2 Timoteo 1:1-18

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios suno sa saad nga kabuhi nga nahiusa kay Cristo Jesus,  para kay Timoteo, nga hinigugma nga anak: Kabay nga may yara ikaw wala tupong nga kaayo,* kaluoy, paghidait gikan sa Dios nga Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.  Nagapasalamat ako sa Dios, nga sa iya nagahimo ako sang sagrado nga pag-alagad subong sang ginhimo sang akon mga katigulangan kag upod ang matinlo nga konsiensia, nga wala gid ako nagauntat sa pagdumdom sa imo sa akon mga pag-ampo, sa adlaw kag gab-i  nagahandum ako nga makita ka, samtang ginadumdom ko ang imo mga luha, agod mapuno ako sing kalipay.  Kay ginadumdom ko ang imo pagtuo nga wala sing bisan ano nga pagkasalimpapaw, nga yara una sa imo lola nga si Loida kag sa imo iloy nga si Eunice, kag nagasalig ako nga yara man sa imo.  Bangod gid sini ginapahanumdom ko ikaw nga padabdabon mo kaangay sang kalayo ang dulot sang Dios nga yara sa imo paagi sa pagtungtong sang akon mga kamot sa imo.  Kay ginhatagan kita sang Dios indi sing espiritu sang katalaw, kundi sang gahom kag sang gugma kag sang maligdong nga hunahuna.  Gani indi mo pag-ikahuya ang panaksi tuhoy sa aton Ginuo, ukon ako nga isa ka bilanggo tungod sa iya, kundi magpakigbahin ka sa pag-antos sa malaut tungod sa maayong balita suno sa gahom sang Dios.  Ginluwas niya kita kag gintawag kita sa isa ka balaan nga pagtawag, indi bangod sa aton mga buhat, kundi bangod sa iya kaugalingon nga katuyuan kag wala tupong nga kaayo. Ginhatag ini sa aton may kaangtanan kay Cristo Jesus sa wala pa ang malawig gid nga mga tion, 10  apang karon ginhimo na ini nga maathag gid paagi sa pagpadayag sang aton Manluluwas, si Cristo Jesus, nga nagdula sang kamatayon apang naghatag sang kasanag sa kabuhi kag pagkadimadinulunton paagi sa maayong balita, 11  nga sa sini gintangdo ako nga manugbantala kag apostol kag manunudlo. 12  Bangod gid sini ginaantos ko man ining mga butang, apang wala ako mahuya. Kay nakilala ko ang isa nga akon ginatuuhan, kag nagasalig ako nga sarang niya mabantayan ang gintugyan ko sa iya tubtob sa amo nga adlaw. 13  Padayon nga sunda ang sulundan sang makapapagros nga mga pulong nga nabatian mo sa akon nga may pagtuo kag gugma may kaangtanan kay Cristo Jesus. 14  Bantayi ining maayo nga butang nga gintugyan sa imo paagi sa balaan nga espiritu nga nagapuyo sa aton. 15  Nahibaluan mo ini, nga gintalikdan ako sang tanan nga tawo sa distrito sang Asia.* Lakip sa ila si Figelo kag si Hermogenes. 16  Kabay nga kaluuyan sang Ginuo ang panimalay ni Onesiforo, bangod masunson niya ako ginhatagan sing kaumpawan, kag wala niya ginakahuya ang akon mga kadena. 17  Sa baylo, sang didto sia sa Roma, maukod nga ginpangita niya ako kag nakita niya ako. 18  Kabay nga hatagan sia sang Ginuo, nga si Jehova, sang iya kaluoy sa amo nga adlaw. Kag nahibaluan mo gid ang tanan nga pag-alagad nga ginhimo niya sa Efeso.

Footnote

2Ti 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
2Ti 1:15 * Tan-awa ang nota sa Bin 2:9.