Galacia 6:1-18

6  Mga kauturan, bisan pa ang isa ka tawo makahimo sang sayop nga tikang antes niya matalupangdan ini, kamo nga may espirituwal nga mga kalipikasyon magtinguha nga pasibuon ina nga tawo sa espiritu sang kalulo, samtang ginabantayan sang kada isa ang iya kaugalingon, kay basi masulay ka man.  Padayon ninyo nga dalhon ang mga lulan sang isa kag isa, kag sa amo matuman ninyo ang kasuguan ni Cristo.  Kay kon ang bisan sin-o nagahunahuna nga importante sia samtang wala sia sing kabilinggan, ginadaya niya ang iya kaugalingon nga hunahuna.  Apang pamatud-an sang kada isa kon ano ang iya kaugalingon nga binuhatan, kag nian may rason sia sa paghugyaw may kaangtanan sa iya kaugalingon lamang, kag indi sa pagpaanggid sa iban nga tawo.  Kay ang kada isa magadala sang iya kaugalingon nga lulan.  Dugang pa, ang bisan sin-o nga ginatudluan* sing pulong magpaambit sang tanan nga maayong butang sa isa nga nagahatag sini nga panudlo.  Indi pagtuguti nga mapatalang kamo: Ang Dios indi tiliawtiawan. Kay kon ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon;  bangod sia nga nagasab-ug para sa iya unod magaani sang pagkamadinulunton gikan sa iya unod, apang sia nga nagasab-ug para sa espiritu magaani sang kabuhi nga walay katapusan gikan sa espiritu.  Gani indi kita magpangampo sa paghimo sing maayo, kay sa nagakaigo nga panahon magaani kita kon indi kita paglapyuon. 10  Nian, sa pagkamatuod, samtang may kahigayunan kita para sa sini, maghimo kita kon ano ang maayo sa tanan, apang ilabi na sa mga may labot sa aton sa pagtuo. 11  Tan-awa ninyo kon daw ano ka dalagku nga mga letra ang ginasulat ko sa inyo paagi sa akon mismo kamot. 12  Ang tanan nga luyag magpakita sang kalahamut-an nga dagway suno sa unod amo ang nagapilit sa inyo nga magpatuli, agod lamang indi sila paghingabuton tungod sa usok sang pag-antos* sang Cristo, si Jesus. 13  Kay bisan ang mga nagapatuli wala nagatuman sa Kasuguan, apang luyag nila nga magpatuli kamo agod may rason sila sa pagpabugal tuhoy sa inyo unod. 14  Kabay nga indi gid ako magpabugal, luwas lamang sa usok sang pag-antos sang aton Ginuong Jesucristo, nga paagi sa iya ang kalibutan nalansang sa usok suno sa pagtamod ko kag ako suno sa pagtamod sang kalibutan. 15  Kay indi importante ang pagtuli ukon ang di-pagtuli, kundi ang bag-o nga tinuga amo ang importante. 16  Kag sa tanan nga magalakat sing mahim-ong suno sa sini nga pagsulundan sang paggawi, ang paghidait kag kaluoy mangin sa ila, ang Israel sang Dios. 17  Sugod karon wala sing tawo nga maggamo sa akon, kay yara sa akon lawas ang mga marka sang isa ka ulipon ni Jesus. 18  Ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesucristo mangin sa espiritu nga inyo ginapakita, mga kauturan. Kabay pa.*

Footnote

Gal 6:6 * Ukon, “ginatudluan paagi sa hambal.”
Gal 6:12 * Tan-awa ang Apendise 6.
Gal 6:18 * Ukon, “Amen.”