyoka hatu pewa megongalo ohali tu kwathele tu vule oku shi pondola. Konima yokuninga elongekidho lyokuya muukalele, ohatu yi tu ka popye naantu  kombinga yonkundana ombwanawa yUukwaniilwa. Ohatu ya pe wo iileshomwa tayi popi kombinga yOmbiimbeli. Omathimbo gamwe ohatu kutha ombinga miikonga yokuuvitha. Uuna tatu longo iilonga mbyoka, ohatu kala twa hangana nOonzapo dhilwe omamiliyona muuyuni awuhe, ndhoka tadhi uvitha etumwalaka lya faathana. Ohatu longo wo pamwe naayengeli mboka haye tu kwathele tu uvithe onkundana ombwanawa. — Ehololo 14:6

6 Ihatu kala tuu twa nyanyukwa uuna tatu lesha iizemo yiilonga yokuuvitha muuyuni awuhe mo-Yearbook! Dhiladhila wo kunkene hatu kala twa hangana muuyuni awuhe, sho tatu hiya aantu ye ye kiigongi yetu yoshitopolwa. Piigongi mpoka ohatu pulakene kuuyelele wa faathana. Iipopiwa, iinyandwa nomauliko ohage tu ladhipike tu longele Jehova nomutima aguhe. Omumvo kehe, ohatu hangana wo naamwatate naamwameme pEdhimbuluko muuyuni awuhe. (1 Aakorinto 11:23-26) Atuhe ohatu gongala mesiku limwe konima yeningino lyetango, mo 14 Nisan. Ohatu shi ningi, opo tu ulike kutya otwa pandula shoka Jehova e tu ningila, notwa hala okuvulika kelombwelo lyaJesus. Momukokomoko gwiiwike mbyoka ya tetekela Edhimbuluko, ohatu longo pamwe tu hiye aantu ye ye ya gongale pamwe natse poshiningwanima shoka sha simana.

7. Oshike tatu ka pondola uuna tatu longo twa hangana?

7 Ngaashi owala ombahu yimwe itaayi vulu okuhanagula po iimeno ayihe, nomuntu gumwe ita vulu okuuvithila aantu oyendji. Uuna tatu longele kumwe, otatu vulu okuuvithila aantu omamiliyona kombinga yaJehova noku ya kwathela ye mu hambelele noye mu simaneke.

KALENI HAMU LONGELE KUMWE MEGONGALO

8, 9. (a) Paulus okwa longitha ethaneko lini, opo a longe Aakriste ya kale ya hangana? (b) Ongiini tatu vulu okulongela kumwe megongalo?

8 Paulus okwa li a yelithile Aakriste yomuEfeso nkene egongalo li na okukala lyu unganekwa. Okwe ya lombwele wo kutya aantu ayehe megongalo oya pumbwa “okukoka.” (Lesha Aaefeso 4:15, 16.) Paulus okwa longitha ethaneko tali popi kombinga yolutu, opo a yelithe kutya Omukriste kehe ota vulu okukwathela egongalo li kale lya hangana noli landule Jesus, Omuwiliki gwalyo. Okwa popi kutya iilyo ayihe yolutu oyi na okulongela kumwe, ya ‘kwatelwa kumwe koluthipa kehe ndoka lu li molutu. Onkee oshilyo kehe pehala lyasho oshi na okulonga ngashika shi na okulonga.’ Kutya nduno tse aagundjuka nenge aakuluntu, otu na uukolele nenge katu na, oshike kehe gumwe gwomutse ta vulu okuninga?

Ongiini to vulu okukwathela egongalo li kale lya hangana?

9 Jesus okwa langeka po aakuluntugongalo ya wilike egongalo. Okwa hala tu kale twe ya simaneka notu landule omalombwelo ngoka taye tu pe. (Aahebeli 13:7, 17) Odhoshili kutya haaluhe hashi kala oshipu, ihe otatu vulu okupula Jehova e tu kwathele. Ombepo ye ondjapuki otayi vulu oku tu kwathela tu vulike komalombwelo kehe ngoka taye tu pe. Dhiladhila wo kunkene tatu vulu okukwathela egongalo  lyetu uuna tu na eifupipiko notatu longele kumwe naakuluntugongalo. Egongalo lyetu otali ka kala lya hangana, nohole yetu yokuholathana otayi ka kola.

