Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 4 2017

Konyala iilyo yomalongelokalunga agehe omanene muuyuni, oyi itaala kutya omwenyo ihagu si

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | OMBIIMBELI OTAYI TI SHIKE KOMBINGA YOMWENYO NESO?

Ngele omuntu a si, oha kala ishewe nomwenyo?

Ngele omuntu a si, oha kala ishewe nomwenyo?

AANTU oye na omataloko ogendji ga yoolokathana ge na ko nasha nomwenyo neso. Yamwe ohaya ti kutya ngele ya si, otaya ka kala natango nomwenyo, tashi vulika molupe lulwe nenge kehala lilwe. Yalwe ohaya ti kutya otaya ka valululwa, opo ya ka kale mehala lilwe. Yo yalwe ohaya ti kutya ngele oya si, opo ya hulila mpono.

Otashi vulika nangoye wu na etaloko lyoye, shi ikolelela keputuko nenge komuthigululwakalo gwoye. Omataloko kombinga yaashoka hashi ningwa po peso oga yoolokathana. Mbela openi tatu vulu okwaadha omayamukulo ge li paushili noge shi okwiinekelwa kepulo ndyoka tali kundathanwa?

Uule womimvo omathele, aawiliki yomalongelokalunga oya kala nokulonga aantu kutya omwenyo ihagu si. Konyala iilyo yomalongelokalunga agehe omanene muuyuni, ngaashi Aakriste, Aahindu, Aajuda, Aamoslema nayalwe, oyi itaala kutya omwenyo ihagu si. Aniwa ohagu ka kala mehala lyiishitwa yopambepo, ngele omuntu a si. Ihe Aabuddha oyi itaala kutya omuntu oha valululwa lwiikando. Ombepo ye nomadhiladhilo ge ohayi kala monkalo yokwaatseya sha, hayi ithanwa Nirvana.

Omalongo ngoka oga ningitha aantu oyendji muuyuni yi itaale kutya ngele omuntu a si, oha ka kala nomwenyo kehala lilwe. Onkee ano, ohaya ti kutya eso oshitopolwa shonkalamwenyo noye wete kutya li li ehalo lyaKalunga. Mbela Ombiimbeli otayi ti ngiini kombinga yoshinima shoka? Eyamukulo otashi vulika li ku kumithe. Lesha oshitopolwa tashi landula.