2 Timoteo 2:1-26

2  Gani, anak ko, padayon ka nga magbakod paagi sa wala tupong nga kaayo may kaangtanan kay Cristo Jesus,  kag ang mga butang nga nabatian mo sa akon nga ginasakdag sang madamo nga saksi, itugyan ini nga mga butang sa matutom nga mga lalaki, nga mangin sangkol nga kalipikado man sa pagpanudlo sa iban.  Subong isa ka maayo nga soldado ni Cristo Jesus magpakigbahin ka sa pag-antos sa malaut.  Wala sing tawo nga nagaalagad subong soldado ang nadalahig sa pagpatikang subong palangabuhian, agod matigayon niya ang kahamuot sang isa nga naglista sa iya subong soldado.  Dugang pa, kon ang isa magpaindis-indis sa hinampang, indi sia makabaton sang purongpurong kon wala sia magpaindis-indis suno sa mga pagsulundan.  Ang nagapangabudlay sing lakas nga mangunguma dapat amo ang una sa pag-ambit sa mga bunga.  Hunahunaa pirme ang ginasiling ko; ang Ginuo magahatag gid sa imo sang paghantop sa tanan nga butang.  Dumduma nga si Jesucristo ginbanhaw gikan sa mga patay kag gikan sia sa binhi ni David, suno sa maayong balita nga akon ginabantala;  may kaangtanan sini nagaantos ako sang malaut tubtob sa mga gapos sang pagkabilanggo subong isa ka malauton. Apang, ang pulong sang Dios wala magapos. 10  Bangod sini padayon ako nga nagabatas sang tanan nga butang tungod sa mga pinili, agod matigayon man nila ang kaluwasan nga nahiusa kay Cristo Jesus upod ang wala katapusan nga himaya. 11  Masaligan ang pinamulong: Pat-od gid nga kon mapatay kita kaupod niya, mabuhi man kita kaupod niya; 12  kon padayon kita nga magbatas, magagahom man kita subong mga hari kaupod niya; kon magpanghiwala kita, ipanghiwala man niya kita; 13  kon indi kita matutom, nagapabilin sia nga matutom, kay indi niya mapanghiwala ang iya kaugalingon. 14  Padayon nga ipahanumdom sa ila ini nga mga butang, kag subong saksi nagasugo sa ila sa atubangan sang Dios, nga indi magbais tuhoy sa mga tinaga, isa ka butang nga wala gid sing pulos bangod nagahalit ini sa mga nagapamati. 15  Himua ang imo bug-os nga masarangan nga ipresentar ang imo kaugalingon nga kalahamut-an sa Dios, isa ka manugpangabudlay nga wala sing ginakahuya, kag ginagamit sing husto ang pulong sang kamatuoran. 16  Apang likawi ang wala pulos nga mga hambalanon nga nagasikway sa kon ano ang balaan; kay labi pa gid sila nga mangin di-diosnon, 17  kag ang ila pulong magalapta subong sang gangrena. Lakip sa ila si Himeneo kag si Fileto. 18  Ini mismo nga mga tawo nagsipak sa kamatuoran, nga nagasiling nga ang pagkabanhaw nahanabo na; kag ginaguba nila ang pagtuo sang iban. 19  Apang, ang malig-on nga sadsaran sang Dios nagapabilin nga nagatindog, nga may subong sini nga pat-in: “Kilala ni Jehova ang mga natungod sa iya,” kag: “Ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova dapat magbiya sa pagkadimatarong.” 20  Karon sa isa ka daku nga balay may mga suludlan nga indi lamang bulawan kag pilak kundi kahoy kag daga man, kag ang iban para sa dungganon nga katuyuan apang ang iban para sa di-dungganon nga katuyuan. 21  Gani, kon ang isa magpalayo sa iban nga para sa di-dungganon nga katuyuan, mangin suludlan sia para sa dungganon nga katuyuan, ginpakabalaan, mapuslanon sa nagapanag-iya sa iya, kag handa para sa tagsa ka maayong buhat. 22  Gani, palagyo ka gikan sa mga kailigbon nga kinaandan sa pagkapamatan-on, apang tinguhai nga ipakita ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, paghidait, upod sa mga nagapanawag sa Ginuo gikan sa matinlo nga tagipusuon. 23  Dugang pa, sikwaya ang binuang kag wala pulos nga mga pagpamangkot, nga nakahibalo nga nagaresulta ini sa mga inaway. 24  Apang ang ulipon sang Ginuo indi kinahanglan makig-away, kundi kinahanglan mangin malulo sa tanan, kalipikado sa pagpanudlo, nagapugong sang iya kaugalingon sa idalom sang malaut, 25  nagatudlo nga may kalulo sa mga masinupakon; kay basi tugutan sila sang Dios nga maghinulsol nga nagadul-ong sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran, 26  kag makamarasmas sila gikan sa siod sang Yawa, sanglit nadakpan niya sila nga buhi para sa iya kabubut-on.

Footnote