OTO TI NGIINI?

Mbela olya li elalakano lyaKalunga aantu ya kale haya si? Ombiimbeli otayi ti: ‘Kalunga ota ka theta omahodhi agehe momeho gawo. Oko noitaku ka kala we eso.’ — Ehololo 21:4.

Oshungolangelo ndjika oya popya shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yomwenyo neso.