2 Corinto 2:1-17

2  Kay amo ini ang akon ginpamat-od sa akon kaugalingon, nga indi kamo magkasubo sa akon pagkadto liwat sa inyo.  Kay kon ginapasubo ko kamo, sin-o pa ang magapasadya sa akon luwas lamang sa ginpasubo ko?  Gani ginsulat ko ini nga butang mismo, agod kon mag-abot ako, indi ako magkasubo tungod sa ila nga dapat ako magkasadya; bangod may pagsalig ako sa inyo tanan nga ang akon kalipay amo man ang kalipay ninyo tanan.  Kay gikan sa tuman nga kapipit-an kag kalisang sang tagipusuon nagsulat ako sa inyo nga may madamo nga luha, indi agod magkasubo kamo, kundi agod mahibaluan ninyo ang akon gugma ilabi na gid para sa inyo.  Karon kon ang bisan sin-o nangin kabangdanan sang kasubo, ginpasubo niya, indi ako, kundi kamo tanan sa pila ka kasangkaron—indi ko tuyo nga mangin matigdas sa akon ginasiling.  Ini nga pagsabdong nga ginhatag sang kalabanan tuman na para sa sina nga tawo,  gani sa baylo, dapat ninyo sia patawaron sing mainayuhon kag lugpayan, agod ina nga tawo indi madaug sang iya tuman nga kasubo.  Gani ginalaygayan ko kamo nga pamatud-an ninyo ang inyo gugma sa iya.  Kay bangod man sini nagsulat ako agod pat-uron kon bala matinumanon kamo sa tanan nga butang. 10  Ang bisan ano nga sayop sang isa nga ginapatawad ninyo sing mainayuhon, ginapatawad ko man. Sa katunayan, para sa akon, bisan ano man ang akon ginpatawad sing mainayuhon, kon ginpatawad ko sing mainayuhon ang bisan ano nga sayop, ini tungod sa inyo sa itululok ni Cristo; 11  agod indi kita madaug ni Satanas, kay indi kita wala sing nahibaluan sa iya mga pahito. 12  Karon sang nag-abot ako sa Troas sa pagpahayag sing maayong balita tuhoy kay Cristo, kag isa ka ganhaan ang nabuksan sa akon sa Ginuo, 13  wala sing kaumpawan ang akon espiritu bangod wala ko makita si Tito nga akon utod, apang nagpaalam ako sa ila kag nagbiya pakadto sa Macedonia. 14  Apang salamat sa Dios nga pirme nagapanguna sa aton sa parada sang kadalag-an upod kay Cristo kag nagapadayag sang kaamyon sang ihibalo tuhoy sa iya sa tanan nga duog paagi sa aton! 15  Kay para sa Dios kita mahumot nga kaamyon ni Cristo sa tunga sang mga nagakaluwas kag sa tunga sang mga nagakalaglag; 16  sa mga nagakalaglag kaamyon sang kamatayon nga nagaresulta sa kamatayon, kag sa mga nagakaluwas kaamyon sang kabuhi nga nagaresulta sa kabuhi. Kag sin-o ang sangkol nga kalipikado para sa sini nga mga butang? 17  Kita; kay indi kita manuglibod sing pulong sang Dios subong sang madamo nga tawo, kundi bangod sa pagkasinsero, huo, subong mga ginpadala sang Dios, sa itululok sang Dios, kaupod ni Cristo, nagahambal kita.

Footnote