Galacia 2:1-21

2  Nian pagligad sang napulog-apat ka tuig nagtaklad ako liwat sa Jerusalem upod si Bernabe, kag gin-upod ko man si Tito.  Apang nagtaklad ako bangod sang isa ka bugna. Kag ginsugid ko sa ila ang maayong balita nga ginabantala ko sa mga pungsod, apang, ginsugid ko ini sa ila lamang, sa kilala nga mga tawo, kay basi nagadalagan ako ukon nagdalagan sing wala pulos.  Apang, bisan si Tito, nga kaupod ko, wala ginpilit nga magpatuli, bisan pa isa sia ka Griego.  Apang bangod sa di-matuod nga mga kauturan nga ginpasulod sing tago, nga nagsulod agod mangespiya sa aton kahilwayan nga aton natigayon nga nahiusa kay Cristo Jesus, agod ulipunon nila kita sing bug-os—  wala gid kami magpauyon sa ila paagi sa pagpasakop, wala, bisan sing isa ka oras lang, agod ang kamatuoran sang maayong balita magpabilin sa inyo.  Apang tuhoy sa mga tawo nga ginatamod nga importante—wala sing kabilinggan sa akon kon ano nga sahi sang mga tawo sila anay—ang Dios wala nagahukom pasad sa nagua nga panagway sang tawo—ang matuod, ining kilala nga mga tawo wala sing ginpaambit nga bag-o sa akon.  Apang, sa baylo, sang makita nila nga gintugyanan ako sing maayong balita para sa mga wala matuli, subong nga si Pedro para sa mga natuli—  kay Sia nga naghatag kay Pedro sang ikasarang nga kinahanglan sa pagkaapostol para sa mga natuli naghatag man sa akon sang ikasarang para sa mga tawo sang mga pungsod;  huo, sang mahibal-an ni Santiago kag ni Cefas kag ni Juan, nga ginakilala nga mga haligi, ang wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa akon, gindaho nila ang ila tuo nga kamot sa pagkamusta sa amon ni Bernabe bilang tanda sang pagsugtanay, nga kami makadto sa mga pungsod, apang sila sa mga natuli. 10  Lamang nga dapat namon dumdumon ang mga imol. Gintinguhaan ko gid nga himuon man ini mismo nga butang. 11  Apang, sang mag-abot si Cefas sa Antioquia, ginpamatukan ko sia sa atubangan niya mismo, bangod dapat sia pakamalauton. 12  Kay sang wala pa mag-abot ang pila ka lalaki gikan kay Santiago, nagakaon sia upod sa mga tawo sang mga pungsod; apang sang nag-abot sila, nagpalayo sia kag wala magpakig-upod sa ila bangod nahadlok sia sa mga natuli. 13  Ang iban pa nga mga Judiyo nagbuylog man sa iya sa sini nga pagpakunokuno, amo nga bisan si Bernabe nadala nila sa ila pagpakunokuno. 14  Apang sang nakita ko nga wala sila nagalakat sing tadlong suno sa kamatuoran sang maayong balita, ginsilingan ko si Cefas sa atubangan nila tanan: “Kon ikaw, bisan pa isa ka Judiyo, nagakabuhi subong sang pagkabuhi sang mga pungsod, kag indi subong sang mga Judiyo, ngaa ginapilit mo ang mga tawo sang mga pungsod nga magkabuhi suno sa kinabatasan sang mga Judiyo?” 15  Kita nga mga Judiyo sa kinaugali, kag indi mga makasasala gikan sa mga pungsod, 16  sanglit nahibaluan naton nga ang isa ka tawo ginapahayag nga matarong, indi bangod sa mga buhat sang kasuguan, kundi paagi lamang sa pagtuo kay Cristo Jesus, kita man nagatuo kay Cristo Jesus, agod ipahayag kita nga matarong bangod sa pagtuo kay Cristo, kag indi bangod sa mga buhat sang kasuguan, kay bangod sa mga buhat sang kasuguan wala sing unod nga mapahayag nga matarong. 17  Karon kon sa pagtinguha naton nga mapahayag nga matarong paagi kay Cristo, kita mismo masapwan man nga mga makasasala, nagakahulugan bala ini nga si Cristo isa ka alagad sang sala? Indi gid ina matabo! 18  Kay kon tukuron ko liwat ang mga butang nga ginguba ko anay, ginapahayag ko ang akon kaugalingon subong malinapason. 19  Kon tuhoy sa akon, paagi sa kasuguan napatay ako sa kasuguan, agod mabuhi ako sa Dios. 20  Ginlansang ako sa usok upod kay Cristo. Indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Cristo ang nagakabuhi nga nahiusa sa akon. Sa pagkamatuod, ang kabuhi nga ginakabuhi ko karon sa unod ginakabuhi ko sa pagtuo sa Anak sang Dios, nga naghigugma sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon para sa akon. 21  Wala ko ginasikway ang wala tupong nga kaayo sang Dios; kay kon ang pagkamatarong paagi sa kasuguan, si Cristo sa pagkamatuod napatay nga wala sing pulos.

Footnote