Galacia 4:1-31

4  Karon ginasiling ko nga samtang gamay pa nga bata ang manunubli wala gid sia sing kinatuhayan sa isa ka ulipon, bisan pa ginuo sia sang tanan nga butang,  apang yara sia sa idalom sang mga manug-atipan kag mga tulugyanan tubtob sa adlaw nga ginpat-od na nga daan sang iya amay.  Subong man, sang gamay pa kita nga mga bata, padayon kita nga naulipon sa nahauna nga mga butang sang kalibutan.  Apang sang nag-abot na ang katapusan sang ginpat-od nga panag-on, ginpadala sang Dios ang iya Anak, nga natawo sa isa ka babayi kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan,  agod paagi sa pagbakal mahilway niya ang mga yara sa idalom sang kasuguan, agod mabaton man naton ang pag-adoptar sa aton subong mga anak.  Karon bangod kamo mga anak, ginpadala sang Dios ang espiritu sang iya Anak sa aton tagipusuon kag ini nagatuaw sing mabaskog: “Abba,* Amay!”  Gani, indi na ikaw isa ka ulipon kundi isa ka anak; kag kon anak, isa man ka manunubli paagi sa Dios.  Apang, sang wala pa ninyo makilala ang Dios, nagpaulipon kamo sadto sa ila nga sa kinaugali indi mga dios.  Apang karon nga kilala na ninyo ang Dios, ukon sa baylo karon nga kilala na kamo sang Dios, ngaa nagabalik kamo sa maluya kag wala pulos nga nahauna nga mga butang kag luyag magpaulipon liwat sa sini? 10  Ginapakahamili gid ninyo ang mga adlaw kag mga bulan kag mga panag-on kag mga tuig. 11  Nahadlok ako para sa inyo, nga basi nagapangabudlay ako sing wala pulos may kaangtanan sa inyo. 12  Mga kauturan, nagapakiluoy ako sa inyo, Mangin subong kamo sa akon, bangod nangin subong man ako sa inyo sadto. Wala kamo sing nahimo nga sayop sa akon. 13  Apang nakahibalo kamo nga bangod sa akon balatian ginpahayag ko ang maayong balita sa inyo sa nahauna nga tion. 14  Kag bisan pa ang akon balatian nangin pagtilaw sa inyo, wala ninyo ako gintamay ukon ginduplaan bangod sa kangil-ad; kundi ginbaton ninyo ako kaangay sa isa ka anghel sang Dios, kaangay kay Cristo Jesus. 15  Nian, diin na ang inyo kalipay? Kay nagapamatuod ako sa inyo nga kon nangin posible, ginlukat na kuntani ninyo ang inyo mga mata kag ginhatag ini sa akon. 16  Busa, nangin kaaway bala ninyo ako bangod ginsugid ko sa inyo ang kamatuoran? 17  Makugi sila nga nagatinguha nga magdampig kamo sa ila, apang indi maayo ang ila katuyuan, kundi luyag nila nga ipahilayo kamo sa akon, agod makugi kamo nga magtinguha sa pagdampig sa ila. 18  Apang, maayo nga makugi nga tinguhaan nga magdampig sa inyo nga may maayo nga katuyuan sa tanan nga tion, kag indi lamang kon kaupod ninyo ako, 19  mga anak ko, nga tungod sa inyo nabatyagan ko liwat ang kasakit sa pagpanganak tubtob maporma si Cristo sa inyo. 20  Apang luyag ko kuntani nga kaupod ninyo ako karon mismo kag maghambal sa tuhay nga paagi, bangod naligban ako sa inyo. 21  Sugiri ninyo ako, kamo nga luyag magpaidalom sa kasuguan, Wala bala ninyo mabatian ang Kasuguan? 22  Halimbawa, nasulat nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang isa sa alagad nga babayi kag ang isa sa hilway nga babayi; 23  apang ang anak sa alagad nga babayi sa pagkamatuod natawo suno sa unod, ang anak sa hilway nga babayi paagi sa saad. 24  Ini nga mga butang nagalaragway sang simbuliko nga drama; kay ini nga mga babayi nagakahulugan sang duha ka katipan, ang isa gikan sa Bukid Sinai, nga nagbun-ag sang mga anak para sa pagkaulipon, kag sia amo si Hagar. 25  Karon si Hagar nagakahulugan sang Sinai, isa ka bukid sa Arabia, kag katumbas sia sang Jerusalem karon, kay yara sia sa pagkaulipon upod sa iya mga anak. 26  Apang ang Jerusalem sa ibabaw hilway, kag sia ang aton iloy. 27  Kay nasulat na: “Magkasadya, ikaw nga baw-as nga babayi nga wala makapanganak; maghugyaw kag magsinggit, ikaw nga babayi nga wala sing kasakit sa pagpanganak; kay ang mga anak sang binayaan nga babayi madamo pa sangsa iya sang may bana.” 28  Karon, mga kauturan, mga anak kita nga iya sang saad kaangay kay Isaac. 29  Apang subong nga sadto ginhingabot sang isa nga nabun-ag suno sa unod ang isa nga nabun-ag suno sa espiritu, amo man karon. 30  Apang, ano ang ginasiling sang Kasulatan? “Pahalina ang alagad nga babayi kag ang iya anak, kay ang anak sang alagad nga babayi indi gid mangin manunubli upod sa anak sang hilway nga babayi.” 31  Gani, mga kauturan, mga anak kita, indi sang alagad nga babayi, kundi sang hilway nga babayi.

Footnote

Gal 4:6 * Tan-awa ang nota sa Mar 14:36.