Galacia 1:1-24

1  Halin kay Pablo, nga isa ka apostol, indi gikan sa mga tawo ukon paagi sa isa ka tawo, kundi paagi kay Jesucristo kag sa Dios nga Amay, nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga patay,  kag sa tanan nga kauturan nga kaupod ko, para sa mga kongregasyon sa Galacia:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Ginhatag niya ang iya kaugalingon para sa aton mga sala agod maluwas niya kita gikan sa malaut nga sistema sang mga butang karon suno sa kabubut-on sang aton Dios kag Amay,  mangin sa iya ang himaya tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.*  Natingala ako nga nagabiya na kamo sa Isa nga nagtawag sa inyo paagi sa wala tupong nga kaayo ni Cristo kag nagapamati sa iban nga sahi sang maayong balita.  Apang indi ini iban nga sahi; may pila lamang nga nagagamo sa inyo kag luyag patikuon ang maayong balita tuhoy sa Cristo.  Apang, kon kami ukon bisan pa ang anghel gikan sa langit magpahayag sa inyo sang maayong balita nga tuhay sa ginpahayag namon nga maayong balita sa inyo, pakamalauton sia.  Subong sang nasiling na namon, ginasiling ko liwat sa inyo karon, Ang bisan sin-o nga nagapahayag sa inyo sang maayong balita nga tuhay sa nabaton ninyo, pakamalauton sia. 10  Sa katunayan, mga tawo bala ang ginatinguhaan ko nga buyukon ukon ang Dios? Ukon ginatinguhaan ko bala nga pahamut-an ang mga tawo? Kon ginapahamut-an ko gihapon ang mga tawo, indi ako mangin ulipon ni Cristo. 11  Kay ginapahibalo ko kamo, mga kauturan, nga ang maayong balita nga ginpahayag ko subong maayong balita indi butang nga tawhanon; 12  kay wala ko ini ginbaton gikan sa tawo, kag wala ini gintudlo sa akon, kundi paagi lamang sa pagpahayag ni Jesucristo. 13  Sa pagkamatuod, nabatian ninyo ang akon anay paggawi sa Judaismo, nga padayon ko nga ginhingabot sing tuman gid ang kongregasyon sang Dios kag ginhapay ini, 14  kag nag-uswag ako sa Judaismo sing labi pa sangsa madamo nga katubotubo ko sa akon rasa, kay makugi gid ako sa mga tradisyon sang akon mga amay. 15  Apang, sang ginpakamaayo sang Dios, nga nagpagua sa akon gikan sa taguangkan sang akon iloy kag nagtawag sa akon paagi sa iya wala tupong nga kaayo, 16  nga ipahayag ang iya Anak paagi sa akon, agod mapahayag ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa iya, wala ako gilayon magpangayo sang laygay sa iban nga tawo. 17  Wala man ako magtaklad sa Jerusalem sa mga apostoles nga nauna sa akon, kundi nagkadto ako sa Arabia, kag nagbalik ako liwat sa Damasco. 18  Nian pagligad sang tatlo ka tuig nagtaklad ako sa Jerusalem agod duawon si Cefas, kag nagpabilin ako upod sa iya sa sulod sang napulog-lima ka adlaw. 19  Apang wala ako sing nakita nga iban nga mga apostoles, si Santiago lamang nga utod sang Ginuo. 20  Karon tuhoy sa mga butang nga ginasulat ko sa inyo, yari karon! sa itululok sang Dios, wala ako nagabutig. 21  Pagkatapos sini nagkadto ako sa mga rehiyon sa Siria kag sa Cilicia. 22  Apang indi ako kilala sa personal sang mga kongregasyon sa Judea nga nahiusa kay Cristo; 23  nabatian lamang nila sadto: “Ang tawo nga naghingabot sadto sa aton nagapahayag na karon sang maayong balita tuhoy sa pagtuo nga iya ginhapay sadto.” 24  Gani ginhimaya nila ang Dios bangod sa akon.

Footnote

Gal 1:3 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
Gal 1:5 * Ukon, “Amen.”