10. Ongiini aayakuligongalo taya vulu okukwathela egongalo li kale lya hangana? (Tala kethano lyopetameko.)

10 Aayakuligongalo nayo otaya vulu okukwathela egongalo li kale lya hangana. Ohaya longo nuudhiginini ya kwathele aakuluntugongalo nohatu pandula ashihe shoka haya ningi. Pashiholelwa, ohaya shilipaleke kutya otu na iileshomwa ya gwana yomuukalele. Ohaya yakula aayenda mboka taye ya kokugongala. Ohaya longo wo nuudhiginini, opo Oshinyanga shUukwaniilwa shi kale monkalo ombwanawa nosha yela. Uuna tatu longele kumwe naamwatate mboka, otatu ka longela Jehova twa hangana momukalo gu unganekwa. — Yelekanitha Iilonga 6:3-6.

11. Aamwatate aagundjuka otaya vulu okuninga shike, opo ya kwathele egongalo li kale lya hangana?

11 Aakuluntugongalo yamwe oya kala haya longo nuudhiginini megongalo uule womimvo odhindji. Otashi vulika itaaya vulu we okulonga ngaashi ya li haya vulu nale, oshoka oya koka. Nonando ongawo, aamwatate aagundjuka otaya vulu oku ya kwathela. Otaya vulu okugwanitha po iinakugwanithwa oyindji megongalo, ngele oya dheulwa. Uuna aayakuligongalo taya longo nuudhiginini, otashi ya kwathele ya kale ya gwana okuninga aakuluntugongalo konahiya. (1 Timoteus 3:1, 10) Aakuluntugongalo yamwe mboka aagundjuka oya ninga omahumokomeho ogendji. Yamwe aatonatelishikandjo nohaya kwathele aamwatate naamwameme momagongalo ogendji. Ohatu kala twa pandula aagundjuka mboka tayi iyamba nehalo ewanawa ya kwathele egongalo. — Lesha Episalomi 110:3; Omuuvithi 12:1.

KALENI HAMU LONGELE KUMWE MEGUMBO

12, 13. Oshike tashi vulu okukwathela aantu ayehe megumbo ya kale haya longele kumwe?

12 Ongiini to vulu okukwathela aanegumbo lyoye ya kale haya longele kumwe? Omokukala hamu ningi elongelokalunga lyuukwanegumbo oshiwike kehe. Ngele aavali noyana ohaya kongo ethimbo lyokukala pamwe yi ilonge kombinga yaJehova, ohole yawo yokuholathana ohayi kolo. Otaya vulu okulongitha ethimbo ndyoka yi ilongekidhile shoka taya ka popya muukalele. Shoka otashi ke ya kwathela ya kale haya kala yi ilongekidha nawa. Uuna ya pulakena koshilyo shuukwanegumbo kehe tashi popi kombinga yoshili nokumona kutya ayehe megumbo oye hole Jehova noya hala oku mu nyanyudha, ohashi ya kwathele ya kale nekwatathano lyopothingo.

Aaihokani otaya ka kala ye na ombili noye na uukumwe mondjokana, ngele oye hole Jehova nohaye mu longele pamwe

13 Ongiini omusamane nomukulukadhi taya vulu okukala haya longele kumwe? (Mateus 19:6) Otaya ka kala ye na ombili nuukumwe mondjokana, ngele oye hole Jehova nohaye mu longele pamwe. Oye na wo okuulukilathana ohole, ngaashi Abraham naSara, Isak naRebekka nosho wo Elkana naHanna. (Genesis 26:8; 1 Samuel 1:5, 8; 1 Petrus 3:5, 6) Uuna aaihokani taya ningi ngawo, otaya ka kala ya  hangana notaya ka hedha popepi naJehova. — Lesha Omuuvithi 4:12.

