Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Maalitsa 2016

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 2 Mei sigo 29 Mei 2016.

Ongiini to vulu okukwathela megongalo lyeni?

Mbela ito vulu okulonga wa fa omutumwa megongalo lyeni?

Aagundjuka, mbela omwi ilongekidha okuninginithwa?

Omapulo gatatu ngoka taga vulu oku ku kwathele wu ninge omatokolo.

Aagundjuka, ongiini tamu vulu okwiilongekidhila eninginitho?

Ongiini ngele ku shi shi nawa ngele owa gwana okuninginithwa? Ongiini ngele owa hala okuninginithwa, ihe aavali yoye oyu uvite kutya owa pumbwa okutegelela manga?

Ongiini tatu vulu okukoleka uukumwe wetu wopaKriste?

Emoniko ndyoka lya popiwa mEhololo ontopolwa 19 otali popi esimano lyuukumwe wetu.

Jehova oha wilike oshigwana she, shi ende mondjila ndjoka tayi fala komwenyo

Ongiini tatu vulu okuulika kutya otatu kongo ewiliko kuKalunga?

Omapulo ga za kaaleshi

Uunake oshigwana shaKalunga sha li sha yi muupongekwa waBabilon oshinene? Sho Satana a makele Jesus, mbela okwa li e mu fala shili kotempeli?