Skip to content

A Mari i Ndzi we Bubi Gose?

A Mari i Ndzi we Bubi Gose?

Dabilo ye Baibili

 Aa. Baibili ha i to diya kuti mari a ka bipa, kene kuti ndiwo a no thama zwithu zose zwa ka bipa. Matama a no zibgwa kwazo a noti “mari i ndzi we bubi gose” a ka togwa a sa ka pelela ngono kwa ka thamiwa kuti e tsietse, e togwa mu Baibili. Baibili ikati “ludo gwe mari ndigo ndzi we bubi gose.” a​—1 Timoti 6:10

 Baibili i no lebani ne kwe mari?

 Baibili i no lakidza kuti ha mari e shingisiwa zwibuyanana a nga ti batsha kakale a nga ti “bakilila.” (Nreri 7:12) Pezhugwi kwa ikoko, Baibili i no kudza ibabo ba no pa bangwe ba ka sungunuka, ku nga shanganyila zwipo zwe mari.​—Zwiani 11:25.

 Kakale Baibili i no ti chenjedza kuti ti si bige nkumbulo kwazo mu mari. Ikati: “Mutjile butjilo gusingalaugwe nge ludo gwe mari, ngono mugutshike nge tjamunatjo.” (Bahebera 13:5) Cha ti no zwidiya wuti ti si bige nkumbulo kwazo mu mari ne ku shaka fungwa. Mu bumo gwa ichecho, ta ka fanila ku gwisila ku gutshika ne kwe zwithu zwa ti no sheta dumbu, se zojiwa, zwiambalo, ne pa ti no lala.​—1 Timoti 6:8.

 Ini Baibili i ti chenjedza ne kwe ludo gwe mari?

 Magovu kene bathu ba singa gutshike ha ba nga thuwe buchilo gusingapele. (Baefeso 5:5) Ne kuti, boguvu i zila ingwe ye ku namata midzingwana, kene namato i si ye malebeswa. (Bakolosa 3:5) Kakale ibabo ba no gwisila ku wana zwa ba no yemula, kanjinji ba no zwithokomolosa milayomitewo mibuya. Zwiani 28:20 ikati: “Iye una phupu dze fumwa haangashaye shamu.” Kakale ba nga wila mu ngozi ye ku thama matjinyo makulu, se ku chinya bangwe mazina, ku kwiba, dumbu ne ku bulaya.

 Nenguba ludo gwe mari gu singa pelele ne mazwibato a ka bipa, gu ngabe ne belelo lingwe la ka bipa. Baibili ikati: “Ibabo banoshaka kufuma, banowowila mu kulikwa ne mu dati le njemulo njinji dze bulengwe dzinokubadza.”​—1 Timoti 6:9.

 Ti nga batshiwa chini ne kumbuludzo ye Baibili ne kwe mari?

 Ha ti gwisila kuti mari a si zhe takhwa mu machilo edu, towo tetiwa ne bangwe kakale towo amuchigwa ne Ndzimu ne ku zwibonela batsho iye. Ndzimu u no thembesa ibabo ba no gwisila ku nshathisa eti: “Andingakulashe, kene akusiya.” (Bahebera 13:5, 6) Kakale u no ti gadza moyo kuti “nthu unogalamoyo unowobe ne makombolelo akawanda.”​—Zwiani 28:20.

a Ndimana iyeyi kakale ya ka shanduligwa kuyi: “Ludo gwe mari ndigo ndzi we zwithu zose zwi no gwadza.”