Elongelokalunga lyuukwanegumbo ohali kwathele aagundjuka naakuluntu ya kale ye na ekwatathano lyopothingo (Tala okatendo 12, 15)

14. Ngele kuume koye kopandjokana iha longele Jehova, oshike to vulu okuninga, opo wu koleke ondjokana yeni?

14 Ombiimbeli oya popya sha yela kutya katu na okuya mondjokana naantu mboka ihaaya longele Jehova. (2 Aakorinto 6:14) Nonando ongawo, opu na aamwatate naamwameme yamwe ya ya mondjokana naantu kaaye shi Oonzapo dhaJehova. Yamwe oyi ilongo oshili ye li mondjokana, ihe ookuume kawo kopandjokana inaya ninga Oonzapo. Yo yalwe otashi vulika ya ya mondjokana nomwiitaali omukwawo, ihe konima gumwe gwomuyo okwe ke etha po okulongela Jehova. Moonkalo ndhoka, Aakriste oya pumbwa okuninga ngaashi taya vulu ya koleke oondjokana dhawo, mokukala haya vulika komayele ngoka ge li mOmbiimbeli. Ihashi kala aluhe oshipu. Pashiholelwa, Mary nomusamane gwe, David, oya kala taya longele Jehova pamwe. Konima yethimbo, David okwa kala ihaa yi we kokugongala. Nonando ongawo, Mary okwa tsikile okukala omukulukadhi omwaanawa nokwa kala hu ulike omaukwatya gopaKriste. Okwa longo wo aanona yawo yahamano kombinga yaJehova nokwa kala ha yi nayo kokugongala nokiigongi. Konima yomimvo dhontumba, sho oyana ya koko e taya zi mo megumbo, Mary okwa tsikile nokulongela Jehova, nonando kasha li oshipu kuye. Konima yethimbo, David okwa tameke okukala ha lesha iifo mbyoka Mary a li he mu thigile. Okwa ka tameke okukala ha yi kokugongala omathimbo gamwe. Omutekulu gwe gwomimvo hamano, okwa kala aluhe he mu thigile po oshipundi. Uuna David inee ya ko kokugongala, omutekulu okwa li he mu lombwele ta ti: “Inandi ku mona nando kokugongala nena Kuku.” Konima yomimvo 25, David okwa galukile kuJehova. Ngashingeyi ye nomukadhi oya nyanyukwa sho taya longele Jehova pamwe.

15. Aaihokani aakokele otaya vulu ngiini okukwathela aaihokani aagundjuka?

15 Satana oha ponokele aanegumbo kunena. Onkee ano, omusamane nomukulukadhi oye na okukala haya longele kumwe  sho taya longele Jehova. Kashi na nduno mbudhi kutya omwa kala mwa hokana omimvo dhi thike peni, dhiladhileni kombinga yaashoka mu na okuninga, opo mu koleke ondjokana yeni. Ngele omu li aaihokani aakokele, otamu vulu okutulila po aaihokani aagundjuka oshiholelwa oshiwanawa. Otamu vulu okuhiya aaihokani aagundjuka pelongelokalunga lyeni lyuukwanegumbo. Otaya ka mona kutya nonando omu kale mwa hokana omimvo odhindji, omwa pumbwa okukala hamu ulukilathana ohole nomwa hangana. — Titus 2:3-7.

“NATU LONDENI KONDUNDU YOMUWA”

16, 17. Aapiya yaJehova otaya ka nyanyukilwa shike monakuyiwa?

16 Uuna Aaisraeli taya ka dhana iituthi yawo muJerusalem, oya li haya longele kumwe. Oya li haya longekidha iinima ayihe mbyoka ya pumbwa molweendo lwawo. Oya kala haye ende pamwe nohaya kwathelathana. Oya li wo haya hambelele nokulongela Jehova pamwe kotempeli. (Lukas 2:41-44) Sho tatu ilongekidhile onkalamwenyo muuyuni uupe ngashingeyi, otwa pumbwa okukala twa hangana. Otu na wo okukala hatu ningi ngaashi tatu vulu tu kale hatu longele kumwe. Mbela opu na omikalo dhilwe moka to vulu oku shi ninga shi vulithe shito?

17 Aantu muuyuni ohaya kala taya kondjo noihaya tsu kumwe miinima oyindji. Tu li aapiya yaJehova, otwa nyanyukwa sho he tu kwathele tu kale tu na ombili notu uve ko oshili. Aapiya ye muuyuni awuhe ohaye mu longele momukalo moka a hokwa. Oya hangana shi vulithe nale, unene tuu sho tu li momasiku gahugunina. Ngaashi naanaa sha li sha hunganekwa kuJesaja naMika, atuheni “natu londeni kondundu yOmuwa.” (Jesaja 2:2-4; lesha Mika 4:2-4.) Otatu ka kala twa nyanyukwa monakuyiwa, sho aantu ayehe kombanda yevi taya ka kala ya “kwatathana kumwe” notaya longele kumwe sho taya longele Jehova.