2 Corinto 9:1-15

9  Karon nahanungod sa pag-alagad nga para sa mga balaan, indi na kinahanglan nga magsulat pa ako sa inyo,  kay nahibaluan ko ang inyo pagkahanda nga amo ang ginapabugal ko sa mga taga-Macedonia tuhoy sa inyo, nga ang Acaya isa ka tuig na nga handa, kag ginpukaw sang inyo kakugi ang kalabanan sa ila.  Apang ginapadala ko ang mga kauturan, agod ang amon pagpabugal tuhoy sa inyo indi mangin wala pulos may kaangtanan sa sini, kundi agod mangin handa gid kamo, subong sang ginsiling ko anay nga mangin amo kamo.  Kay kon indi, sa ano man nga paagi, kon mag-upod sa akon ang mga taga-Macedonia kag masapwan kamo nga indi handa, mahuy-an kami—indi na paghambalon pa nga kamo man—tungod sining amon pagsalig.  Gani ginhunahuna ko nga kinahanglan palig-unon ang mga kauturan nga mag-una sila dira sa inyo, kag ihanda nga daan ang inyo anay ginsaad nga dulot tungod sa kaalwan, agod mahanda ini subong dulot tungod sa kaalwan kag indi subong butang nga ginkilkil.  Apang tuhoy sa sini, sia nga nagasab-ug sing hawothawot magaani man sing hawothawot; kag sia nga nagasab-ug sing bugana magaani man sing bugana.  Maghimo ang kada isa suno sa ginpamat-od niya sa iya tagipusuon, indi sing paganot ukon ginapilit, kay ginahigugma sang Dios ang nagahatag sing malipayon.  Dugang pa, mapabugana sang Dios ang iya bug-os nga wala tupong nga kaayo sa inyo, agod samtang bastante kamo pirme sa tanan nga butang, mangin bugana kamo sa tagsa ka maayong buhat.  (Subong sang nasulat na: “Nagahatag sia sing maalwan kag nagahatag sa mga imol, ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala katubtuban.” 10  Karon sia nga nagahatag sang bugana nga binhi sa manugsab-ug kag sang tinapay nga kalan-on magahatag kag magapadamo sang binhi nga inyo isab-ug kag magadugang sang mga bunga sang inyo pagkamatarong.) 11  Sa tanan nga butang ginapamanggad kamo para sa tagsa ka sahi sang kaalwan, nga paagi sa amon nagabunga sang pagpasalamat sa Dios; 12  bangod ini nga pagpangalagad sa publiko indi lamang agod ihatag sing bugana ang mga kinahanglanon sang mga balaan kundi agod mangin bugana man sa madamo nga pagpasalamat sa Dios. 13  Bangod sang pamatuod sini nga pag-alagad, ginahimaya nila ang Dios bangod mapinasakupon kamo sa maayong balita tuhoy sa Cristo, subong sang ginapahayag ninyo nga amo kamo, kag bangod maalwan kamo sa inyo amot sa ila kag sa tanan; 14  kag upod ang pag-ampo para sa inyo nalangkag sila sa inyo bangod sa labaw gid nga wala tupong nga kaayo sang Dios sa inyo. 15  Salamat sa Dios bangod sang iya di-malaragway nga wala bayad nga dulot.

Footnote