2 Timoteo 3:1-17

3  Apang hibalua ini, nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.  Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, manugpasipala, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon,  wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo,  maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios,  may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini; kag magpalayo ka sa ila.  Kay naggikan sa ila ang mga tawo nga nagakadto agod tuso nga magdaya sa mga panimalay kag nagapamihag sang maluya nga mga babayi nga nalulanan sang mga sala, kag nagapadala sa nagkalainlain nga kailigbon,  pirme nagatuon apang wala gid makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.  Subong nga si Jannes kag si Jambres nagpamatok kay Moises, padayon man sila nga nagapamatok sa kamatuoran, mga tawo nga ginpalain gid ang hunahuna, kag wala ginakahamut-an may kaangtanan sa pagtuo.  Apang, indi na sila mag-uswag pa, kay ang ila kabuangan mangin maathag gid sa tanan, subong sang kabuangan sining duha ka lalaki. 10  Apang ginsunod mo sing maayo ang akon panudlo, ang akon dalanon sang kabuhi, ang akon katuyuan, ang akon pagtuo, ang akon pagkamapinasensiahon, ang akon gugma, ang akon pagbatas, 11  ang mga paghingabot sa akon, ang akon mga pag-antos, ang sahi sang mga butang nga natabo sa akon sa Antioquia, sa Iconio, kag sa Listra, ang sahi sang mga paghingabot nga akon ginbatas; apang gikan sa sini tanan ginluwas ako sang Ginuo. 12  Sa katunayan, ang tanan nga luyag magkabuhi nga may diosnon nga debosyon may kaangtanan kay Cristo Jesus pagahingabuton man. 13  Apang ang malaut nga mga tawo kag mga impostor magalain kag magalain pa, nga nagapatalang kag ginapatalang. 14  Apang, magpadayon ka sa mga butang nga imo natun-an kag nabuyok ka nga patihan, nga nakahibalo kon kay sin-o mo natun-an ini 15  kag kutob sa pagkalapsag nahibaluan mo ang balaan nga mga sinulatan, nga makapaalam sa imo para sa kaluwasan paagi sa pagtuo may kaangtanan kay Cristo Jesus. 16  Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, 17  agod ang tawo sang Dios may ikasarang gid, kag nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.

Footnote