2 Corinto 5:1-21

5  Kay nahibaluan naton nga kon maguba ang aton dutan-on nga balay, ining tolda, matigayon naton gikan sa Dios ang tinukod, isa ka balay nga indi ginhimo sang mga kamot, nga wala sing katapusan sa langit.  Kay sa sining puluy-an nga balay nagaugayong gid kita, kag hanuot nga nagahandum nga isuklob ang isa nga para sa aton gikan sa langit,  agod sa tapos nga masuklob gid ini, indi kita masapwan nga hubo.  Sa katunayan, kita nga yari sa sini nga tolda nagaugayong, nga ginabug-atan; bangod indi naton luyag nga ubahon ini, kundi luyag naton nga isuklob ang isa, agod ang mamalatyon malamon sang kabuhi.  Karon sia nga naghanda sa aton sa sini gid nga butang amo ang Dios, nga naghatag sa aton sang kalig-unan sang kon ano ang magaabot, nga amo, ang espiritu.  Gani pirme kita may daku nga kaisog kag nakahibalo nga samtang nagapuyo kita sa lawas, wala kita sa Ginuo,  kay nagalakat kita paagi sa pagtuo, indi paagi sa panulok.  Apang may daku kita nga kaisog kag nahamuot gid nga sa baylo mangin wala sa lawas kag magpuyo upod sa Ginuo.  Gani ginahimo man naton nga tulumuron nga bisan nagapuyo kita upod sa iya ukon wala sa iya, mangin kalahamut-an kita sa iya. 10  Kay kita tanan dapat ipadayag sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan ni Cristo, agod mabaton sang tagsatagsa ang iya padya para sa mga butang nga ginhimo paagi sa lawas, suno sa mga butang nga iya ginbuhat, maayo man ini ukon malain. 11  Busa, bangod nahibaluan namon ang kahadlok sa Ginuo, padayon namon nga ginabuyok ang mga tawo, apang napadayag na kami sa Dios. Apang, nagalaum ako nga napadayag man kami sa inyo konsiensia. 12  Wala namon ginarekomendar liwat ang amon kaugalingon sa inyo, kundi ginapahulag namon kamo nga magpabugal may kaangtanan sa amon, agod may isabat kamo sa mga nagapabugal bangod sa nagua nga panagway apang indi bangod sa tagipusuon. 13  Kay kon wala kami sa husto nga panghunahuna, para ini sa Dios; kon maligdong ang amon hunahuna, para ini sa inyo. 14  Kay ang gugma ni Cristo nagapahulag sa amon, bangod amo ini ang amon ginhinakop, nga ang isa ka tawo napatay para sa tanan; matuod, ang tanan napatay; 15  kag napatay sia para sa tanan agod ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay para sa ila kag ginbanhaw. 16  Gani sugod karon wala na kami nagakilala sa tawo suno sa unod. Bisan pa nakilala namon si Cristo suno sa unod, wala na gid kami karon nagakilala sa iya sing subong sini. 17  Gani kon ang bisan sin-o nahiusa kay Cristo, bag-o sia nga tinuga; ang daan nga mga butang nagtaliwan, yari karon! ang bag-o nga mga butang nagluntad. 18  Apang ang tanan nga butang gikan sa Dios, nga nagpasag-uli sa amon sa iya kaugalingon paagi kay Cristo kag naghatag sa amon sang ministeryo sa pagpasag-uli, 19  nga amo, nga ang Dios paagi kay Cristo nagapasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon, kag wala ginaisip sa ila ang ila mga paglapas, kag gintugyan niya ang pulong sang pagpasag-uli sa amon. 20  Busa mga embahador kami nga salili para kay Cristo, nga daw subong bala nga ang Dios nagahingyo paagi sa amon. Subong mga salili para kay Cristo nagapakiluoy kami: “Magpasag-uli kamo sa Dios.” 21  Ang isa nga wala makakilala sang sala ginhimo niya nga mangin sala para sa amon, agod kami mangin pagkamatarong sang Dios paagi sa iya.

Footnote